Misiune

MISIUNILE PROGRAMELOR DE STUDII

 

LICENȚĂ

1.Programul de studii Teologie ortodoxă pastorală are misiunea de a forma specialişti cu pregătire în domeniul Teologie, nivelul 6 de calificare, ce se asigură prin studii universitare de licenţă.

Misiunea Facultăţii de Teologie este liturgică, didactică şi de cercetare. Prin programul de licenţă Teologie ortodoxă pastorală se urmăreşte asigurarea unei pregătiri la nivel superior viitorilor slujitori ai Bisericii, precum şi a viitorilor profesori de religie din învăţământul gimnazial şi liceal.

Misiunea facultăţii, în deplin acord cu misiunea universității, este aceea de a promova educaţia şi performanţa academică în formarea de absolvenţi competitivi, care să se poată integra pe piaţa muncii.

Prin programul de licenţă Teologie ortodoxă pastorală se urmăreşte ca viitorii preoţi şi profesori să fie promotori ai culturii bisericeşti, ai ştiinţelor teologice şi ai pedagogiei creştine în realizarea procesului de reformă în cadrul societăţii româneşti. Prin aceasta facultatea îşi asumă ca obiectiv formarea de specialişti în domeniul teologie, capabili să evalueze, să păstreze şi să valorifice moştenirea religioasă a poporului român în contextul integrării europene a României şi a globalizării. Se are în vedere asigurarea mobilităţii profesionale în domeniu prin stimularea creativităţii, a toleranţei, a flexibilităţii de comunicare şi a abilităţilor de cercetare.

 

2. Misiunea programului de studii universitare de licenţă Teologie ortodoxă asistenţă socialăeste formareaspecialiştilorîn domeniulstudiilor de licenţă în domeniul Teologie şi Asistenţă Socială, în acordcu cerinţele, prezente şi de perspectivă, formulate de societatea românească în continuă evoluţiecătre valorile europene recunoscute. Misiunea asumată se adresează absolvenţilor învăţământuluipreuniversitar care doresc să-şi perfecţioneze cunoştinţele pentru a deveni specialişti în teologie şiasistenţă socială într-un mediu universitar performant. Misiunea vizează realizarea ofertei formativ-educative într-un mediu universitar de excelenţă, fundamentat pe o experienţă didactică a cadrelordidactice cu o pregătire corespunzătoare şi care aplică o tehnologie modernă, bază didacticăcomplexă,cercetateştiinţificăîn domeniu recunoscută.

Pregăteşte lucrători în sistemul social, asistenţi de cercetare, cercetători.

Specializarea Teologie ortodoxă asistenţă socială răspunde misiunii de formare inițială și continuă, la nivelul universitar de inserție profesională și de satisfacere a nevoii de competență a mediului socio-economic, având în vedere complexitatea problematicii sociale la nivelul întregii zone de dezvoltare a Dobrogei și a județelor limitrofe.

Curriculum-ul programului de studii este conectat cu profilul calificării definit în cadrul național al calificărilor, concordanța dintre curriculum și calificarea oferită fiind un criteriu de evaluare a calității.

 

3. Prin programul de licenţă Teologie ortodoxă didactică se urmăreşte asigurarea unei  pregătiri la nivel superior a viitorilor profesori de Religie din învăţământul primar, gimnazial şi liceal.

Competenţele dobândite prin participarea la programul de licenţă Teologie ortodoxă didactică vor permite integrarea absolvenţilor ca profesori şi cercetători,  în cadrul învățământului primar, gimnazial și liceal. Programul se adresează absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat proveniţi atât din cadrul liceelor cu profil teologic (seminarii teologice liceale), cât şi absolvenţilor tuturor celorlalte licee cu profil laic. Programul de licență Teologie ortodoxă didactică cuprinde cursuri teoretice, seminarii și lucrări practice, organizate modular. Planul de învățământ este structurat pe durata a trei ani de studiu. În prima parte (semestrele I, II și III) sunt studiate disciplinele teologice din ramurile biblică și istorică, cu precădere. În partea a doua (semestrele IV, V și VI) sunt studiate disciplinele din ramurile Sistematică și Practică. Pe tot parcursul programului de licență Teologie ortodoxă didactică se studiază disciplinele modulului Psihopedagogic – nivel I, cuprinzând disciplinele Psihologie, Pedagogie I și II, Didactica specialității, Practică pedagogică și TIC, fără de care, conform legislației în vigoare, absolvenții nu pot deveni profesori calificați în învățământul preuniversitar.

Prin studierea tuturor disciplinelor prezente în plan, s-a urmărit eficientizarea procesului didactic, prin valorificarea experienței acumulate de-a lungul celor treizeci de ani ai facultății. Limba de predare a cursurilor și seminariilor este limba română.

Programul de licență Teologie ortodoxă didactică urmărește ca viitorii profesori să fie promotori ai culturii religioase, ai științelor teologice și ai pedagogiei creștine, în realizarea procesului de reformă în cadrul societății românești. Prin aceasta, facultatea își asumă ca obiect formarea de specialiști capabili să evalueze, să păstreze și să valorifice moștenirea cultural-religioasă a poporului român, în contextul integrării europene a României și al globalizării. Se are în vedere asigurarea mobilității profesionale în domeniu, prin stimularea creativității, a toleranței, a flexibilității de comunicare și abilităților de cercetare.

Programul de licență Teologie ortodoxă didactică răspunde cerințelor legii 288/2004, privind organizarea studiilor universitare și domeniilor de specializare existente la Facultatea de Teologie.

 

4. Prin programul de licenţă Muzică religioasă se urmăreşte asigurarea unei pregătiri la nivel superior a viitorilor profesori de muzică din învăţământul gimnazial şi liceal, a interpreților și cântăreților profesioniști, precum şi a viitorilor slujitori ai Bisericii.

Competenţele dobândite prin participarea la programul de licenţă Muzică religioasă vor permite integrarea absolvenţilor ca profesori şi cântăreți profesioniști, cât şi ca slujitori ai sfintelor altare în cadrul Bisericii Ortodoxe Române. Programul se adresează absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat proveniţi din cadrul liceelor cu profil teologic și artistic (seminarii teologice liceale, licee de artă), precum şi absolvenţilor tuturor celorlalte licee cu profil laic. Misiunea ştiinţifică a specializării presupune dezvoltarea cunoaşterii şi a potenţialului artistic, promovarea creaţiei artistice şi cercetărilor proprii precum şi a celor interdisciplinare, în latura teoretică şi, mai ales, practică.

Programul de licență Muzică religioasă cuprinde cursuri teoretice, seminarii și lucrări practice, organizate modular. Planul de învățământ este structurat pe durata a trei ani de studiu. În prima parte (semestrele I, II și III) sunt studiate discipline teoretice, cu precădere. În partea a doua (semestrele IV, V și VI), accentul se pune în principal pe activitatea practică. Pe tot parcursul programului de licențăMuzică religioasă se studiază disciplinele modulului Psihopedagogic – nivel I, cuprinzând disciplinele Psihologie, Pedagogie I și II, Didactica specialității, Practică pedagogică și TIC, fără de care, conform legislației în vigoare, absolvenții nu pot deveni profesori calificați în învățământul preuniversitar. Prin studierea tuturor disciplinelor prezente în plan, s-a urmărit eficientizarea procesului didactic, prin valorificarea experienței acumulate de-a lungul celor treizeci de ani ai facultății. Limba de predare a cursurilor și seminariilor este limba română.

Programul de licență Muzică religioasă răspunde cerințelor legii 288/2004, privind organizarea studiilor universitare și domeniilor de specializare existente la Facultatea de Teologie.

Prin programul de licență Muzică religioasă se urmărește ca viitorii absolvenți să fie promotori ai culturii muzicale bisericești, ai științelor teologice și ai pedagogiei muzicale, în realizarea procesului de reformă în cadrul societății românești. Prin aceasta, facultatea își asumă ca obiectiv formarea de specialiști capabili să evalueze, să păstreze și să valorifice moștenirea religioasă a poporului român, în contextul integrării europene a României și al globalizării. Se are în vedere asigurarea mobilității profesionale în domeniu, prin stimularea creativității, a toleranței, a flexibilității de comunicare și abilităților de cercetare.

 

MASTERAT

1. Programul de studii masterale Exegeză biblică are ca obiective prioritare cercetarea şi activitatea ştiinţifică, dezvoltarea învăţământului post-universitar în domeniul teologiei cu aprofundarea specificului biblic, vizând formarea de teologi specialişti în exegeza biblică, capabili să valorizeze diversitatea teologică şi culturală în contextul integrării europene şi a globalizării.

 

Competenţele dobândite prin participarea la programul de master Exegeză biblică vor permite integrarea absolvenţilor ca preoţi, profesori şi cercetători în cadrul Bisericii Ortodoxe Române şi a unor universităţi de profil (teologie). Programul se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă indiferent de specializare, dar mai ales a celor de la Teologie Pastorală.

 

2. Programul de studii masterale Pastorație și viață liturgică are ca obiective prioritare cercetarea şi activitatea ştiinţifică, dezvoltarea învăţământului post-universitar în domeniul teologiei cu aprofundarea specificului doctrinar, vizând formarea de teologi specialişti în Drept canonic, Omiletică‑Catehetică, Liturgică şi Muzică religioasă, capabili să valorizeze diversitatea teologică şi culturală în contextul inter-cultural și inter-religios actual.

Competenţele dobândite prin participarea la programul de master Pastorație și viață liturgică permit integrarea absolvenţilor ca preoţi, profesori şi cercetători în cadrul Bisericii Ortodoxe Române şi a unor universităţi de profil (teologie). Programul se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă indiferent de specializare, dar mai ales a celor de la Teologie ortodoxă pastorală. Prin aprofundarea acestor discipline, masteranzii vor înţelege corect sensul unităţii dogmatice, canonice şi de cult cu celelalte Biserici Ortodoxe surori, dar şi sensul ecumenic al relaţiilor inter-religioase şi interconfesionale contemporane.

  

3. Programul de master Studii juridico-canonice ale celor trei religii monoteiste (mozaică, creştină şi islamică) are ca obiective prioritare cercetarea şi activitatea ştiinţifică, dezvoltarea învăţământului post-universitar în domeniul teologiei cu aprofundarea specificului juridico-canonic, vizând formarea de teologi specialişti în dreptul bisericesc.

Competenţele dobândite prin participarea la programul de master Studii juridico-canonice ale celor trei religii monoteiste (mozaică, creştină şi islamică) vor permite integrarea absolvenţilor ca preoţi, profesori şi cercetători în cadrul Bisericii Ortodoxe Române şi a unor universităţi de profil (teologie). Programul se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă indiferent de specializare, dar mai ales a celor de la Teologie ortodoxă pastorală.

Acest program oferă nu numai prilejul unui dialog al religiilor şi culturilor, potenţat de dialogul teologic inter-religios, ci şi posibilitatea abordării şi evaluării problemelor cu care se confruntă omenirea zilelor noastre precum, de exemplu, fundamentalismul religios, terorismul, fanatismul religios, discriminarea pe criterii etnice şi religioase, impactul celor trei religii monoteiste în societatea noastră etc. Această evaluare este însă făcută nu numai de reprezentanţii de elită ai lumii academice din spaţiul geografic al celor trei religii monoteiste, ci şi de prelaţii şi reprezentanţii de seamă ai acestora, dând astfel acesteia o notă de autoritate şi prestigiu, cu reverberaţii şi în domeniul dreptului internaţional.

În cadrul acestui program, omul - măsura tuturor lucrurilor - este privit atât prin prisma învăţăturii celor trei religii, cât şi a dreptului natural şi a celui internaţional din zilele noastre, de unde şi tematica diversă, cu caracter inter şi pluri-disciplinar, abordată de autorii cursurilor aferente.

 

4. Programul de master Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare are ca obiective prioritare cercetarea şi activitatea ştiinţifică, dezvoltarea învăţământului post-universitar în domeniul teologiei şi ştiinţelor comunicării, vizând formarea de specialişti interdisciplinari (teologie, comunicare, teorii ale culturii, artă, relaţii publice, publicitate, media).

Competenţele dobândite prin participarea la programul de master permit integrarea absolvenţilor atât ca preoţi, profesori şi cercetători în cadrul Bisericii Ortodoxe Române şi a unor universităţi de profil (teologie, comunicare, relaţii publice, publicitate, media), cât şi ca directori de imagine, consilieri în comunicare teologică, inter-culturală şi inter-religioasă, consilieri pentru strategii de criză instituţională (probleme sociale, familiale etc.), consilieri în relaţia cu mass-media, coordonatori de programe de comunicare în domeniul inter-teologic, cultural, politic-religios, social, coordonator de media (presă religioasă, radio, televiziune etc.). Programul se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă indiferent de specializare.

 

5. Programul de studii masterale Managementul turismului religios are ca obiective prioritare dezvoltarea laturii religioase a turismului românesc prin formarea de specialişti în problemele pelerinajului creştin. Necesitatea iniţierii unui astfel de program de studii postuniversitare a venit din practica Facultăţii de Teologie care, în anii precedenţi a organizat pelerinaje religioase la locurile sfinte din curpinsul Arhiepiscopiei Tomisului şi din ţară. Concluzia cadrelor didactice implicate în astfel de manifestări cu caracter cultural-religios şi ştiinţific a fost aceea că în Biserica Orotodoxă Română există un deficit real de oameni pregătiţi pentru organizarea pelerinajelor creştine şi promovarea în rândurile credincioşilor a destinaţiilor turistice religioase.

Competenţele dobândite prin participarea la programul de studii masterale Managementul turismului religios permit integrarea absolvenţilor ca ghizi şi organizatori de pelerinaje şi buni manageri în organizarea şi oferirea serviciilor de cazare în aşezămintele religioase ortodoxe. Programul se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă indiferent de specializare, dar mai ales celor de la Teologie ortodoxă pastorală, Teologie ortodoxă didactică, precum şi absolvenţilor de la facultăţile cu profil economic.