Decizii

Decizii ale Consiliului Facultăţii de Teologie

 

Consiliul Facultății, PV05.03.2024

Avizareascoaterii la concurs/ promovare a următoarelor posturi didactice, pe perioadă nedeterminată, sesiunea din semestrul al doilea, anul universitar 2023 – 2024, după cum urmează:

 • Departamentul de Teologie Biblică și Sistematică:
 • Promovare profesor universitar, poziția 3 din Statul de funcții cu disciplinele:
  • Teologie dogmatică și simbolică 1 și 2 (TOP III);
  • Teologie dogmatică și simbolică 1 și 2 (TOAS III);
  • Har și libertate în mântuirea omului(SC II).
 • Concurs (titularizare) – lector universitar, poziția  13 din Statul de funcții cu disciplinele:
  • Teologie fundamentală (Apologetică ortodoxă) 1 și 2 (TOP III);
  • Teologie fundamentală (Apologetică ortodoxă) 3 și 4 (TOP IV);
  • Evangheliile canonice ale Noului Testament  (EB I);
  • Revelația divină în Vechiului Testament (EB II);
  • Repere istorice fundamentale în cunoașterea celor trei religii monoteiste (SJC II).

 

 • Departamentului de Teologie Practică:
 • Concurs (titularizare) – lector universitar, poziția 10 din Statul de funcții cu disciplinele:
  • Protecțiasocială a copilului(TOAS I);
  • Informatică și statistică socială 1 și 2 (TOAS II);
  • Managementul de caz în asistența socială(TOAS II);
  • Consilierea în asistența socială (TOAS II);
  • Asistența socială a șomerilor (TAS III).

 

 • Departamentului de Artă Sacră și Teologie Didactică:
 • Concurs (titularizare) – profesor universitar, poziția 3 din Statul de funcțiicu disciplinele:
  • IstoriaBisericească Universală 1 și 2 (TOD I);
  • IstoriaBisericească Universală 3 și 4 (TOP II);
  • Instrumente juridice, europene și naționale, privind drepturile omului și protecția lor juridică (SJC II);
  • Izvoarele Dreptului canonic ortodox (PVL I);
  • Drept social european (TOAS I).

 

NOTĂ

Posturile didactice menționate sunt fundamentate prin procesele verbale aferente încheiate la nivelul departamentelor respective și trec prin mai multe avizări și aprobări, după cum urmează:

 

Posturile didactice pentru concurs– „Lista cu posturile propuse a fi scoase la concurs (Anexa 1) este avizată de Consiliul facultății și aprobată de decan. Lista, împreună cu extrasele din statele de funcţii, este înaintată de către decan prorectorului de resort, prin registratura universităţii. Lista centralizatoare, cuprinzând propunerile tuturor facultăţilor, este analizată şi avizată, anterior aprobării posturilor de către CA, de o comisie formată din directorul economic, directorul resurse umane, prorectorul de resort şi rector, ținându-se cont de:

a)   îndeplinirea cerințelor standardelor ARACIS;

b)   istoricul şi dinamica promovărilor și concursurilor din ultimii 4 ani;

c)   îndeplinirea criteriilor de calitate instituţionale;

d)   situaţia financiară a facultăţilor.”

(Metodologia de ocupare a posturilor didactice și de cercetare pe perioadă nedeterminată în Universitatea „Ovidius” din Constanţa, art. 9. alin. 6).

 

Posturile didactice pentru promovare– „Lista cu posturile propuse urmează a fi ocupate prin examen de promovare în cariera didactică (Anexa 1), aprobată de CF, împreună cu extrasele din statele de funcţii și analiza de oportunitate, este înaintată prorectorului de resort (responsabil cu activitatea didactică) prin registratura universităţii, de către decanul facultății. Lista centralizatoare, cuprinzând propunerile tuturor facultăţilor, este analizată şi avizată de o comisie formată din directorul economic, directorul resurse umane, prorectorul de resort şi de rector, ținându-se cont de:

a)   îndeplinirea cerințelor standardelor ARACIS;

b)   istoricul şi dinamica promovărilor și concursurilor din ultimii 4 ani;

c)   îndeplinirea criteriilor de calitate instituţionale;

d)   situaţia financiară a facultăţilor”.

(Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică la Universitatea „Ovidius” din Constanța, art. 10. alin. 4).

 

Consiliul Facultății, PV26.02.2024

 1. Componența Comisiei de Cercetare Științifică din cadrul Facultății de Teologie:

Președinte:Prof. univ. dr. Moise Bogdan

Membri: Prof. univ. habil. dr. Tucă Nicușor

          Lect. univ. dr. Chircalan  Ionuț

Membri supleanți: Conf. univ. dr. Vasile Adrian

                           Lect. univ. dr. Spanache Florin

 

 1. Împuternicirea doamnei Vlădescu Elena Mihaela, Secretar șef la Facultatea de Teologie, pentru a ridica lunar de la Casieria centrală a UOC fluturașii de salarii ai tuturor angajaților structurii facultății interni și colaboratori, începând cu data de 01.03.2024, conform Listele nominale acord împuternicire.

 

 1. Propunere de exmatriculare de la studii ca urmare a retragerii voluntare, în conformitate cu cererea cu nr. înreg. 1042/ 04.12.2023, a studentului Pop G. Mircea Gheorghe, TOP, IV. (Regulamentul privind activitatea profesională a studenților, art. 39).

 

Consiliul Facultății, PV20.02.2024

 1. Alegerea cadrelor didactice și a studenților în Senatul universitar, potrivit Metodologiei pentru organizarea și desfășurarea alegerilor la nivelul Senatului Universitar, art. 3, alin. 8 și art. 9, alin 2 și HS nr. 27 din data de 25.01.2024:
 2. Data pentru alegerea cadrelor didactice ale Facultății de Teologie în Senatul Universitar: 21.02.2024, în intervalul orar: 12 00 – 14 00locul: sala 037, Campus - corp „A”;
 3. Data pentru alegerea studenților Facultății de Teologie în Senatul Universitar: 22.02.2024, în intervalul orar: 12 00 – 14 00locul: sala 037, Campus - corp „A”;
 4. Data: 23.02.2024, în intervalul orar: 12 00 – 14 00locul: sala 037, Campus - corp „A”, pentru al doilea tur de scrutin pentru alegerea cadrelor didactice ale Facultății de Teologie în Senatul Universitar, în situația în care primul tur a fost invalidat sau există balotaj;
 5. Data: 23.02.2024, în intervalul orar: 12 00 – 14 00locul: sala 037 A(Prodecanat), Campus - corp „A”, pentru al doilea tur de scrutin pentru alegerea studenților Facultății de Teologie în Senatul Universitar, în situația în care primul tur a fost invalidat sau există balotaj;
 6. Componență BEF (Biroul electoral al facultății):
  • Pr. Lect. univ. dr. Ciprian Rus (membru),
  • Pr. Lect. univ. dr. Ionel Rusu (membru),
  • Pr. Asist. univ. dr. Lucian Costea (membru),
  • Pr. Lect. univ. Dr. Doru Negricea (membru supleant),
  • Pr. Asist. univ. dr. Nicolae Popescu (membru supleant).

 

 1. Alegerea membrilor în Consiliul Departamentului de Teologie Biblică și Sistematicăconform Metodologie pentru alegerea directorilor de departament şi a membrilor în consiliile departamentelor aprobată în ședința Senatului Universității „Ovidius“ din Constanța din data de 28 septembrie 2023 și HS nr. 115 din data de 09.02.2024:
 2. Data, intervalul orar și locul derulării alegerilorla nivelul departamentului din structura facultății:  21.02.2024, între orele 1200 – 1400, în sala 037 A(Prodecanat), Campus - corp „A”;
 3. Data: 22.02.2024, în intervalul orar:12 00 – 14 00locul: sala 037 A(Prodecanat), Campus - corp „A”, pentru al doilea tur de scrutin pentru alegerea cadrelor didactice ale Facultății de Teologie în Consiliului Departamentului de Teologie Biblică și Sistematică, în situația în care primul tur a fost invalidat sau există balotaj;
 4. Componența BEF: Pr. Lect. Univ. Dr. Doru Negricea (membru), Pr. Lect. Univ. Dr. Ioan Valentin Istrati (membru), Lect. Univ. Dr. Ionuț Chircalan (membru), Pr. Asist. Univ. Dr. Lucian Costea (membru supleant), Asist. Univ. Dr. Sebastian Voicu (membru supleant).

 

 1. Demararea procedurii privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice vacante, de către directori de departamente, după consultarea tuturor membrilor departamentului, și analizarea în Consiliul departamentului privind oportunitatea scoaterii la concurs, a fiecare post în parte, în conformitate cu proiecția posturilor pentru fiecare an universitar, având în vedere:
 2. Necesitatea ocupării postului în contextul realizării obiectivelor din planul de dezvoltare al facultății;
 3. Numărul posturilor ocupate, existente deja în aceeași specialitate;
 4. Strategia de dezvoltare a resurselor umane;
 5. Strategia de cercetare științifică a departamentului;
 6. Strategia de finanțare a facultății, care să dovedească faptul că postul ce urmează a fi scos la concurs poate fi susținut cel puțin un ciclu de studii universitare.

Cu mențiunea faptului că Consiliul de Administrație al UOC este cel care stabilește posturile care vor fi scoase la concurs pentru fiecare facultate, în urma analizei:

 1. Gradului de ocupare a posturilor conform standardelor ARACIS, care să impună ca necesitate scoaterea la concurs a posturilor;
 2. Istoricului și dinamicii promovărilor/ concursului;
 3. Îndeplinirii criteriilor de calitate instituționale;
 4. Situației financiară a Facultății de Teologie.

 

 1. Transferul studentului Apricopoaie Iulian - Sorin, TOP anul II (2023 - 2024), la Facultatea de Teologie Ortodoxă, din cadrul UAIC, la cerere din motive personale.

 

Consiliul Facultății, PV07.02.2024

 1. Planul de cercetare științifică pentru anul 2024, potrivit datelor primite de la cele trei departamente ale Facultății de Teologie.
 2. Avizarea hotărârii Comisiei de selecție a studențiilor beneficiari de locuri în taberele studențești, de repartizare a locurilor potrivit anexei, cu mențiunea ca în cazul unor suplimentări de locuri să se respecte ierarhizarea anterioară alcătuită în cadrul comisiei respective.
 3. Planul operaționalpentru anul 2024.
 4. Raportul sintetic al îndeplinirii activităților și indicatorilor din Planul operațional al Facultății de Teologie pentru anul 2023.

 

Consiliul Facultății, PV30.01.2024

 1. Delegarea domnului Pr. Asist. univ. dr. Nicolae Popescu și a studentului Zaharia Gabriel Marian – TOP 2, pentru a face parte din Birourile Electorale pentru Secțiile de Votare la nivelul UOC, în vederea desfășurării Referendumului pentru stabilirea modalităţii de desemnare a Rectorului.
 2. Aprobarea tabelelor nominale cu cadrele didactice care vor funcționa în regim de plata cu ora în semestrul al II – lea al anului universitar 2023 - 2024.

 

Consiliul Facultății, PV19.01.2024

 1. Fundamentarea taxelor de școlarizare prin amendarea lor cu rata inflație (cel puțin), potrivit datelor transmise de către conducerea UOC și Direcția Economică. 
 2. Acordarea înaltului titlu de DOCTOR HONORIS CAUSA domnului Prof. univ. dr. Radu Ștefan Vergatti, membru al Academiei Oamenilor de Știință din România și conducător de doctorat cu o activitate îndelungată și prestigioasă (2004-2014) la Școala Doctorală a Universității Valahia din Târgoviște (domeniul istorie).
 3. Propunere componență Comisie de selecție a studenților beneficiari de locuri în taberele studențești, cf. art. 16 din OMFTEȘ nr. 21.107/29.12.2023, după cum urmează:

 

Președinte: Pr. Prof. univ. dr. Moise Bogdan;

Membri: Pr. Lect. Univ. Dr. Murariu Marius Constantin,

                 Baltaru (Gherghe) Angela Ramona;

Membri supleanți: Pr. Lect. univ. dr. Spanache Florin;

                            Câmpanu Cristian – Cătălin.

 

 1. Propunere componență Comisie de soluționare a contestațiilor privind repartizarea locurilor în taberele studențești, cf. art. 21 din OMFTEȘ nr. 21.107/29.12.2023, după cum urmează:

 

Președinte: Arhim. Conf. Univ. dr. Mitu Costel;

Membri: Lect. univ. dr. Chircalan Ionuț;

                Matei Ionuț Vlăduț;

Membri supleanți: Pr. Asist. univ. dr. Popescu Nicolae;

Bota Bogdan-Lucian-Dimitrie.

 

 1. Pondere pentru implicarea în activități extracurriculare și de voluntariat, privind repartizarea locurilor în taberele studențești pe perioada vacanței de iarnă, în anul univ. 2023 – 2024, cf. art. 15(2), art. 18(2)  din OMFTEȘ nr. 21.107/29.12.2023, după cum urmează:

 

Criterii de acordare a punctajelor pentru studenții care se încadrează la categoria rezultate deosebite obținute la învățătură/ activități extracurriculare și/sau voluntariat, în cadrul organizat al UOC

 

Punctaj pentru obținerea unui loc în taberele studențești pentru implicarea în activități extracurriculare și/sau voluntariat, în cadrul organizat al UOC:

 

 • Punctele acordate pentru activități extracurriculare         20 puncte/ activitate
 • Punctele acordate în conformitate cu numărul orelor de voluntariat:
  • 20 – 40 ore                                                              20 puncte
  • 41 – 70 ore                                                              30 puncte
  • 71 – 100 ore                                                     40 puncte
  • peste 100 ore                                                    50 puncte

 

 1. În cazul studenților care solicită ocuparea unui loc în taberele studențești pe perioada vacanței de iarnă, în anul univ. 2023 – 2024, cu valoare identică a mediilor obținute,  cf. art. 15(3) din OMFTEȘ nr. 21.107/29.12.2023,  departajarea se va face ținându-se seama de următoarele criterii, în cazul situațiilor de egalitate de medii: la ciclul de studii de licență: media ponderată a anului universitar precedent, media la concursul de admitere, media examenului bacalaureat; la ciclul de studii masterale: media ponderată a anului universitar precedent, media la concursul de admitere, media la licență, media anilor de studii de licență, media examenului de bacalaureat.

 

 1. Calendarul activității privind repartizarea locurilor în taberele studențești, pe perioada vacanței de iarnă, în anul univ. 2023 – 2024:

 

Nr. ctr.

Etape

Termene

Calendar

 1.  

Depunere cereri pentru obținerea unui loc

 

22 – 24.01.2024

 1.  

Lista provizorie

 

25.01.2024

 1.  

Anunț privind întrunirea comisiei în vederea selecției beneficiarilor, în data de 26.01.2024, sala de Consiliu a Facultății de Teologie, Campus – corp A, ora 12 00

cu cel puțin 2 zile înainte

23.01.2024

 1.  

Perioada de analiză și selecție/repartizare locuri  (PV de selecție)

 

26.01.2024

 1.  

Contestații

72 de ore

29 – 31.01.2024

 1.  

Soluționarea contestațiilor

Listă intermediară

 

01.02.2024

 1.  

Întâlnire Comisiei de selecție cu beneficiarii locurilor de tabără (Redistribuirea locurilor, după caz)

 

02.02.2024

 1.  

Listă finală

 

05.02.2024

 1.  

Trimiterea și semnarea documentelor la Comisia Centrală

 

06 - 07.02.2024

 1.  

Transmiterea documentelor către CCS/ CCSS Tei

 

08.02.2024

 

 1. Raportul de autoevaluare a programelor de studii din cadrul Facultății de Teologie (raport CEAC-FT aferent anului univ. 2022 – 2023).

 

Consiliul Facultății, PV10.01.2024

 1. Alegerea cadrelor didactice și a studenților în Consiliul Facultății de Teologie, potrivit Metodologiei pentru organizarea și desfășurarea alegerilor la nivelul Consiliului facultății, art. 10, alin. 1 și art. 11, alin 2:
 2. Data pentru alegerea cadrelor didactice în Consiliul Facultății de Teologie: 16.01.2024, în intervalul orar: 12 00 – 14 00locul: sala 137;
 3. Data pentru alegerea studenților în Consiliul Facultății de Teologie: 16.01.2024, în intervalul orar: 12 00 – 14 00locul: sala 137 bis(Prodecanat);
 4. Data: 18.01.2024, în intervalul orar: 12 00 – 14 00locul: sala 137, pentru al doilea tur de scrutin pentru alegerea cadrelor didactice în Consiliul Facultății de Teologie, în situația în care primul tur a fost invalidat sau există balotaj;
 5. Data: 18.01.2024, în intervalul orar: 12 00 – 14 00locul: sala 137 bis(Prodecanat), pentru al doilea tur de scrutin pentru alegerea studenților în Consiliul Facultății de Teologie, în situația în care primul tur a fost invalidat sau există balotaj;
 6. Componență BEF (Biroul electoral al facultății):
  • Pr. Lect. univ. dr. Ciprian Rus (membru),
  • Pr. Lect. univ. dr. Ionel Rusu (membru),
  • Pr. Asist. univ. dr. Lucian Costea (membru),
  • Pr. Lect. univ. Dr. Doru Negricea (membru supleant),
  • Pr. Asist. univ. dr. Nicolae Popescu (membru supleant).

 

Consiliul Facultății, PV20.12.2023

 1. Numărul membrilor cadre didactice și reprezentarea departamentelor în viitorul Consiliu al facultății, potrivit Metodologiei pentru organizarea și desfășurarea alegerilor la nivelul Consiliului facultății, art. 2, alin. 6 și 7:
 2. Număr membri cadre didactice: 16 membri (raportat la numărul de 58 posturi didactice);
 3. Reprezentare pe departamente, în raport cu numărul cadrelor didactice titulare: Departamentul de Teologie biblică și sistematică – 5 membri; Departamentul de teologie practică – 5 membri; Departamentul de Artă sacră și Teologie didactică – 6 membri.

 

Consiliul Facultății, PV29.11.2023

 

 1. Lista coordonatorilor de programe de studii universitare de licență, începând cu anul universitar 2023 - 2024:

Nr.

crt.

Facultatea

Domeniul de licență

Programul de studii

universitare de licență

Acreditat/

Autorizat provizoriu

(A/ AP)

Forma de învățământ

(IF/ ID/ IFR)

Coordonator program de studii

(funcție, nume, prenume)

1.

Teologie

Teologie

Teologie ortodoxă pastorală

A

IF

Pr. Conf. univ. dr. Bălan Corneliu-Dragoș

2.

Teologie ortodoxă didactică

A

IF

Pr. Lect. univ. dr. Gyulai Mureșan Iosif

3.

Teologie ortodoxă asistență socială

A

IF

Pr. Prof. univ. dr. Tucă Nicușor

4.

Muzică

Muzică religioasă

A

IF

Pr. Lect. univ. dr. Gyulai Mureșan Iosif

 

 1. Lista coordonatorilor de programe de studii universitare de masterat, începând cu anul universitar 2023 - 2024:

Nr.

crt.

Facultatea

Domeniul de masterat

Programul de studii

universitare de masterat

Tipul de masterat (profesional/ cercetare/ didactic)

Forma de învățământ

(IF/ ID/ IFR)

Coordonator program de studii

(funcție, nume, prenume)

1.

Teologie

Teologie

Pastorație și viață liturgică

cercetare

IF

Pr. Prof. univ. dr. Tucă Nicușor

2.

Exegeză biblică

cercetare

IF

Pr. Conf. univ. dr. Bălan Corneliu-Dragoș

3.

Teologie - Studii juridico-canonice ale celor trei religii monoteiste (mozaică, creştină şi islamică)

cercetare

IF

Pr. Prof. univ. dr. Tucă Nicușor

4.

Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare

cercetare

IF

Pr. Conf. univ. dr. Bălan Corneliu-Dragoș

5.

Managementul turismului religios

cercetare

IF

Pr. Lect. univ. dr. Gyulai Mureșan Iosif

 

 1. Lista responsabililor domeniilor de studii universitare de masterat, începând cu anul universitar 2023 - 2024:

Nr.

crt.

Facultatea

Domeniul de masterat

Programul de studii

universitare de masterat

Tipul de masterat (profesional/ cercetare/ didactic)

Forma de învățământ

(IF/ ID/ IFR)

Responsabil domeniu de studii

(funcție, nume, prenume)

1.

Teologie

Teologie

Pastorație și viață liturgică

cercetare

IF

Pr. Prof. univ. dr. Tucă Nicușor

2.

Exegeză biblică

cercetare

IF

3.

Teologie - Studii juridico-canonice ale celor trei religii monoteiste (mozaică, creştină şi islamică)

cercetare

IF

4.

Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare

cercetare

IF

5.

Managementul turismului religios

cercetare

IF

 

 1. Lista de experți  evaluatori interni – studenți, începând cu anul universitar 2023 - 2024:

Nr.

crt.

Facultatea

Nume și prenume

Programul de studii universitare

Anul de studiu

Statut

(membru în CF, CA, SENAT)

1.

Teologie

Baltaru (Gheorghe) Angela - Ramona

Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare

II

membru în CF

2.

Ciobanu Andrei - Florin

Teologie ortodoxă pastorală

III

 

3.

Matei Ionuț - Vlăduț

Teologie - Studii juridico-canonice ale celor trei religii monoteiste (mozaică, creştină şi islamică)

II

membru în CF

4.

Sutaru (Nasta) Mihaela

Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare

I

 

 

 1. Taxe de școlarizare și criterii de selecție pentru concursul de admitere 2024, în conformitate cu prevederile Procedurii operaționale privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentelor de admitere în cadrul UOC (UOC-PO-46), aprobată prin HCA nr. 1448/10.11.2023 și HS nr. 759/16.11.2023, conform tabelelor atașate.

 

Menționăm faptul că Taxele de școlarizare și criterii de selecție pentru concursul de admitere 2024 sunt cele aplicate  concursului de admitere 2023 cu modificări privind valoarea taxei de școlarizare, pentru anul I de studiu, an universitar 2024 – 2025, cf HCF din data de 04.10.2023, după cum urmează:

 • TOD – 3000 lei / 2200 euro;
 • TOAS – 3000 lei / 2200 euro;
 • MR – 3000 lei / 2200 euro.

 

Consiliul Facultății, PV23.11.2023

 1. Acordarea burselor în cadrul Facultății de Teologie a UOC în anul universitar 2023 – 2024, potrivit proceselor verbale privind modul de distribuire a burselor pe categorii, conform Regulamentului propriu privind acordarea de burse și alte forme de sprijin material pentru studii universitare de licență și masterat al Universității „Ovidius” din Constanța, OM 6463/2023 și Criteriilor proprii de acordare a burselor la Facultatea de Teologie – UOC, anul universitar 2023 – 2024, cu mențiunea că bursele respective se acordă în limita fondului de burse repartizat pentru Facultatea de Teologie în acest an universitar. Listele anonimizate au fost postate pe site-ul FT la secțiunea „Burse” (https://teologie.univ-ovidius.ro/studenti/burse) și afișate la avizierul facultății.

Consiliul Facultății, PV14.11.2023

 1. Acord de colaborare pentru scrierea și depunerea unui proiect cu scopul de a asigura stagiile de practica pentru din cadrul Facultății de Teologie, pe perioada 2024-2025 (ASOCIATIA SOCIETATEA ROMANA DE PROTECTIE A MEDIULUI (SRPM), “Creșterea accesului studenților pe piața muncii prin facilitarea stagiilor de practica, intership și consiliere profesională – IMI DORESC”!” cu ID-ul de proiect 109371);
 2. Acord de colaborare între Facultatea de Teologie a Universității „Ovidius” din Constanța și Biblioteca Județeană I. N. Roman;
 3. Componența CEAC la nivelul Facultății de Teologie – UOC, începând cu anul universitar curent:

 

Nr. crt.

Nume și prenume

Statut1

 1.  

Prof. Univ. Dr. Bogdan Moise

președinte

 1.  

Lect. Univ. Dr. Ionuț Dura

cadru didactic

 1.  

Lect. Univ. Dr. Florin Spanache

cadru didactic

 1.  

Matei Ionuț Vlăduț

student

 1.  

Arhim. Cosma Mitu

angajator

                 [1] Președinte, cadru didactic, student, angajator.

 1. Propunere desfășurare conferință națională „Constituția României de la 1923 și implicațiile sale fundamentale asupra societății românești (1923-1947), pe data de 07.12.2023, orele 12,00, la Sala Senatului UOC;

 

Consiliul Facultății, PV01.11.2023

 1. Componența Comisiei de burse pentru anul universitar 2023 – 2024: președinte – Pr. Prof. Univ. Dr. Bogdan Moise; membri – Vlădescu Elena Mihaela (secretar șef facultate), Pr. Lect. Univ. Dr. Ioan Rusu, Pr. Asist. Univ. Dr. Nicolae Popescu, Matei Ionuț Vlăduț (masterand SJC I); membri supleanți: Pr. Lect. Univ. Dr. Florin Spanache și Silochi Constantin (student TOP II);
 2. Cerere de scutire de la plata taxei de școlarizare a studentului Gheorghe Marcel-David (TOP III), conform Regulamentului privind activitatea profesională a studenților, art. 5, alin 2, lit. „a”: Studenții proveniți din orfelinate, orfanii de ambii părinți sau aflați în plasament familial – scutire de la plata taxei de școlarizare.
 3. Cerere de scutire de la plata taxei de școlarizare a studentei Badea Ștefania Lăcrămioara (TOAS I), conform Regulamentului privind activitatea profesională a studenților, art. 5, alin 2, lit. „a”: Studenții proveniți din orfelinate, orfanii de ambii părinți sau aflați în plasament familial – scutire de la plata taxei de școlarizare.
 4. Criterii proprii de acordare a burselor la Facultatea de Teologie – UOC, anul universitar 2023 – 2024.

 

În cadrul Facultății de Teologie a UOC, acordarea de burse și alte forme de sprijin material pentru studii universitare de licență și masterat se realizează, în anul universitar 2023 – 2024, potrivit Regulamentului propriu privind acordarea de burse și alte forme de sprijin material pentru studii universitare de licență și masterat al Universității „Ovidius” din Constanța, postat pe site-ul universității ( https://www.univ-ovidius.ro/images/2021/carta_si_regulamentele/17j/Reg%20burse.pdf)și afișat la avizierul  facultății, precum și OM 6463/2023.

Modul de repartizare a burselor va fi evidențiat într-un proces verbal semnat de Comisia de acordare a burselor de la nivelul facultății, în care se vor consemna următoarele:

 • Suma repartizată pentru alocarea burselor studențești în anul universitar 2023-2024 ;
 • Cuantumurile pe tipuri de burse, conform HCA nr. 1348 din 23.10.2023 și HS nr. 727 din 26.10.2023;
 • Categoriile de burse stabilite;
 • Rezultatul analizei dosarelor pentru burse sociale depuse la secretariatul facultății (număr total de dosare depuse, număr de dosare admise, număr de dosare respinse, număr de burse sociale acordate, rezerva pentru ajutor ocazional, suma totală alocată ajutorului social și procentul reprezentat din suma totală repartizată facultății pentru burse).

Bursele de performanță, categoria I.ase acordă (ca urmare a fondului de burse limitat) doar pentru prima medie de la fiecare an de studiu, cu excepția anului I de la toate programele de studii de licență /masterat, ținându-se seama de următoarele criterii, în cazul situațiilor de egalitate de medii: la ciclul de studii de licență: media ponderată a anului universitar precedent, media la concursul de admitere, media examenului bacalaureat; la ciclul de studii masterale: media ponderată a anului universitar precedent, media la concursul de admitere, media la licență, media anilor de studii de licență, media examenului de bacalaureat.

 

Bursele de performanță, categoria I.b (merit)se acordă în limita fondului de burse repartizat pentru Facultatea de Teologie, proporțional cu numărul locurilor fără taxă de la fiecare an de studiu, pe fiecare program de studii de licență și master, inclusiv anul I, ținându-se seama de următoarele criterii, în cazul situațiilor de egalitate de medii: la ciclul de studii de licență: media ponderată a anului universitar precedent, media la concursul de admitere, media examenului bacalaureat; la ciclul de studii masterale: media ponderată a anului universitar precedent, media la concursul de admitere, media la licență, media anilor de studii de licență, media examenului de bacalaureat.

Bursele socialese acordă în limita fondului de burse repartizat pentru Facultatea de Teologie, într-un cuantum de cel puțin 30% din suma respectivă. În cazul în care totalul burselor sociale nu acoperă acest procent, diferența va fi redistribuită categoriei burselor de performanță.

Bursele speciale(I.c) se acordă în limita fondului de burse repartizat pentru Facultatea de Teologie studenților integraliști și studenților din anul I care îndeplinesc criteriul privind promovabilitatea concursului de admitere, concomitent cu implicarea în activități extra-curriculare și de voluntariat, pe baza punctajului calculat conform Anexei 2b din Regulamentul propriu privind criteriile de acordare de burse și alte forme de sprijin material pentru studii universitare de licență și masterat al UOC și a documentelor justificative în acest sens.

 

Consiliul Facultății, PV25.10.2023

 1. Conferință națională în noiembrie 2023, la propunerea D-nei Conf. Univ. Dr. Carmen Ciornea (detalii în anexă);
 2. Conferințe (națională - noiembrie 2023 și internațională -  iunie 2024) propuse de PC Arhid. Conf. Univ. Dr Ioan Dura (detalii în anexă);
 3. Propunerea D-lui Lect. Univ. Dr. Dumitru privind înființarea Cercului cu denumirea: Cercul studențesc de lectură și receptare a scrierilor Sfinților Părinți „Sfântul Ioan Casian”, conform documentului anexat;
 4. Solicitarea D-nei Lect. Univ. Dr. Alexandrina Naclad privind desfășurarea de activități didactice la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, în regim de plata cu ora (asociat), fără depășirea numărului de ore permis de legislația în vigoare.
 5. Înaintare către DACIS a dosarelor de evaluare internă pentru programele de studii de licență: TOP și MR, în vederea reacreditarii. 

 

Consiliul Facultății, PV10.10.2023

 1. Stabilirea numărului de membri aferent consiliului departamentului la nivelul Facultății de Teologie a UOC: 5 (cinci) membri;
 2. Data, intervalul orar și locul derulării alegerilor la nivelul departamentelor din structura facultății: miercuri, 18.10.2023, între orele 10,00 – 12,00, în sala 037, Campus, corp „A”;
 3. Componența BEF: Pr. Lect. Univ. Dr. Doru Negricea (membru), Pr. Lect. Univ. Dr. Ioan Valentin Istrati (membru), Lect. Univ. Dr. Ionuț Chircalan (membru), Pr. Asist. Univ. Dr. Lucian Costea (membru supleant), Asist. Univ. Dr. Sebastian Voicu (membru supleant).

 

Consiliul Facultății, PV05.10.2023

 1. Redistribuirea locurilor fără taxă (bugetate), în domeniul Teologie, începând cu anul univ. 2023 – 2024, după cum urmează:
  • 1 loc de la TOD III se redistribuie la TOP III;
  • 2 locuri de la TOAS III se redistribuie la TOP III.
 2. Lista Îndrumătorilor de an 2023 – 2024, pe care o puteți regăsi atașată;
 3. Modificări privind valoarea taxei de școlarizare, pentru anul I de studiu, an universitar 2024 – 2025, după cum urmează:
  • TOD – 3000 lei / 2200 euro;
  • TOAS – 3000 lei / 2200 euro;
  • MR – 3000 lei / 2200 euro.

 

Consiliul Facultății, PV02.10.2023

 1. Cereri privind prelungirea școlarizării și reînmatriculare la studii în anul universitar 2023-2024 (Regulamentul privind activitatea profesională a studenților, art. 30. alin. 8);
 2. Cereri de retragere de la studii (Regulamentul privind activitatea profesională a studenților, art. 39);
 3. Exmatriculări ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor profesionale (Regulamentul privind activitatea profesională a studenților, art. 38. lit. „a”);
 4. Înscrierea în an superior a candidaților declarați admiși în baza studiilor efectuate anterior, document final al Comisiei de echivalări (în anexă);
 5. Cereri privind parcurgerea și promovarea a 2 ani de studii într-un singur an de studiu, TOP, anii II și III, (Regulamentul privind activitatea profesională a studenților, art. 26): Iftimie R. Radu, Silochi C. Constantin, Zaharia Gabriel-Marian. Studenții respectivi îndeplinesc condițiile necesare;
 6. Stabilirea datei alegerilor pentru funcția de director de departament: miercuri, 18.10.2023, orele 10,00, în sala 037, Campus, corp „A”. Comisie alegeri: Pr. Lect. Univ. Dr. Doru Negricea (președinte), Pr. Lect. Univ. Dr. Ioan Valentin Istrati (membru), Lect. Univ. Dr. Ionuț Chircalan (membru), Pr. Asist. Univ. Dr. Lucian Costea (membru supleant), Asist. Univ. Dr. Sebastian Voicu (membru supleant).
 7. Cereri privind parcurgerea și promovarea a 2 ani de studii într-un singur an de studiu, TOP, anii II și III, (Regulamentul privind activitatea profesională a studenților, art. 26): Pruteanu Vasile, Pruteanu Constantin, Pruteanu Ioan Ștefan. Studenții respectivi îndeplinesc condițiile necesare.

 

Consiliul Facultății, PV28.09.2023

 1. Structura anului universitar 2023 -2024 la Facultatea de Teologie;
 2. Înscrierea în an superior a candidaților declarați admiși în baza studiilor efectuate anterior, după cum urmează:
  • 23 admiși la TOP;
  • 1 admis la TOD;
  • 2 admiși la TOAS.

 

Consiliul Facultății, PV22.09.2023

 1. Statul de funcții și personal didactic, împreună cu documentele anexe, pentru:
 2. Departamentul de Teologie biblică și sistematică;
 3. Departamentul de Teologie practică ;
 4. Departamentul Artă sacră și Teologie didactică;
 5. Tabelele de plata cu ora pentru semestrul I;
 6. Formațiunile de studii.

 

Consiliul Facultății, PV21.09.2023

 1. Redistribuirea a 4 (patru) locuri FTX rămase neocupate în cadrul programului de studii de licență Muzică religioasă la specializarea Teologie ortodoxă pastorală și ocuparea acestora conform ierarhiei și a opțiunilor candidaților declarați admiși;
 2. Transformarea celor două locuri RBPS (român bugetat – protecție socială), repartizate la programul de studii Teologie ortodoxă pastorală, în locuri bugetate „repartizat statistic” în cadrul aceluiași program de studii, în urma neocupării acestora.

 

Consiliul Facultății, PV18.09.2023

 1. Transferul studentului Bonciu Rareș Marian, TOP anul I (2022-2023), la Facultatea de Teologie din cadrul UAIC, la cerere din motive personale;
 2. Componența Comisiei de Casare la nivelul FT-UOC: Președinte – Pr. Prof. Univ. Dr. Bogdan Moise; membri – Vlădescu Elena Mihaela, secretar șef facultate, Pr. Asist. Univ. Dr. Nicu Popescu, Pr. Lect. Univ. Dr. Spanache Florin.

Consiliul Facultății, PV21.07.2023

 1. Desemnarea, din cadrul Facultății de Teologie,  a două persoane pentru a face parte din Comisia Tehnica de evaluare: 1 membru si 1 membru rezerva. Propuneri: Pr. Asist. Univ. Dr. Morlova Nicușor, respectiv Pr. Asist. Univ. Dr. Vlad Marian;
 2. Desemnarea, din cadrul Facultății de Teologie,  a două persoane pentru a face parte din Comisia de Casare: 1 membru si 1 membru rezerva. Propuneri: Pr. Asist. Univ. Dr. Nicu Popescu, respectiv Pr. Lect. Univ. Dr. Spanache Florin.

Consiliul Facultății, PV19.07.2023

 1. Aprobarea cererii pr. Grigorii Florin care aparține de Biserica Ortodoxă de Rit Vechi din România, în vederea susținerii examenului de admitere la studiile universitare masterale în cadrul Facultății de Teologie a UOC.

 

Consiliul Facultății, PV14.07.2023

 1. Aprobarea cererilor numiților Văsii Florică, Ivanov Alexandru și Grigorii Florin care aparțin de Biserica Ortodoxă de Rit Vechi din România, în vederea susținerii examenului de admitere la studiile universitare masterale în cadrul Facultății de Teologie a UOC.

 

Consiliul Facultății, PV12.07.2023

 1. Organizarea unei sesiuni extraordinare de reexaminare pentru studenții din toți anii de studiu cu excepția anilor terminali, în perioada 04 - 07.09.2023.

 

Consiliul Facultății, PV06.07.2023

 1. Stabilirea taxei de admitere de 100 lei pe program (TAXE ADMITERE – Admitere UOC (univ-ovidius.ro);
 2. Organizarea unei sesiuni speciale de reexaminarepentru anii terminali la facultatea noastră, în perioada 04-06.09.2023;
 3. Desfășurarea unei sesiuni de examene de finalizare studii în luna septembrie a acestui an universitar, conform următorului calendar:
  • Înscrieri: 04-06.09.2023;
  • Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate din domeniu – probă orală – 07.09.2023;
  • Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă – probă orală – 07.09.2023;
  • Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertație – probă orală – 07.09.2023.

Componența comisiilor de examinare va fi aceeași ca în sesiunea iunie 2023.

 

Consiliul Facultății, PV13.06.2023

 1. Repartizarea locurilor fără taxă și cu taxă pe programe de studii pentru anul I, anul universitar 2023-2024;
 2. Organizarea unei sesiuni speciale de reexaminare pentru anii terminali, în perioada 20 - 22.06.2023, în condițiile regulamentare (maxim trei restanțe cu plată);
 3.  Module finalizare studii 2023.

 

Consiliul Facultății, PV08.06.2023

 1. Avizarea Raportului privind concursul desfășurat pe data de 23.05.2023 pentru ocuparea postului de asistent universitar pe perioadă determinată poz. 18, Departamentul de Teologie biblică și sistematică;
 2. Procentele permise privind împrumuturile neautorizate constatate în cuprinsul lucrărilor de licență și al disertațiilor: CS 1 - 40 % / licență, 30 % / disertație; CS 2 – 5%; CS 2 – 5% licență și disertație.

 

Consiliul Facultății, PV25.05.2023

 1. Comisia responsabilă și calendarul activității de verificare anti-plagiat pentru examenul de finalizare studii 2023;
 2. Cereri de susținere a examenului de finalizare studii (licență/disertație), sesiunea iunie 2023, ale absolvenților din promoțiile anterioare. Cererile au fost depuse la secretariatul facultății.
 3. Propunerea Doamnei Conf. Univ. Dr. Carmen Ciornea în vederea organizării, pe data de 31.05.2023, în Sala Senatului UOC, orele 13,00, a Conferinței Naționale „Controversa Pascaliei în România interbelică”.

 

Consiliul Facultății, PV19.05.2023

 1. Metodologie proprie privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior - examene de licență și disertație – în cadrul Facultății de Teologie a UOC, sesiunile iunie și septembrie 2023.

Consiliul Facultății, PV02.05.2023

 1. Transformarea tuturor programelor de studii masterale din cadrul Facultății de Teologie a UOC din „masterate de cercetare” în „masterate profesionale”, la recomandarea Comisiei de evaluare externă a ARACIS cu ocazia ultimei vizite;
 2. Actualizarea planurilor de învățământ cu competențele profesionale aferente calificărilor aprobate la nivelul ANC-RNCIS.

 

Consiliul Facultății, PV28.04.2023

 1. Scoaterea la concursul de admitere pentru sesiunile iulie și septembrie 2023 a următoarelor locuri pentru cetățeni străini:
  • Licență: Teologie ortodoxă pastorală – 1 loc;
  • Master: toate programele – 1 loc.
 2. Manifestare științifică organizată la nivelul programului de studii de licență Teologie ortodoxă asistență socială la propunerea Conf. Univ. Dr. Nina Stănescu.

 

 

Consiliul Facultății, PV25.04.2023

 1. Metodologie proprie privind organizarea examenelor de finalizare studii (licență și master) la Facultatea de Teologie, sesiunile iunie și septembrie 2023;
 2. Comisii finalizare studii;
 3. Calendar finalizare studii;
 4. Comisia de concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului de asistent universitar poz. 18 din Statul de funcții al Departamentului de Teologie Biblică și Sistematică, sesiunea mai 2023.

 

Consiliul Facultății, PV06.04.2023

 1. Metodologie proprie privind organizarea concursului de admitere la studii de licență și master la Facultatea de Teologie, sesiunile iulie și septembrie 2023;
 2. Comisii de admitere.

 

Consiliul Facultății, PV27.03.2023

 1. Calendarul de admitere pentru sesiunile sesiunile iulie și septembrie 2023.

 

Consiliul Facultății, PV13.02.2023

 1. Propunere din partea DASTD privind disciplina Forme muzicale bizantine - 2 ore curs, din planul de învățământ al programului de studii de master „Pastorație și viață liturgică”, corespunzătoare semestrului II, care nu a fost normată;
 2. Manifestări științifice în lunile aprilie și mai 2023;
 3. Scoaterea la concurs a unui post de asistent universitar pe perioadă determinată, sesiunea din semestrul al doilea, anul universitar 2022 – 2023, Departamentul de Teologie biblică și sistematică, Poz. 18, Asistent universitar pe perioadă determinată, cu disciplinele: Teologie liturgică 1, Teologie liturgică 2, Teologie liturgică 4, Teologie liturgică și Artă creștină 1, Teologie liturgică și Artă creștină 2, Teologie Liturgică și Artă creștină 3, Teologie Liturgică și Artă creștină 4, Teologie liturgică și Artă creștină 1, Teologie liturgică și Artă creștină 2, Teologie liturgică 1, Teologie liturgică 2, Teologie liturgică și Artă creștină 1,Teologie liturgică și Artă creștină 2.

Consiliul Facultății, PV28.02.2023

 1. Aprobarea Planului operațional al Facultății de Teologie – UOC pentru anul 2023;
 2. Aprobarea Raportului sintetic al îndeplinirii activităților și indicatorilor din planul operațional al Facultății de Teologie – UOC pentru anul 2022.

 

Consiliul Facultății, PV21.02.2023

 1. Corectare erori materiale în Tabelele de plata cu ora (sem. 2, 2022-2023) ale Departamentelor de  Teologie Biblică și Sistematică și Artă sacră și Teologie didactică;
 2. Corectare erori materiale în Tabelul de plata cu ora (sem. 2, 2022-2023) al Departamentului de  Teologie practică, după cum urmează: orele din norma de Lector poz. 11,  Plasament familial și adopții, alternative la institutionalizare  (TOAS I, 1h curs+1h sem.), Informatica si statistica sociala 2  (TOAS II, 1h sem.),  Consilierea în asistența socială (TOAS II, 2h curs+2h sem.),  Asistenta sociala a grupurilor minoritare si/sau discriminate (TOAS II, 2h curs+2h sem.), Asistenta sociala a somerilor (TOAS II, 2h curs), Sociologia comunicării și educației (SC I, 1h curs) vor fi predate de Lect. univ. dr. Chirugu Gianina, cadru didactic asociat.

Consiliul Facultății, PV13.02.2023

 1. Planul de cercetareștiințifică al FT_UOC pe anul 2023, pe departamente;
 2. Decizie exmatriculare pentru următorii studenți retrași la cerere: Ciobanu Cosmin Daniel (TOP I). Reeditarea propunerii pentru decizie de exmatriculare conform CF din 30.09.2022 și CF din 08.02.2023.

 

Consiliul Facultății, PV09.02.2023

 1. Raport privind concursul pentru ocuparea postului de Profesor universitar poz. 2 din statul de funcții al Departamentului de Teologie biblică și sistematică;
 2. Raport privind concursul pentru ocuparea postului de Lector universitar poz. 12 din statul de funcții al Departamentului de Artă sacră și  Teologie didactică;
 3. Decizie exmatriculare pentru următorii studenți retrași la cerere: Ciobanu Nicușor (TOP I), Stan Georgiana (TOD I), Moisei Gabi Petru (TOAS I).

 

Consiliul Facultății, PV31.01.2023

 1. Aprobarea tabelelor nominale cu cadrele didactice care vor funcționa în regim de plata cu ora în semestrul al II – lea al anului universitar 2022-2023.

 

Consiliul Facultății, PV26.01.2023

 1. Cerere de retragere a studentului Moisei Gabi Petru de la specializarea Teologie ortodoxă asistență socială, anul I, din motive personale; decizia de exmatriculare aferentă solicitării și transformarea locului de „român buget - protecție socială” în loc de „român fără taxă”;
 2. Tabele PO aferente semestrului al doilea, anul universitar curent;
 3. Cadre didactice care împlinesc vârsta de pensionare și rămân în activitate până la sfârșitul anului universitar curent.

 

Consiliul Facultății, PV07.12.2022

 1. Comisia de concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a postului didactic vacant Prof.poz.2 din Statul de funcții al Departamentului de Teologie biblică și sistematică;
 2. Comisia de concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a postului didactic vacant Lect.poz.12 din Statul de funcții al Departamentului de Artă sacră și Teologie didactică.

 

Consiliul Facultății, PV11.11.2022

 1. Cereri de scutirea plății taxei de școlarizare, conform art. 5, alin. 2, lit. „a” din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților din UOC:
 2. Gheorghe Marcel-David, TOP II, orfan de ambii părinți;
 3. Băeșu George, SJC II, centru de plasament DGASPC Neamț.

 

Consiliul Facultății, PV04.11.2022

 1. Acordarea unei burse de excelență din fondurile proprii ale UOC masterandului Vădănoiu Valentin (PVL II), pentru „rezultate deosebite la manifestări extracurriculare...” conform art. 19, alin. 5 din Regulamentul privind acordarea de burse și alte forme de sprijin material pentru studii universitare de licență și masterat al UOC (propunere Arhid. Lect. Univ. Dr. Ion Iulian Dumitru, dirijor corala „Armonia”);
 2. Acordarea următoarelor burse „Ovidius”, din fondurile proprii ale UOC, pentru „participarea la activități sociale și administrative în cadrul structurii academice/universității”, conform art. 19, alin. 4, punctul „a” din Regulamentul privind acordarea de burse și alte forme de sprijin material pentru studii universitare de licență și masterat al UOC, studenților: Donea Mihai – TOP II, Oltei Veronica – MSC II, Moldovan Mihai – TOP II (propunere decanat și secretariat facultate).

 

Consiliul Facultății, PV31.10.2022

 1. Regulament propriu privind criteriile de acordare de burse și alte forme de sprijin material pentru studii universitare de licență și masterat la Facultatea de Teologie – UOC, an universitar 2022 – 2023.

Consiliul Facultății, PV26.10.2022

 1. Lista coordonatorilor de programe de studii universitare de licenţă, anul universitar 2022 – 2023;
 2. Lista coordonatorilor de programe de studii universitare de master, anul universitar 2022 – 2023.

 

Consiliul Facultății, PV25.10.2022

 1. Transformarea locului de „român fără taxă cu liceul în mediul rural (RRB)”, rămas liber în urma retragerii studentului respectiv, în loc de „român fără taxă (FTXR)”;
 2. Organizarea Conferinței Naționale „Părintele Daniil Sandu Tudor și chipul Rugului Aprins”, ediția a III-a, în ziua de 17.11.2022, în parteneriat cu Editura Eikon și Departamentul Cultural Educațional din cadrul Arhiepiscopiei Tomisului. Manifestarea va avea loc la Sala Senatului UOC, având ca responsabil organizator pe Doamna Conf. Univ. Dr. Carmen Ciornea.

 

Consiliul Facultății, PV18.10.2022

 1. Protocol privind organizarea, desfăşurarea şi finanţarea practicii pedagogice în unităţile de învăţământ pentru anul universitar 2022-2023, aferent programului de studii Teologie ortodoxă didactică;
 2. Exmatriculare în urma cererii de retragere din 30.09.2022 a numitei Surugiu (Ignat) Florentina Cati, de la TOAS, anul I;
 3. Trecerea în an superior a studentului Spulber Laurențiu (TOP), admis în sesiunea septembrie 2022, la cerere, ca urmare a absolvirii sau frecventării de studii superioare, conform 6.4.3.art. 2 din Procedura privind înmatricularea, exmatricularea și reînmatricularea studenților la studii de licență, masterat și doctorat/rezidențiat.

 

Consiliul Facultății, PV06.10.2022

 1. Componența Comisiei de acordare a burselor în cadrul  Facultăţii de Teologie, în anul universitar 2022-2023:

Preşedinte:        Pr. Prof. univ. dr. Bogdan Moise - decan

Membri:            Mihaela Alina Hagea – secretar șef facultate

Conf. univ. dr. Olimpia Varga

Pr. Lect. Univ. Dr. Ioan Rusu

Matei Ionuț Vlăduț – student

Supleanți:          Lect. Univ. Dr. Florin Spanache

                        Toader Nicolae - student

 1. Componența Comisiei de inventariere la nivelul Facultății de Teologie a UOC:

Președinte:       Conf. Univ. Dr. Costel Mitu

Membri:Lect. Univ. Dr. Florin Spanache

Lect. Univ. Dr. Valentin Istrati

 

Consiliul Facultății, PV30.09.2022

 1. Îndrumători de an pentru anul universitar 2022-2023;
 2. Trecerea în an superior a candidaților admiși în sesiunile de admitere iulie și septembrie 2022, la cerere, ca urmare a absolvirii sau frecventării de studii superioare, conform 6.4.3.art. 2 din Procedura privind înmatricularea, exmatricularea și reînmatricularea studenților la studii de licență, masterat și doctorat/rezidențiat, ierarhizați în urma analizei Comisiei de echivalare;
 3. Situația studenților propuși pentru exmatriculare, reînmatriculare, prelungire de școlaritate, urmarea cursurilor anilor II și III de studiu (TOP) în anul universitar 2022-2023;
 4. Deciziile aferente propunerilor din punctele 2 și 3 din ordinea de zi;
 5. Structura anului universitar 2022-2023 la Facultatea de Teologie – UOC;
 6. Mutarea locurilor fără taxă disponibile în urma exmatriculărilor sau retragerilor unor studenți, în cadrul aceluiași an de studiu și aceluiași nivel de finanțare, după cum urmează:
 7. 1 loc bugetat – de la TOAS II la TOD II;
 8. 2 locuri bugetate – de la TOD III la TOAS III.
 9. Erată la Tabelul de PO, sem. 1, an universitar 2022-2023, Departamentul de Teologie Practică.

 

Consiliul Facultății, PV26.09.2022

 1. Transformarea locului bugetat de „rrom” repartizat la programul de studii Teologie ortodoxă pastorală în loc bugetat „repartizat statistic” în cadrul aceluiași program de studii, în urma retragerii la cerere a candidatului admis pe acest loc.

 

 

Consiliul Facultății, PV19.09.2022

 1. Aprobarea următoarelor documente academice, întocmite pentru anul universitar 2022 – 2023:
  • statele de funcții și personal didactic, împreună cu documentele anexe, pentru Departamentul de Teologie biblică și sistematică, Departamentul de Teologie practică și Departamentul de Artă sacră și Teologie didactică;
  • tabelele de plata cu ora pentru semestrul I, anul universitar 2022 – 2023;
  • formațiunile de studii valabile în anul universitar 2022 – 2023.

Documentele pot fi consultate la departamentele respective.

 1. Redistribuirea locurilor FTX rămase neocupate în urma concursului de admitere din 2022, după cum urmează:
  • Muzică religioasă– 4 (patru) locuri FTX se redistribuie la specializarea Teologie ortodoxă pastorală.

Consiliul Facultății, PV13.09.2022

 1. Aprobarea listei candidaților admiși în sesiunea iulie 2022 care au solicitat înmatricularea într‑un an superior ca urmare a absolvirii sau frecventării de studii superioare (în anexă), conform 6.4.3.art. 2 din Procedura privind înmatricularea, exmatricularea și reînmatricularea studenților la studii de licență, masterat și doctorat/rezidențiat. Cererile au fost analizate de Comisia de echivalări și ierarhizate potrivit procedurii amintite mai sus;
 2. Aprobarea disponibilizării celor 12 locuri  rămase libere în urma înmatriculării într-un an superior a candidaților admiși menționați în lista anexată, pentru sesiunea din septembrie 2022 a concursului de admitere.

 

Consiliul Facultății, PV06.09.2022

 1. Cerere de susținere a examenului de finalizare studii, sesiunea septembrie 2022, a absolventului Vasile Marius, MTR, 2021.

 

Consiliul Facultății, PV25.07.2022

 1. Modificarea Comisiei de admitere, prin înlocuirea Pr. Prof. Univ. Dr. Bogdan Moise cu membrul supleant Pr. Conf. Univ. Dr. George Daniel Petrov;
 2. Calitatea de președinteal Comisiei de admitere se transferă de la Pr. Prof. Univ. Dr. Bogdan Moise la Arhim. Conf. Univ. Dr. Costel Mitu, membru de drept al comisiei și prodecan al facultății.

 

Modificările sunt valabile doar pentru ziua de 25.07.2022.

 

Consiliul Facultății, PV23.07.2022

 1. Aprobarea cererii d-lui MENLOMER (DELVET) F. ASIE, absolvent al Liceului Industrial nr. 2 din Medgidia, membru al Comunității Musulmane Valea Dacilor, jud. Constanța, de se înscrie la concursul de admitere în cadrul Facultății de Teologie – UOC, specializarea Teologie ortodoxă asistență socială, sesiunea iulie 2022. Se menționează că avizul CF se acordă potrivit Hotărârii Sfântului Sinod al BOR nr. 13879 din 22.12.2014.

 

Consiliul Facultății, PV19.07.2022

 1. Organizarea unei sesiuni extraordinare de reexaminare pentru studenții din toți anii de studiu cu excepția anilor terminali, care au restanțe la cel mult trei discipline, în perioada 05 – 08.07.2022.

 

Consiliul Facultății, PV21.06.2022

 1. Cereri de susținere a examenului de finalizare studii: Olaru Ioan-Robert (absolvent MTR 2021); Miron Mihai (absolvent TOP 2021).

 

Consiliul Facultății, PV07.06.2022

 1. Organizarea unei sesiuni extraordinare de restanțe pentru studenții din anii terminali în perioada 20-23.06.2022;
 2. Propunere componență Comisie responsabilă cu verificarea antiplagiat: președinte – Arhim. Conf. Univ. Dr. Cosma Mitu; membri – Conf. Univ. Dr. Olimpia Varga, Lect. Univ. Dr. Ionuț Chircalan;

Calendarul activității de verificare antiplagiat:

 1. Declanșarea procedurii de evaluare externă a programelor de studii de licență Teologie ortodoxă didactică și Teologie ortodoxă Asistență socială.

 

Consiliul Facultății, PV27.05.2022

 1. Comisii admitere 2022:

COMISIA TEHNICĂ

Președinte:

Pr. prof. univ. dr. Bogdan Moise

Secretar :

Pr. lect. univ. dr. Ionuț Holubeanu

Informatician:

Asist. univ. dr. Ionuț Chircalan

Membri:

Conf. univ. dr. Carmen Ciornea

Lect. univ. dr. Olimpia Varga

Arhid. lect. univ. dr. Ioan Dura

Secretar șef facultate - Mihaela Alina Hagea

Membri supleanți:

Pr. lect. univ. dr. Ioan Valentin Istrati

Pr. asist. univ. dr. Lucian Costea

 

COMISIA PENTRU INTERVIUL MOTIVAȚIONAL (LICENȚĂ)/PROBA ORALĂ DE CONCURS PRIVIND TESTAREA CUNOȘTINȚELOR SPECIFICE DOMENIULUI (MASTERAT)

Președinte:

Pr. prof. univ. dr. Bogdan Moise

Membri:

Pr. prof. univ. dr. Dumitru Dănuț Popovici

Arhim. conf. univ. dr. Costel Mitu

Membri supleanți:

Pr. conf. univ. dr. George Daniel Petrov

Pr. lect. univ. dr. Florin Spanache

 

 1. Stabilirea coeficienților de similitudine pentru lucrările de finalizare a studiilor universitare: teză de licență – 40%; disertație – 30%.
 2. Cererea PC Pr. conf. univ. dr. Stelian Manolache prin care solicită desemnarea unui cadru didactic în vederea suplinirii activităților didactice, din motive medicale. Propunere: Arhid. lect. univ. dr. Ioan Dura.
 3. Cererea PC Pr. prof. univ. dr. Gheorghe Istodor prin care solicită transferul postului didactic pe care îl ocupă în cadrul Departamentului de Artă Sacră și Teologie Didactică (poz. 2, conform statului de funcții în vigoare) la Departamentul de Teologie Biblică și Sistematică începând cu anul universitar următor (2022-2023), cu propunerile ppcc directori de departament privind aprobarea.
 4. Cereri de susținere a examenului de finalizare studii: Bistrițeanu Ionuț (absolvent PVL 2020); Bălănescu Georgian-Valentin (absolvent TOD 2020).

 

Nr. crt.

Etape

Termene

Calendar

.

Studenții transmit coordonatorului

 

7-16.06.2022

2.

Coordonatorul transmite comisiei

 

Până cel târziu 17.06.2022

3.

Comisia încarcă lucrarea

3 zile (maxim)

Până cel târziu 18.06.2022

4.

Platforma emite raportul

1 zi (maxim din cele 3 + 1)

Până cel târziu 19.06.2022

5.

Comisia comunică coordonatorului rezultatul

5 (maxim 3 zile + 2)

Până cel târziu 20.06.2022

6.

Coordonatorul analizează raportul

în maxim 48 ore

Până cel târziu 22.06.2022

7.

Coordonatorul elaborează avizul de admis/respins și îl transmite studentului

în maxim 24 ore

Până cel târziu 23.06.2022

8.

Comisia redactează un tabel cu procentele și îl predă comisiei de examinare

cu 2 zile înainte de susținere

Până cel târziu 24.06.2022

9.

Examenul de licență/disertație

 

27/28.06.2022

 

Consiliul Facultății, PV17.05.2022

 1. Propuneri de modificări ale planurilor de învățământ începând cu anul universitar 2022-2023.

 

Consiliul Facultății, PV04.05.2022

 1. Declanșarea procedurii de evaluare internă în vederea menținerii acreditării programului de studii de licență Teologie ortodoxă didactică și înaintarea către DSAMC-UOC a dosarului de evaluare;
 2. Declanșarea procedurii de evaluare internă în vederea menținerii acreditării programului de studii de licență Teologie ortodoxă – Asistență socială și înaintarea către DSAMC-UOC a dosarului de evaluare.

 

Consiliul Facultății, PV05.04.2022

 1. Avizarea următoarelor parteneriate (acord, convenție, protocol) în vederea înaintării lor către CA și Senatul UOC în vederea aprobării:
 2. ACORD DE COLABORARE între Ministerul Apărării Naționale prin Coordonatorul general al proiectului ,,Restaurarea, reabilitarea, conservarea și amenajarea unui spațiu expozițional în cadrul monumentului Crucea comemorativă a Eroilor români din Primul Război Mondial (Monumentul eroilor „Crucea Caraiman”/Monumentul Eroilor (Crucea) de pe Vârful Caraiman)”, Fundația Colegiului Național de Apărare și Universitatea „Ovidius” din Constanța;
 3. CONVENȚIE DE COLABORARE între Universitatea „Ovidius” din Constanța și Fundația pentru copii „Sfântul Sava de la Buzău”;
 4. PROTOCOL DE COLABORARE între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța și Universitatea „Ovidius” din Constanța;
 5. PROTOCOL DE COLABORARE între Direcția Generală de Asistență Socială Constanța și Universitatea „Ovidius” din Constanța;
 6. PROTOCOL DE COLABORARE între Penitenciarul Constanța – Poarta Albă și Universitatea „Ovidius” din Constanța.

 

Parteneriatele respective au ca scop susținerea activității didactice, de cercetare și, în special, a practicii de specialitate în cadrul programelor de studii ale facultății

 

 1. Organizarea și desfășurarea următoarelor manifestări științifice la nivelul Facultății de Teologie a UOC (coordonator – Conf. Univ. Dr. Ioan Dura):
 2. Conferința internațională Religion, Knowledge, Society (RKS), ediția a VII-a, IDENTITIES & BOUNDARIES. Configurations of Religious Diversity in Global Dynamics, 30-31 mai 2022, Constanța;
 3. Seminarul internațional Religion, Knowledge, Society (RKS), ediția a VII-a, The Doctrine of Imago Dei and the New Challenges of Transhumanism, Explorations in Eastern and Western Traditions, 3-5 iunie 2022, Vatra-Dornei.

Consiliul Facultății, PV29.03.2022

 1. Calendarul concursului de admitere la FT-UOC, sesiunea iulie și septembrie 2022;
 2. Cererea numitei  Petcu N. Dumitra, absolventă a Universității „Dunărea de Jos” din Constanța, specializare Teologie ortodoxă – Asistență socială, în vederea susținerii examenului de finalizare a studiilor în cadrul facultății noastre, cu mențiunea că are aprobarea Senatului universității amintite.

 

Consiliul Facultății, PV14.03.2022

 1. Componența Biroului electoral al facultății (BEF) pentru noul tur de scrutin în vederea alegerilor membrilor Consiliului Facultății de Teologie (completare două locuri vacante), după cum urmează:
 2. Pr. Lect. Univ. Dr. Iosif Gyulai Mureșan – președinte;
 3. Pr. Asist. Univ. Dr. Nicolae Popescu – membru;
 4. Pr. Asist. Univ. Dr. Marian Vlad – membru.

 

 1. Desemnarea a doi membri supleanți pentru BEF:
 2. Conf. Univ. Dr. Carmen Ciornea;
 3. Lect. Univ. Dr. Florin Spanache.

 

 1. Data, locul și intervalul orar în care se vor desfășura efectiv alegerilela nivelul Consiliului Facultății de Teologie (completare două locuri vacante) și al Consiliului Departamentului de Artă sacră și Teologie didactică (completare un loc vacant), în limitele calendarului aprobat prin HS nr. 166 din 10.03.2022:
 2. Data: marți, 22.03.2022;
 3. Orele: 12,00 – 14,00;
 4. Locul: sala 037, Campus, Corp „A”.

 

Consiliul Facultății, PV25.02.2022

 1. Aprobarea Planului operațional al Facultății de Teologie – UOC pentru anul 2022;
 2. Numirea unui nou coordonator al programului de studii de licență Teologie ortodoxă didactică. Cadru didactic propus: Pr. Lect. univ. dr. Iosif Gyulai Mureșan.

 

Consiliul Facultății, PV24.02.2022

 1. Plan de cercetare științifică pentru anul universitar curent;
 2. Decizie de exmatriculare Costea I. Elena Silvia (Florescu) – TOD I – retras.

 

Consiliul Facultății, PV22.02.2022

 1. Tabel nominal cu cadrele didactice în regim de plata cu ora în anul universitar 2021 – 2022, semestrul al II-lea, Departamentul de Teologie biblică și sistematică;
 2. Tabel nominal cu cadrele didactice în regim de plata cu ora în anul universitar 2021 – 2022, semestrul al II-lea, Departamentul de Teologie practică;
 3. Tabel nominal cu cadrele didactice în regim de plata cu ora în anul universitar 2021 – 2022, semestrul al II-lea, Departamentul de Artă sacră și Teologie didactică;
 4. Decizie de exmatriculare pentru Lateș Dimitrios, TOP II (deces);
 5. Decizie de întrerupere de studii pentru Damian G. Adrian, TOP I (motive medicale).

 

Consiliul Facultății, PV14.02.2022

 1. Raportul privind examenul de promovare în cariera didactică pentru ocuparea postului de conferențiar universitar, poziția 6, din statul de funcții al Departamentului de Teologie biblică și sistematică.
 2. Raportul privind examenul de promovare în cariera didactică pentru ocuparea postului de conferențiar universitar, poziția 7, din statul de funcții al Departamentului de Teologie practică;
 3. Raportul privind examenul de promovare în cariera didactică pentru ocuparea postului de profesor universitar, poziția 3, din statul de funcții al Departamentului de Artă sacră și Teologie didactică (în anexă);
 4. Corectarea erorii materiale din statul de funcțiuni al Departamentului de Artă sacră și Teologie didactică, poz. Lect. univ. 14, după cum urmează: disciplina Comunicarea spirituală și formarea religioasă în pelerinajul creștin (opt) se modică în Comunicarea spirituală și formarea religioasă în pelerinajul creștin, conform planului de învățământ în vigoare.

 

Consiliul Facultății, PV11.02.2022

 1. Raportul Comisiei de concurs privind ocuparea postului de conferențiar universitar, poziția 7, din statul de funcții al Departamentului de Teologie biblică și sistematică.
 2. Raportul Comisiei de concurs privind ocuparea postului de conferențiar universitar, poziția 8, din statul de funcții al Departamentului de Artă sacră și Teologie didactică.

 

Consiliul Facultății, PV08.02.2022

 1. Tabel PO pentru semestrul al doilea, an universitar 2021-2022, Departamentul de Teologie biblică și sistematică;
 2. Tabel PO pentru semestrul al doilea, an universitar 2021-2022, Departamentul de Teologie practică;
 3. Tabel PO pentru semestrul al doilea, an universitar 2021-2022, Departamentul de Artă sacră și Teologie didactică.

 

Consiliul Facultății, PV02.02.2022

 1. Raportul Comisiei de evaluare privind ierarhizarea candidaților participanți la concursul de acordare a gradațiilor de merit – 2022, în vederea avizării.

 

Consiliul Facultății, PV19.01.2022

 1. Taxe și criterii de admitere – 2022;
 2. Numirea PC Arhid. Lect. Univ. Dr. Ioan Dura ca responsabil cu raportarea rezultatelor cercetării la nivelul Facultății de Teologie a UOC.

 

Consiliul Facultății, PV11.01.2022

 1. Comisia pentru evaluarea dosarelor în cadrul concursului pentru obținerea gradației de merit – 2022:

 

Președinte: Pr. Prof. Univ. Dr. Nicuțor Tucă - DTP;

Membri: Pr. Conf. Univ. Dr. Dragoș Bălan - DTBS;

            Pr. Lect. Univ. Dr. Iosif Gyulai Mureșan – DASTD.

 

 1. Comisia de contestații pentru concursul de obținere a gradației de merit – 2022:

Președinte: Arhim. Conf. Univ. Dr. Costel Mitu - DTBS;

Membri: Conf. Univ. Dr. Nina Stănescu -DTP;

             Pr. Lect. Univ. Dr. Marius Murariu – DASTD.

 

Consiliul Facultății, PV13.12.2021

 1. Comisii de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă nedeterminată / promovare în cariera didactică.

 

Consiliul Facultății, PV18.11.2021

 1. Solicitare către Consiliul de administrație și Senatul UOC, în vederea aprobării, privind actualizarea și înregistrarea informațiilor în RNCIS pentru următoarele programe de studii universitare, precum și pentru plata taxelor aferente:

Licență:

 • Teologie ortodoxă pastorală;
 • Teologie ortodoxă didactică;
 • Teologie ortodoxă – Asistență socială.

Master:

 • Exegeză biblică;
 • Managementul turismului religios;
 • Pastorație și viață liturgică;
 • Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare;
 • Teologie - Studii juridico-canonice ale celor trei religii monoteiste (mozaică, creștină și islamică).

Programele de studii respective se regăsesc pe pagina web a DSAMC – Calitate si integritate la secțiunea PilotQ/Modul resurse instituționale - asigurarea calității, în listele privind expirarea adeverințelor de validare a calificărilor.

 1. Aprobare privind înaintarea convențiilor de practică, parteneriatelor, acordurilor ori contractelor de comodat încheiate de Facultate de Teologie a UOC în vederea aprobării în cadrul CA și Senatului UOC, după obținerea avizului juridic. Documentele respective vor putea fi consultate la departamentele facultății.

 

Consiliul Facultății, PV05.11.2021

 1. Completarea tabelelor cu: coordonatorii de program – licență; experți evaluatori interni – studenți; componența CEAC;
 2. Cereri de reducere de taxă de școlarizare:
  • Gheorghe Marcel David, TOP I, orfan de ambii părinți;
  • Cassian (Pițigoi) Mario-Leonard, TOP III, în plasament.

 

Consiliul Facultății, PV01.11.2021

 1. Regulament propriu privind criteriile de acordare de burse și alte forme de sprijin material pentru studii universitare de licență și masterat la Facultatea de Teologie – UOC, an universitar 2021 – 2022;
 2. Propuneri pentru bursele din fondul UOC.

 

Consiliul Facultății, PV22.10.2021

 1. Reconsiderarea celor cinci programe de studii masterale ca masterate de tip profesional, potrivit recomandărilor din Raportul ARACIS nr. 1501 din 15.03.2021.

 

Consiliul Facultății, PV15.10.2021

 1. Propuneri de scoatere la concurs/promovare a următoarelor posturi vacante:

 

Departamentul de Teologie biblică și sistematică:

 1. Promovare - Poz. 6, Conferențiar universitar, cu disciplinele: Istoria și filosofia religiilor 3,Istoria și filosofia religiilor 4; Religiile abrahamice în contextul postmodernismului; Cunoașterea lui Dumnezeu în lumina Vechiului Testament; Dialogul interreligios actual pe probleme de doctrină; Strategii de dialog intercultural și interreligios.
 2. Concurs Poz. 7, Conferențiar universitar, cu disciplinele: Teologie dogmatică și simbolică 3, Teologie dogmatică și simbolică 4; Teologie fundamentală (Apologetică ortodoxă) 1;Har și libertate în mântuirea omului; Teologie fundamentală (Apologetică ortodoxă) 2.

 

Departamentul de Teologie practică:

 1. Promovare - Poz. 7, Conferențiar universitar, cu disciplinele: Management cultural; Retorica ciceroniană și retorica creștină; Teorii moderne ale comunicării;Instruire asistată pe calculator.

 

Departamentul de Artă sacră și Teologie didactică:

 1. Promovare - Poz. 3, Profesor universitar, cu disciplinele: Istoria  Bisericeasca Universala 3; Istoria  Bisericeasca Universala 4; Istoria  Bisericeasca Universala 1; Istoria  Bisericeasca Universala 2; Istoria Bisericii Ortodoxe Române 3; Istoria Bisericii Ortodoxe Române 4.
 2. ConcursPoz. 8, Conferențiar universitar, cu disciplinele: Raportul dintre Teologie și politică din perspectivă creștin-ortodoxă; Monumente reprezentative de arta religioasa din spatiul ortodox 2; Istoria Bisericească Universală 3; Istoria Bisericească Universală 4; Destinații turistice religioase în România; Istoria Bisericii Ortodoxe Romane 1; Istoria Bisericii Ortodoxe Romane 3; Istoria Bisericii Ortodoxe Romane 4.
 3. ConcursPoz. 14, Lector universitar, cu disciplinele: Destinații turistice religioase în spațiul balcanic și mediteranean; Pelerinajul în Răsăritul creștin - trecut și prezent; Comunicarea spirituală și formarea religioasă în pelerinajul creștin; Monumente reprezentative de arta religioasa din spatiul ortodox 1; Monumente reprezentative de artă creștină;Misiologie și ecumenism 1;  Morală creștină; Doctrina socială a Bisericii; Proiecte catehetice moderne; Septuaginta – Aspecte lexicale, gramaticale si stilistice.

 

Menționăm că aceste propuneri au fost avizate de Consiliului Facultății de Teologie în ședința din 15.10.2021 pe baza referatelor și extraselor din procesele verbale ale consiliilor departamentelor facultății prin care se fundamentează necesitatea scoaterii la concurs a posturilor respective după cum urmează:

 • numărul de cadre didactice a scăzut la sfârșitul anului universitar precedent prin pensionarea a patru profesori universitari, fapt ce relaxează financiar bugetul facultății;
 • promovarea unor cadre didactice este necesară în vederea păstrării standardelor ARACIS pentru menținerea piramidei gradelor didactice;
 • posturile pentru concurs se adresează candidaților cu expertiză pentru discipline de specialitate acoperite provizoriu în prezent, cu cadre didactice asociate;
 • posturile pentru promovare sunt de 1 (un) profesor și 2 (doi) conferențiari; candidații – conferențiar și lectori titulari ai facultății noastre –, implicându-se activ în strategia de cercetare a departamentelor și implicit a facultății,  îndeplinesc standardele minimale conform procedurilor UOC aferente.

 

 

Consiliul Facultății, PV07.10.2021

 1. Propunerile de îndrumători de an pentru anii I licență și master:

TOP – Dumitru Carabaș

TOD – Carmen Ciornea

TOAS – Nina Stănescu

MR – Ion Iulian Dumitru

EB – Costel Mitu

PVL – Nicușor Tucă

SCJ – Cătălina Mititelu

SC – Dragoș Bălan

MTR – Iosif Gyulai

 

Consiliul Facultății, PV 01.10.2021

 1. Aprobarea structurii anului universitar 2021-2022 (licență și masterat) la Facultatea de Teologie a UOC (în anexă);
 2. Trecerea în an superior a candidaților admiși în sesiunile iulie și septembrie 2021 care au solicitat înmatricularea într-un an superior ca urmare a absolvirii sau frecventării de studii superioare, conform 6.4.3.art. 2 din Procedura privind înmatricularea, exmatricularea și reînmatricularea studenților la studii de licență, masterat și doctorat/rezidențiat, după cum urmează:
 3. Radu Florin Alexandru, trece în anul al III – lea, TOP;
 4. Gheonea Marian George, trece în anul al III – lea, TOP;
 5. Uță Ionuț, trece în anul al II – lea, TOP;
 6. Mocanu Mihai Andrei, trece în anul al II – lea, TOP;
 7. Popescu Călin Dumitru, trece în anul al II –lea, Exegeză biblică;
  1. Aprobarea listelor privind înmatricularea tuturor studenților și masteranzilor (admiși în 2021, promovați, reînmatriculați, trecuți în an superior), precum și a listelor cu exmatriculați, în vederea emiterii deciziei respective din partea conducerii UOC.

 

Consiliul Facultății, PV 25.09.2021

 1. Opțiunile de desfășurare a activității didactice pe perioada semestrului întâi, anul universitar curent, după cum urmează:
  • licență – hibrid (prezență fizică la seminariile cu caracter practic);
  • master – on line.

 

Consiliul Facultății, PV 21.09.2021

 1. Propunerea ca, începând cu data de 01.10.2021, Arhim. Conf. Univ. Dr. Costel Mitu să ocupe funcția de prodecan în cadrul facultății noastre, conform art. 28, alin. 1 din Metodologia de desemnare a prorectorilor, de selectare și numire a decanilor și desemnare a prodecanilor din UOC.

 

Consiliul Facultății, PV 17.09.2021

 1. Tabel cu candidații admiși în sesiunile iulie și septembrie 2021 care au solicitat înmatricularea într-un an superior ca urmare a absolvirii sau frecventării de studii superioare, conform 6.4.3.art. 2 din Procedura privind înmatricularea, exmatricularea și reînmatricularea studenților la studii de licență, masterat și doctorat/rezidențiat;
 2. Cereri de reînmatriculare.

 

Consiliul Facultății, PV 16.09.2021

 

 1. Avizul transferului, în cadrul UOC, al D-nei Lect. Univ. Dr. Machidon Marinela de la Facultatea de Teologie la Facultatea de Litere, ca urmare a preluării disciplinelor din norma didactică respectivă de către Departamentul de limbi moderne pentru facultățile nefilologice.

 

Consiliul Facultății, PV 11.09.2021

 1. Aprobarea cererii pr. MOROI VASILE, cleric al Bisericii Ortodoxe (Lipovenești) de Rit Vechi, de a urma cursurile Facultății de Teologie – UOC, specializarea Teologie ortodoxă pastorală.

 

Consiliul Facultății, PV 07.09.2021

 1. Aprobarea cererii pr. TRIFANOV NICOLAE, cleric al Bisericii Ortodoxe (Lipovenești) de Rit Vechi, de a urma cursurile Facultății de Teologie – UOC, specializarea Teologie ortodoxă pastorală;
 2. Aprobarea cererii d-nei TRIFANOV MARIA din cadrul Bisericii Ortodoxe (Lipovenești) de Rit Vechi de a urma cursurile Facultății de Teologie – UOC, specializarea Teologie ortodoxă didactică.

 

Consiliul Facultății, PV 02.09.2021

 1. Aprobarea cererilor absolvenților din anii anteriori privind susținerea examenului de finalizare  studii universitare de licență/ master, sesiunea septembrie 2021;
 2. Cererea d-lui Capșa-Togan Mihai-Gabriel prin care solicită eliberarea unei recomandări din partea Consiliului facultății noastre pentru completarea dosarului de înscriere la concursul de admitere la studii doctorale în cadrul Facultății de Teologie a Universității A.I.C din Iași.

 

Consiliul Facultății, PV 31.07.2021

Aprobarea candidațiilor admiși în sesiunea iulie 2021 care au solicitat înmatricularea într-un an superior ca urmare a absolvirii sau frecventării de studii superioare, conform 6.4.3.art. 2 din Procedura privind înmatricularea, exmatricularea și reînmatricularea studenților la studii de licență, masterat și doctorat/rezidențiat.

 

Consiliul Facultății, PV 23.07.2021

 1. Avizarea rapoartelor asupra desfășurării concursului pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă nedeterminată/ promovare în cariera universitară pentru următorii candidați declarați admiși:

 

Departamentul de Teologie practică:

 1. Promovare - Poz. 6, Conferențiar universitar – Stănescu Nina (promovare);

 

 

Departamentul de Artă sacră și Teologie didactică:

 1. Concurs- Poz. 7, Conferențiar universitar – Ciornea Carmen (concurs);
 2. Concurs- Poz. 12, Lector universitar – Chircalan Ionuț (promovare).

 

Consiliul Facultății, PV 21.07.2021

 1. Aprobarea cererii numitului GROSU RAFAEL-VICENȚIU din Năvodari, jud. Constanța, aparținând Episcopiei de rit vechi a Slavei, de a urma cursurile Facultății de Teologie – UOC, specializarea Teologie ortodoxă pastorală;
 2. Aprobarea cererii pr. COSTILOV ALEXANDRU din cadrul Bisericii Ortodoxe (Lipovenești) de Rit Vechi, Mitropolia Brăila, de a urma cursurile Facultății de Teologie – UOC, specializarea Teologie ortodoxă pastorală.

 

Consiliul Facultății, PV 14.07.2021

 1. Organizarea unei sesiuni speciale de reexaminare pentru anii terminali în perioada 01‑05.09.2021;
 2. Organizarea unei sesiuni speciale de reexaminare pentru studenții din anii mici care se află la limita promovabilității, în vederea preîntâmpinării riscului de abandon școlar, în perioada 01‑05.09.2021;
 3. Organizarea unei sesiuni de examene de finalizare a studiilor pentru absolvenții din anul universitar  curent și din alți ani universitari (licență și masterat), după cum urmează:

 

Calendarul sesiunii:

Înscrieri: 01-06.09.2021

Susținerea probelor: (modul fundamental; modul de specialitate; susținerea lucrării de licență – pentru ciclul de licență/susținerea disertației – pentru ciclul de masterat):  07.09.2021

 

Consiliul Facultății, PV 30.06.2021

1.Aprobarea de principiu a cererii de transfer a numitului Fanea D. Traian Vasile, student pe loc „fără taxă” în anul I la facultatea noastră, specializarea „Teologie ortodoxă pastorală”, privind transferul la Facultatea de Teologie din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, cu mențiunea că nu beneficiază de locul „fără taxă” respectiv întrucât ierarhizarea pentru anul universitar următor (2021-2022) poate fi întocmită doar după încheierea sesiunii de restanțe.

 

Consiliul Facultății, PV 07.06.2021

1.Organizarea unei sesiuni extraordinare de restanțe pentru studenții din anii terminali în perioada 22-24.06.2021;

2.Propunerea Consiliului Departamentului de Teologie biblică și Sistematică privind delegarea Lect. Univ. Dr. Ioan Dura în vederea susținerii examenelor în locul PC. Pr. Conf. Univ. Dr. Stelian Manolache, la solicitarea acestuia, din motive de sănătate;

3.Cereri de susținere a examenului de finalizare studii:

-Chiriac I. Elisabeta (TOD, 2020);

-Udrea George Daniel (PVL, 2017);

-Bălănescu Georgian Valentin (TOD, 2020).

 

Consiliul Facultății, PV 29.05.2021

1.Comisii de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante, sesiunea iulie, 2021;

2.Comisii pentru examenul de promovare în cariera didactică, sesiunea iulie, 2021;

3.Comisia de soluționare a contestațiilor, sesiunea iulie, 2021;

4.Cerere de susținere a examenului de licență a numitului Boarță Vasile Emilian, absolvent al specializării Teologie ortodoxă pastorală, promoția 2020.

 

Consiliul Facultății, PV 30.04.2021

1.Revizuirea planurilor de învățământ pentru anul universitar 2021 – 2022 conform calendarului elaborat la nivelul DACIS – UOC (în anexă), potrivit următoarelor referințe:

-respectarea cerințelor și sugestiilor ARACIS făcute cu ocazia ultimei evaluări externe (menținerea acreditării programelor de studii masterale);

-adaptarea planului de învățământ al specializării Teologie ortodoxă didactică în condițiile în care numeroși absolvenți ai acestui program de studii solicită continuare de studii la Teologie ortodoxă pastorală;

-revizuirea planului de învățământ al specializării Teologie ortodoxă – Asistență socială comparativ cu cel al specializării Asistență socială de la FPSE – UOC în vederea respectării OM nr. 6521/2012 privind echivalarea competențelor profesionale și transversale ale absolvenților;

-recalibrarea procentelor disciplinelor (fundamentale/de specialitate/complementare și impuse/opționale conform standardelor ARACIS pentru domeniul Teologie;

-corectarea eventualelor erori materiale;

 

2.Cerere de susținere a examenului de finalizare studii (disertație) a pr. Axinte Cezar, absolvent al programului de studii masterale Teologie sistematică, promoția 2011;

3.Cerere de susținere a examenului de finalizare studii (licență) a absolventului Țigău Alberto Constantin  (Teologie ortodoxă pastorală, promoția 2017).

 

Consiliul Facultății, PV 23.04.2021

1.Componența Comisiei tehnice pentru concursul de admitere 2021: Președinte – Pr. Prof. Univ. Dr. Bogdan Moise; secretar – Pr. Conf. Univ. Dr. Ionuț Holubeanu; informatician – Asist. Univ. Dr. Ionuț Chircalan; membri – Lect. Univ. Dr. Olimpia Varga, Arhid. Lect. Univ. Dr. Ioan Dura, Pr. Asist. Univ. Dr. Nicolae Popescu, secretar șef facultate Mihaela Alina Hagea; supleanți – Pr. Lect. Univ. Dr. Valentin Ioan Istrati, Pr. Lect. Univ. Dr. Lucian Costea;

2.Componența Comisiei  pentru interviul motivațional (licență)/proba orală de concurs privind testarea cunoștințelor specifice domeniului (masterat):

Președinte: 

IPS prof. univ. dr. Teodosie Petrescu

Membri: 

Pr. prof. univ. dr. Dumitru Dănuț Popovici

Arhim. conf. univ. dr. Costel Mitu

Membri supleanți:

Pr. prof. univ. dr. Nechita Runcan

Pr. lect. univ. dr. Florin Spanache

 

 

Consiliul Facultății, PV 19.05.2021

1.Metodologie proprie privind organizarea concursului de admitere la studii de licență și master la Facultatea de Teologie, sesiunile iulie și septembrie 2021;

2.Calendarul admiterii 2021;

3.Aprobarea modificărilor aduse planurilor de învățământ conform extraselor din procesele verbale ale Consiliilor departamentelor (îndrumări ARACIS, verificarea procentelor pe categorii de discipline, corectarea erorilor materiale);

4.Cerere de susținere a examenului de finalizare studii (disertație) a absolventului Lazăr Claudiu Adrian, (Exegeză biblică, promoția 2020);

5.Cerere de susținere a examenului de finalizare studii (licență) a absolventului Negoiță Gheorghiță Andrei  (Teologie ortodoxă pastorală, promoția 2012).

6.Metodologie proprie privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior – examene de licență și disertație – în cadrul Facultății de Teologie - 2021;

7.Comisiile de examinare în cadrul examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior – examene de licență și disertație;

8.Păstrarea acelorași procente admise privind împrumuturile neautorizate constatate în cuprinsul lucrărilor de licență și disertație ca în anul universitar precedent, la 40% respectiv 30%; perioada de verificare a lucrărilor cu programul anti-plagiat se stabilește între 02.06 – 19.06.2021;

9.Susținerea restanțelor și a diferențelor de către studenții din anii terminali se va putea face începând cu data de 24.05.2021;

10.La restanțe și examenele de diferență notele se vor trece, după examinarea on-line, de către cadrul didactic titular de disciplină în mod fizic, pe cataloagele existente la secretariat. 

 

Consiliul Facultății, PV 09.03.2021

1. Scoaterea la concurs (promovare și titularizare) a posturilor didactice vacante conform referatelor și extraselor anexate.

 

Consiliul Facultății, PV 02.03.2021

1.Înființarea unui nou program de studii de licență, domeniul „Arte”, specializarea „Artă sacră” (direcția de studiu Conservare și restaurare);

2.Solicitare privind crearea unui nou standard specific la nivelul ARACIS în vederea înființării programului de studii universitare de licență „Teologie islamică pastorală (TIP)”, în contextul dezbaterilor avansate în acest sens cu factorii de decizie.

 

 

Consiliul Facultății, PV 16.02.2021

1.Se aprobă cererea de transfer a numitei Pelin M. Mariana de la specializare Teologie ortodoxă – Asistență socială, anul I, la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității din București, începând cu semestrul al doilea al anului universitar curent;

2.Se aprobă Planul strategic pe perioada 2021-2024;

3.Se aprobă componența Comisiei de cercetare la nivelul facultății: Pr. Prof. Univ. Dr. Nicușor Tucă – președinte; Pr. Conf. Univ. Dr. Dragoș Bălan și Pr. Lect. Univ. Dr. Iosif Gyulai Mureșan – membri; Pr. Conf. Univ. Dr. Vasile Adrian – membru supleant.

 

Consiliul Facultății, PV 26.01.2021

1.Cadre didactice propuse să beneficieze de gradație de merit în urma concursului susținut conform calendarului, începând cu 2021:

•Pr. Prof. Univ. Dr. Tucă Nicușor – 897.23 puncte;

•Pr. Conf. Univ. Dr. Bălan Corneliu Dragoș – 722,01 puncte;

•Pr. Prof. Univ. Dr. Runcan Nechita – 510,23 puncte;

•Pr. Conf. Univ. Dr. Mititelu Cătălina – 497,09 puncte;

•Lect. Univ. Dr. Stănescu Nina – 444,70 puncte;

•Pr. Lect. Univ. Dr. Gyulai Mureșan Iosif – 358.99 puncte;

•Pr. Lect. Univ. Dr. Dura Ioan – 356,84 puncte;

2.Referat privind cererile studenților care nu au putut susține forme de verificare din motive tehnice, cu propunerea de a fi examinați în sesiunea curentă;

 

3.Referat privind studenții de la specializarea Teologie ortodoxă pastorală care au frecventat cursurile și au participat la colocvii/examene la alte discipline opționale decât cele unde se aflau înscriși.

 

Consiliul Facultății, PV 23.12.2020

1.Stabilirea componenței comisiei de evaluare în vederea acordării gradațiilor de merit: președinte – IPS Prof. Univ. Dr. Teodosie Petrescu; membri – Pr. Conf. Univ. Dr. Ionuț Holubeanu; Pr. Lect. Univ. Dr. Ioan Valentin Istrati; supleant: Arhim. Conf. Univ. Dr. Vasile Miron.

2.Desemnarea unui cadru didactic responsabil cu colectarea, centralizarea si transmiterea datelor privind raportarea cercetării în vederea evaluării instituționale: Pr. Prof. Univ. Dr. Nicușor Tucă.

 

Consiliul Facultății, PV 18.11.2020

1.Completarea listei cu reînmatriculări, prelungiri de școlaritate, întreruperi de studii, exmatriculări, treceri în an superior, aprobată în CF din 20.10.2020 cu trecerea în anul al III lea a studentului Iliuc G. Serafim de la Teologie ortodoxă didactică.

2.Transformarea locului de rrom de la specializarea Teologie ortodoxă – Asistență socială, anul al III-lea, în loc de român bugetat, cu mențiunea că locul s-a eliberat prin exmatricularea studentului rrom care îl ocupa, în urma transformării fiind ocupat conform ierarhizării.

 

Consiliul Facultății, PV 19.10.2020

1.      Stabilirea coordonatorilor programelor de studii din cadrul FT, după cum urmează:

Nr. crt.

Programul

de studii universitare

de licență/master

Coordonator program de studii

(funcție, nume, prenume)

1

Teologie ortodoxă pastorală

Pr. conf. univ. dr. Vasile Adrian

2

Teologie ortodoxă didactică

Pr. prof. univ. dr. Runcan Nechita

3

Teologie ortodoxă-Asistență socială

Pr. prof. univ. dr. Tucă Nicușor

4

Muzică religioasă

Pr. prof. univ. dr. Moise Bogdan

5

Pastorație și viață liturgică

Pr. prof. univ. dr. Tucă Nicușor

6

Exegeză biblică

Pr. lect. univ. dr. Dragoș Bălan

7

Studii juridico-canonice ale celor trei religii monoteiste

Pr. prof. univ. dr. Tucă Nicușor

8

Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare

Pr. lect. univ. dr. Dragoș Bălan

9

Managementul turismului religios

Pr. lect. univ. dr. Iosif Gyulai Mureșan


 

2.      Stabilirea responsabililor domeniilor de masterat din cadrul FT, după cum urmează:

 

Nr. Crt.

Domeniul de masterat

Programul

de studii universitare

de masterat

Responsabil

domeniu de studii

(funcție, nume, prenume)

1.

Teologie

Teologie. Pastorație și viață liturgică

Pr. prof. univ. dr. Tucă Nicușor

2.

Teologie

Teologie. Exegeză biblică

Pr. lect. univ. dr. Dragoș Bălan

3.

Teologie

Teologie. Studii juridico canonice ale celor trei religii monoteiste

Pr. prof. univ. dr. Tucă Nicușor

4.

Teologie

Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare

Pr. lect. univ. dr. Dragoș Bălan

5.

Teologie

Teologie. Managementul turismului religios

Pr. lect. univ. dr. Iosif Gyulai Mureșan

 

3. Componența CEAC la nivelul Facultății de Teologie:

Președinte:                     Prof. Univ. Dr. Nechita Runcan;

Membri:                           Lect. Univ. Dr. Ioan Dura;

Lect. Univ. Dr. Florin Spanache;

Reprezentant studenți:  Matei Ionuț Vlăduț;

Reprezentant al angajatorului: Arhim. Cosma Mitu, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Tomisului.

 

4. Experți evaluatori interni – studenți:

 

-          Matei Ionuț Vlăduț, TOP II;

-          Manole Marius Daniel TOP IV;

-          Gherghe Angela TOD I;

-          Alexa Barzecu Elisabeta MTR I.

 

5. Stabilirea unui criteriu de departajare pentru situațiile de egalitate privind ocuparea ultimului loc bugetat în toți anii de studiu, cu excepția anilor I.

Se propune ca și criteriu de departajare media de la bacalaureat.

 

6. Îndrumători de an pe anul universitar 2020 – 2021:

Anul de studiu

Specializarea/programul de studii masterale

Îndrumător(i) de an

I

TOP

Pr. conf. univ. dr. Ionuț Holubeanu

TOD

Pr. lect. univ. dr. Murariu Marius

TOAS

Pr. lect. univ. dr. Varga Olimpia

MR

Pr. prof. univ. dr. Roman Valeriu

MASTER

Arhid. lect. univ. dr. Ioan Dura

II

TOP

Pr. conf. univ. dr. Vasile Adrian

TOD

Pr. lect. univ. dr. Rusu Ioan

TOAS

Pr. asist. univ. dr. Maxim Vlad

MR

Arhid. asist. univ. dr. Alexiuc Bogdan

MASTER

Pr. lect. univ. dr. Popescu Gheorghe

III

TOP

Pr.prof.univ.dr.Popovici Dănuț

TOD

Conf. univ. dr. Mititelu Cătălina

TOAS

Pr. lect. univ. dr. Stănescu Nina

MR

Pr. prof. univ. dr. Moise Bogdan

IV

TOP

Pr. prof. univ. dr. Runcan Nechita

 

 

7.   Reînmatriculări, prelungiri de școlaritate, întreruperi de studii, exmatriculări, treceri în an superior, conform documentului din anexă.

8.   Repartizarea disciplinelor opționale s-a realizat după următoarele criterii, conform regulamentului și în condițiile programului cu publicul în modul on-line:

 

-          La anul I TOP, cele trei pachete de opționale au repartizate în ordinea disciplinelor din plan, pe grupe de studiu (1-3), situația fiind adusă la cunoștința studenților, după care s-au operat modificări în funcție de solicitările primite;

-          Anii II, III, IV TOP – pe bază de cerere datată trimisă pe mail-ul facultății.

 

Consiliul Facultății, PV 13.10.2020

1.Urmare solicitării conducerii UOC, CF al FT înaintează următoarele propuneri privind Concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe durată nedeterminată și examenul pentru promovarea cadrelor didactice:

-Departamentul de Teologie biblică și sistematică, poz. 8, conf. (promovare); poz. 15 lect. (concurs);

-Departamentul de Artă sacră și Teologie didactică, poz. 7 conf. (concurs); poz. 12 lect. (promovare).

2.Comisia de burse a Facultății de Teologie, an universitar 2020-2021:

Președinte: Pr. Prof. Univ. Dr. Bogdan Moise;

Membri: Mihaela Alina Hagea – secretar șef facultate;

   Lect. Univ. Dr. Olimpia Varga;

   Pr. Lect. Univ. Dr. Ioan Rusu;

   Matei Ionuț Vlăduț – student.

Supleant: Pr. Lect. Univ. Dr. Gheorghe Popescu;

    Ifrim Victor – student.

 

Consiliul Facultății, PV 02.10.2020

1. Se aprobă numirea în funcția de prodecan ca urmare a consultării Consiliului Facultății, conform art. 28, alin. 1 din Metodologia de desemnare a prorectorilor, de selectare și numire a decanilor și desemnare a prodecanilor din UOC, a PC Pr. Prof. Univ. Dr. Nechita Runcan.

 

Consiliul Facultății, PV 17.09.2020

1.CF aprobă ocuparea postului de conferențiar, poziţia 7, din statul de funcţii al Departamentului de Artă Sacră și Teologie Didactică în urma concursului de promovare susținut de Pr. lect. univ. dr. Holubeanu Ionuț.

 

Consiliul Facultății, PV 11.09.2020

1.Avizarea candidaturilor de participare la concursul pentru ocuparea funcției de decan în mandatul 2020 – 2024, conform metodologiei în vigoare;

2.Stabilirea modului de desfășurare a activității didactice începând cu 01.10.2020: on line.

 

Consiliul Facultății, PV 05.11.2018

 1. Se stabilesc criteriile pentru bursele de performanță, merit și sociale.

 

Consiliul Facultății, PV 25.10.2018

 1. Se aprobă deciziile de înmatriculare, înmatriculare în an superior, reînmatriculare, prelungire de școlaritate și întrerupere de studii.
 2. Se aprobă tabelele nominale cu ierarhizarea studenților.
 3. Se modifică comisia pentru burse.

 

Consiliul Facultății, PV 23.10.2018

 1. Se aprobă lista studenților promovați în an superior cf. propunerilor Comisiei de echivalare.
 2. Se aprobă cererile de reînmatriculare, prelungire de școlaritate, exmatriculare, întrerupere de studii și comasare.
 3. Se respinge cererea pentru comasare a stud. Mihăilescu Gheorghe.
 4. Se aprobă listele finale pentru anul I TP și TD, cu taxă și fără taxă.
 5. Se aprobă amânarea plăților taxelor de studii restante până la 1 decembrie a.c.

 

Consiliul Facultății, PV 10.10.2018

 1. Se stabilesc îndrumătorii de an.
 2. Se aprobă comisia pentru burse.
 3. Se aprobă comisia de echivalare a competențelor profesionale la TAS, cf. Ordinul 6521 din 2012.

 

Consiliul Facultății, PV 28.09.2018

 1. Se aprobă eliminarea erorilor materiale din Planurile de învățământ.

 

Consiliul Facultății, PV 25.09.2018

 1. Se aprobă rezultatele Comisiei pentru echivalarea disciplinelor.
 2. Se aprobă redistribuirea locurilor fără taxă de la specializarea Muzică către TP.
 3. Se aprobă redistribuirea locurilor de rromi.
 4. Se aprobă structura anului universitar 2018-2019.
 5. Se aprobă cuantumul taxelor din Facultate.
 6. Se aprobă reorganizarea activității Secretariatului.
 7. Se aprobă cererile pentru plata cu ora.

 

Consiliul Facultății, PV 17.09.2018

 1. Se aprobă Comisia pentru echivalarea disciplinelor.
 2. Se aprobă propunerea pentru acordarea titlului de DHC d-lui Prof. Hermann Pitters (Univ. din Sibiu).

 

Consiliul Facultății, PV 26.07.2018

 1. Se aprobă Comisia pentru reexaminări.
 2. Se stabilește o persoană responsabilă cu distribuirea voucherelor de vacanță.

 

Consiliul Facultății, PV 23.07.2018

 1. Se avizează dosarele de concurs pentru candidații înscriși pentru ocuparea celor două posturi de conferențiar.

 

Consiliul Facultății, PV 17.07.2018

 1. Se aprobă validarea dosarelor de concurs pentru candidații la funcția de Decan.
 2. Se aprobă cererea Institutului Național pentru cercetare și formare culturală.
 3. Se aprobă cererea pentru cursurile de formare profesională.

 

Consiliul Facultății, PV 14.06.2018

 1. Se aprobă Comisia pentru reexaminări.

 

Consiliul Facultății, PV 06.06.2018

 1. Se aprobă procentul de similitudini admis la Licență și Master.
 2. Se stabilește comisia pentru verificarea lucrărilor de Licență și Masterat.
 3. Se aprobă cererea absolventului Pistea Florin.
 4. Se aprobă lista celor care nu au susținut Licența sau Dizertația.
 5. Se aprobă repartizarea locurilor pentru rromi.
 6. Se ia act de demisia Pr. Prodecan D. Popovici.

 

Consiliul Facultății, PV 02.05.2018

 1. Se aprobă componența Comisiilor pentru posturile scoase la concurs.
 2. Se aprobă calendarul de finalizare al studiilor de licență și master.
 3. Se aprobă componența Comisiilor de finalizare studii de licență și master.
 4. Se aprobă componența Comisiilor pentru admitere.

 

Consiliul Facultății, PV 19.03.2018

 1. Se aprobă taxele de școlarizare 2018-2019.
 2. Se aprobă criteriile de admitere pentru studenții străini.
 3. Se aprobă numărul minim pentru programele de studii.
 4. Se aprobă calendarul de admitere.
 5. Se aprobă metodologia de promovare pe post.
 6. Se stabilește desemnarea dn-ei Lect. Claudia Popa pentru modulul psihopedagogic.

 

Consiliul Facultății, PV 23.02.2018

 1. Se aprobă scoaterea la concurs a posturilor vacante pentru sem. al II-lea (2-conf. poz. 8 și poz. 9).
 2. Se aprobă cererea Prof. Dr. Moise Bogdan.

 

Consiliul Facultății, PV 05.02.2018

 1. Se aprobă Comisia pentru verificarea tezei de doctorat a pr. Rusu Nicolae.

 

Consiliul Facultății, PV 16.01.2018

 1. Se aprobă lichidarea a 2 programe de master.
 2. Se aprobă alegerea cadrelor didactice în CF.
 3. Se aprobă alegerea studenților în CF.
 4. Se aprobă evaluarea internă DACIS pentru programele TP și TM.

 

Consiliul Facultății, PV 07.11.2017

 1. Se aprobă Comisia pentru acordarea burselor.
 2. Se aprobă structura anului univ.2017-2018 la Facultatea de Teologie.
 3. Se aprobă acordarea titlului de DHC d-lui Acad. Basarab Nicolescu.
 4. Se aprobă coordonatorii de programe.
 5. Se aprobă Comisia pentru evaluarea si asigurarea calității în Facultate.
 6. Se aprobă listele cu studenți reînmatriculați / exmatriculați.

 

Consiliul Facultății, PV 12.10.2017

 1. Se aprobă lista candidaților admiși în an superior.
 2. Se aprobă lista pentru reînmatriculări.
 3. Se aprobă cererile pentru prelungire de școlarizare.
 4. Se stabilesc îndrumătorii de an.
 5. Se aprobă regulament propriu pentru burse.
 6. Se aprobă Comisia pentru risc.
 7. Se aprobă criteriile de departajare a studenților de la MMT care au aceeași medie.
 8. Se modifică componența BE pentru studenți.
 9. Se aprobă decizia de înmatriculare la studii licență.

 

Consiliul Facultății, PV 20.09.2017

 1. Se aprobă propunerile pentru Senatul UOC din partea cadrelor didactice.
 2. Se aprobă componența BE pentru cadre didactice.
 3. Se aprobă componența BE pentru studenți.

 

Consiliul Facultății, PV 13.09.2017

 1. Se aprobă organizarea unei sesiuni de reexaminări.
 2. Se aprobă înlocuirea Prof. Dr. Ionescu Răzvan cu Prof. Dr. Tucă Nicușor în Comisia de admitere.
 3. Se aprobă Comisia pentru verificarea dosarelor în vederea promovării.

 

Consiliul Facultății, PV 06.09.2017

 1. Se aprobă Comisia pentru echivalări.
 2. Se aprobă cererea Prof. Dr. Nechita Vasile.
 3. Se aprobă cererile pentru PO.
 4. Se stabilește ca Pr. Conf. Dr. Vasile Adrian sa fie coordonator de program la TP.
 5. Se aprobă cererile de transfer de la TOD II la TP II.

 

Consiliul Facultății, PV 04.07.2017

 1. Se aprobă votul electronic pentru înlocuirea IPS Sale Prof. Teodosie Petrescu din funcția de Președinte al Comisiei de licență.
 2. Se aprobă înlocuirea Prof. Dr. Ionescu Răzvan cu Lect. Dr. Spanache Florin în Comisia de licență.
 3. Se aprobă înlocuirea Conf. Dr. Arhim. Cosma Mitu cu Lect. Dr. Negricea Doru în Comisia de licență.

 

Consiliul Facultății, PV 22.06.2017

 1. Se aprobă prelungirea înscrierilor la examenul de licență.
 2. Se aprobă comisia pentru echivalarea disciplinelor studiate anterior.

 

Consiliul Facultății, PV 31.05.2017

 1. Se stabilește comisia pentru verificarea lucrărilor de licență și master.
 2. Se aprobă Comisia pentru revizuirea planurilor de învățământ.
 3. Se aprobă Comisia pentru întocmirea statelor de funcții.

 

Consiliul Facultății, PV 08.05.2017

 1. Se stabilește perioada de finalizare studii.
 2. Se aprobă Comisiile de licență si de disertație.
 3. Se aprobă Comisia pentru concurs titularizare.

 

Consiliul Facultății, PV 13.03.2017

 1. Se aprobă scoaterea la concurs a postului de Lect. poz. 11 Departamentul Teologie Practică.
 2. Se aprobă revizuirea Metodologiei de admitere.

 

Consiliul Facultății, PV 22.02.2017

 1. Se aprobă Metodologia de admitere.
 2. Se stabilesc noi taxe pentru studenți.
 3. Se modifică criteriile de admitere la Master.
 4. Se stabilește comisia de analiză a dosarelor de performanță științifică.

 

Consiliul Facultății, PV 31.01.2017

 1. Se aprobă calendarul privind admiterea la studiile de licență și master.
 2. Se aprobă stabilirea unui responsabil cu admiterea.
 3. Se ia act de evaluarea cadrelor didactice.
 4. Consiliul constată că nu s-a depus nici un dosar de candidatură la funcția de Decan.

 

Consiliul Facultății, PV 20.01.2017

 1. Se stabilește comisia de analiză cu privire la cazul Chiriluță B.
 2. Se aprobă susținerea restanțelor cu plata taxelor aferente.

 

Consiliul Facultății, PV 18.11.2016

 1. Se aprobă eliminarea erorilor materiale din Planurile de învățământ.
 2. Se stabilește un responsabil pentru Compartimentul de informații.
 3. Se ia act de ridicarea binecuvântării stud. Leabu.
 4. Se aprobă acordul de colaborare cu Arhiepiscopia Tomisului pentru practică.
 5. Se aprobă contractul de comodat pentru spațiile de învățământ.
 6. Se aprobă regulamentul pentru echivalarea creditelor.
 7. Se aprobă acordul încheiat cu Facultatea de Litere pentru Laboratorul multimedia.
 8. Se aprobă contractul de comodat pentru spațiile de învățământ cu Seminarul teologic.
 9. Se aprobă încheierea unor convenții cu diferite parohii pentru practică.
 10. Se aprobă strategiile și politicile privind asigurarea calității în Facultate.

 

Consiliul Facultății, PV 03.11.2016

 1. Se aprobă îndrumătorii de an.
 2. Se aprobă criteriile de departajare.
 3. Se aprobă decizia de exmatriculare a studenților care nu întrunesc numărul de credite.
 4. Se aprobă decizia de înmatriculare la studii de licență.
 5. Se aprobă decizia de înmatriculare la studii de master.
 6. Se aprobă decizia de prelungire de școlaritate.
 7. Se aprobă decizia de întrerupere de studii.
 8. Se aprobă decizia de reînmatriculare la studii de licență și master.
 9. Se aprobă înscrierea unor studenți în an superior potrivit echivalărilor.
 10. Se ia act de decizia ISU.
 11. Se aprobă echipa pentru acreditări specializări.
 12. Se aprobă criteriile proprii pentru acordarea burselor.

 

Consiliul Facultății, PV 31.10.2016

 1. S-a hotărât stabilirea unui Decan interimar.
 2. Se aprobă Comisia pentru burse.

 

Consiliul Facultății, PV 21.09.2016

 1. Se aprobă Comisia pentru echivalarea disciplinelor.
 2. Se aprobă coordonatorii de programe.

 

Consiliul Facultății, PV 13.06.2016

 1. Se aprobă repartizarea locurilor bugetate.

 

Consiliul Facultății, PV 02.06.2016

 1. Se aproba scoaterea la concurs a următoarelor posturi: Lect. poz. 14 și 17, conf. poz. 6 Departamentul de Artă Sacră și Teologie Didactică; Conf. poz. 7 Departamentul de Biblice, Lect. poz. 15 Departamentul Teologie Practică.
 2. Se aprobă comisiile pentru ocuparea posturilor scoase la concurs

 

Consiliul Facultății, PV 30.05.2016

 1. Se aprobă propunerea la funcția de prodecan a Pr. Prof. Popovici Dănuț.
 2. Se aprobă comisia tehnică pentru concursul de admitere.

 

Consiliul Facultății, PV 16.05.2016

 1. Se aprobă următoarele candidaturi la funcția de Decan: Pr. Prof. Moise Bogdan și pr. Prof. Nechita Runcan.
 2. Se aprobă aplicarea adresei Departamentului Economic al OC.
 3. Se aprobă calendarul pentru finalizarea studiilor.
 4. Se aprobă metodologia proprie pentru finalizarea studiilor.
 5. Se aprobă calendarul pentru concursul de admitere.
 6. Se aprobă metodologia proprie pentru concursul de admitere.
 7. Se aprobă noile subiecte pentru concursul de admitere.

 

Consiliul Facultății, PV 05.05.2016

 1. Se desemnează Pr. Prof. Dănuț Popovici în vederea preluării dosarului de candidatură la ocuparea funcției de Decan

 

Consiliul Facultății, PV 18.04.2016

 1. Se avizează dosarul de concurs al candidatului Alexiuc Ioan Bogdan pentru ocuparea postului de Asist. Poz. 24 Departamentul de Artă Sacră și Teologie Didactică.
 2. Se aprobă propunerea pentru acordarea titlului de DHC d-lui Radu Ciuceanu.

 

Consiliul Facultății, PV 23.03.2016

 1. Se aprobă Comisia pentru postul de Asist. Poz. 24 Departamentul de Artă Sacră și Teologie Didactică
 2. Se aprobă conform tabelului exmatricularea unor studenți.

 

Consiliul Facultății, PV 04.02.2016

 1. Se aprobă tabelele de plata cu ora pentru semestrul al II-lea.

 

Consiliul facultății, PV nr.2/ 27.02.2013

 1. Se aprobă dosarele de titularizare.
 2. Nu Se aprobă înființarea unui forum al studenților de la Facultatea de teologie.
 3. Se aprobă numirea unor șefi de discipline.
 4. Se aprobă proiectul privind oferta educațională pentru specializarea Teologie-Asistență socială.
 5. Se aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. Cole Durham, JR. de la Brigham Young University, Provo, USA.

 

Consiliul facultății, PV nr.1/ 14.01.2013

 1. Se validează Comisiile pentru posturile didactice scoase la concurs.
 2. Se aprobă normele la plata cu ora pentru semestrul doi.

 

Consiliul facultății, PV nr.7/ 23.10.2012.

 1. Se aprobă posturile scoase la concurs pentru primul semestru al anului universitar 2012-2013.
 2. Se aprobă componența Comisiei pentru acordarea burselor.
 3. Se aprobă tabelul nominal cu bursierii din anul universitar 2012-2013.
 4. Se aprobă cererile de înmatriculare ale studenților de la programele de licență și masterat.
 5. Se aprobă solicitarea Secretarei șefe privind exmatricularea studenților de la programele de licență și masterat care nu îndeplinesc criteriile de promovare.
 6. Se aprobă cererile studenților privind întreruperea studiilor.
 7. Se aprobă cererile studenților privind prelungirea școlarizării.
 8. Se aprobă cererile de transfer ale studenților.
 9. Se aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa IPS Sale, dr. Hrisostom, Mitropolit de Kyrenia (Cipru).

 

Consiliul facultății, PV nr.6/ 20.09.2012

 1. Se avizează dosarele pentru titularizare.
 2. Se desemnează cadrele didactice care vor fi  îndrumători de an.
 3. Se aprobă planurile de învățământ și statele de funcțiuni pentru anul universitar 2012-2013.
 4. Se aprobă ca prima rată aferentă taxelor de studii să poată fi plătită până la 1 decembrie 2012.
 5. Se aprobă cererile de înmatriculare pentru studiile de licență și masterat.

 

Consiliul facultății, PV nr.5/ 11.09.2012

 1. Se aprobă Comisia pentru restanțele din anii terminali.
 2. Se aprobă rezultatele examenelor semnate de Comisia pentru restanțe.
 3. Se aprobă componența Comisiei de calitate.
 4. Se aprobă planurile de învățământ în noul format.
 5. Se aprobă cererile cadrelor didactice pensionate pentru desfășurarea activităților didactice în anul universitar 2012-2013.
 6. Se aprobă alocarea normelor în regim plata cu ora.
 7. Se aprobă calendarul manifestărilor științifice pentru anul universitar 2012-2013.
 8. Se desemnează lect. dr. pr. Popovici Dănuț și asist. Voicu Sebastian ca responsabili cu alocarea sălilor pentru cursuri și seminarii.
 9. Se aprobă Comisia pentru întocmirea orarului pentru anul universitar 2012-2013.

 

Consiliul facultății, PV nr.4/ 20.06.2012

 1. Se ia act de situația platformei RNCIS.
 2. Se aprobă Școala de vară de la Bisoca.
 3. Se aprobă înființarea unui Institut de cercetări biblice și patristice. Director va fi prof. univ. dr. +Teodosie Petrescu.
 4. Se aprobă sancționarea cu avertisment a studentului Panait Alexandru.

 

Consiliul facultății, PV nr.3/ 06.06.2012

 1. Se propune urgentarea întocmirii fișelor disciplinelor pentru programele de licență și masterat.
 2. Se aprobă modificarea Comisiilor de licență și masterat conform hotărârii CA al UOC din 29. 05.2012.
 3. Se desemnează Sebastian Voicu cu activitatea de prevenire a situațiilor de urgență.
 4. Se aprobă ca responsabil al Sălii de Consiliu Lect. dr. pr. Popovici Dănuț

 

Consiliul facultății, PV nr.2/ 02.05.2012

 1. Se aprobă desemnarea a doi prodecani ai Facultății.
 2. Se aprobă desemnarea a doi candidați pentru cele două locuri rămase vacante în Senatul UOC pentru Facultatea noastră.
 3. Se aprobă Comisiile de concurs pentru cele trei posturi didactice scoase la concurs.
 4. Se aprobă cererea profesorului Anghelescu.

 

Consiliul facultății, PV nr.1/ 03.04.2012

 1. Avizarea dosarelor de candidatură la postul de Decan.
 2. Se desemnează asist. univ. Sebastian Voicu responsabil cu evenimentele legate de „ziua porților deschise”.
 3. Se aprobă metodologia privind admiterea în anul universitar 2012-2013. Probă unică interviu.
 4. Se aprobă Comisia pentru alcătuirea Regulamentului de admitere.
 5. Se aprobă transformarea sălii 037 în Sală Consiliu și Școală Doctorală.
 6. Se aprobă termenul de 30 aprilie pentru predarea CV-urilor actualizate.
 7. Se aprobă norma științifică obligatorie pentru toate cadrele didactice ale Facultății de Teologie.
 8. Se aprobă organizarea unui simpozion în octombrie 2012 de care răspund conf. pr. V. Miron și lect. pr. N. Tucă.