Decizii

Decizii ale Consiliului profesoral al Facultăţii de Teologie

 

Consiliul Facultății, PV 30.06.2021
1.Aprobarea de principiu a cererii de transfer a numitului Fanea D. Traian Vasile, student pe loc „fără taxă” în anul I la facultatea noastră, specializarea „Teologie ortodoxă pastorală”, privind transferul la Facultatea de Teologie din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, cu mențiunea că nu beneficiază de locul „fără taxă” respectiv întrucât ierarhizarea pentru anul universitar următor (2021-2022) poate fi întocmită doar după încheierea sesiunii de restanțe.
 
Consiliul Facultății, PV 07.06.2021
1.Organizarea unei sesiuni extraordinare de restanțe pentru studenții din anii terminali în perioada 22-24.06.2021;
2.Propunerea Consiliului Departamentului de Teologie biblică și Sistematică privind delegarea Lect. Univ. Dr. Ioan Dura în vederea susținerii examenelor în locul PC. Pr. Conf. Univ. Dr. Stelian Manolache, la solicitarea acestuia, din motive de sănătate;
3.Cereri de susținere a examenului de finalizare studii:
-Chiriac I. Elisabeta (TOD, 2020);
-Udrea George Daniel (PVL, 2017);
-Bălănescu Georgian Valentin (TOD, 2020).
 
Consiliul Facultății, PV 29.05.2021
1.Comisii de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante, sesiunea iulie, 2021;
2.Comisii pentru examenul de promovare în cariera didactică, sesiunea iulie, 2021;
3.Comisia de soluționare a contestațiilor, sesiunea iulie, 2021;
4.Cerere de susținere a examenului de licență a numitului Boarță Vasile Emilian, absolvent al specializării Teologie ortodoxă pastorală, promoția 2020.
 
Consiliul Facultății, PV 30.04.2021
1.Revizuirea planurilor de învățământ pentru anul universitar 2021 – 2022 conform calendarului elaborat la nivelul DACIS – UOC (în anexă), potrivit următoarelor referințe:
-respectarea cerințelor și sugestiilor ARACIS făcute cu ocazia ultimei evaluări externe (menținerea acreditării programelor de studii masterale);
-adaptarea planului de învățământ al specializării Teologie ortodoxă didactică în condițiile în care numeroși absolvenți ai acestui program de studii solicită continuare de studii la Teologie ortodoxă pastorală;
-revizuirea planului de învățământ al specializării Teologie ortodoxă – Asistență socială comparativ cu cel al specializării Asistență socială de la FPSE – UOC în vederea respectării OM nr. 6521/2012 privind echivalarea competențelor profesionale și transversale ale absolvenților;
-recalibrarea procentelor disciplinelor (fundamentale/de specialitate/complementare și impuse/opționale conform standardelor ARACIS pentru domeniul Teologie;
-corectarea eventualelor erori materiale;
 
2.Cerere de susținere a examenului de finalizare studii (disertație) a pr. Axinte Cezar, absolvent al programului de studii masterale Teologie sistematică, promoția 2011;
3.Cerere de susținere a examenului de finalizare studii (licență) a absolventului Țigău Alberto Constantin  (Teologie ortodoxă pastorală, promoția 2017).
 
Consiliul Facultății, PV 23.04.2021
1.Componența Comisiei tehnice pentru concursul de admitere 2021: Președinte – Pr. Prof. Univ. Dr. Bogdan Moise; secretar – Pr. Conf. Univ. Dr. Ionuț Holubeanu; informatician – Asist. Univ. Dr. Ionuț Chircalan; membri – Lect. Univ. Dr. Olimpia Varga, Arhid. Lect. Univ. Dr. Ioan Dura, Pr. Asist. Univ. Dr. Nicolae Popescu, secretar șef facultate Mihaela Alina Hagea; supleanți – Pr. Lect. Univ. Dr. Valentin Ioan Istrati, Pr. Lect. Univ. Dr. Lucian Costea;
2.Componența Comisiei  pentru interviul motivațional (licență)/proba orală de concurs privind testarea cunoștințelor specifice domeniului (masterat):
Președinte: 
IPS prof. univ. dr. Teodosie Petrescu
Membri: 
Pr. prof. univ. dr. Dumitru Dănuț Popovici
Arhim. conf. univ. dr. Costel Mitu
Membri supleanți:
Pr. prof. univ. dr. Nechita Runcan
Pr. lect. univ. dr. Florin Spanache
 
 
Consiliul Facultății, PV 19.05.2021
1.Metodologie proprie privind organizarea concursului de admitere la studii de licență și master la Facultatea de Teologie, sesiunile iulie și septembrie 2021;
2.Calendarul admiterii 2021;
3.Aprobarea modificărilor aduse planurilor de învățământ conform extraselor din procesele verbale ale Consiliilor departamentelor (îndrumări ARACIS, verificarea procentelor pe categorii de discipline, corectarea erorilor materiale);
4.Cerere de susținere a examenului de finalizare studii (disertație) a absolventului Lazăr Claudiu Adrian, (Exegeză biblică, promoția 2020);
5.Cerere de susținere a examenului de finalizare studii (licență) a absolventului Negoiță Gheorghiță Andrei  (Teologie ortodoxă pastorală, promoția 2012).
6.Metodologie proprie privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior – examene de licență și disertație – în cadrul Facultății de Teologie - 2021;
7.Comisiile de examinare în cadrul examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior – examene de licență și disertație;
8.Păstrarea acelorași procente admise privind împrumuturile neautorizate constatate în cuprinsul lucrărilor de licență și disertație ca în anul universitar precedent, la 40% respectiv 30%; perioada de verificare a lucrărilor cu programul anti-plagiat se stabilește între 02.06 – 19.06.2021;
9.Susținerea restanțelor și a diferențelor de către studenții din anii terminali se va putea face începând cu data de 24.05.2021;
10.La restanțe și examenele de diferență notele se vor trece, după examinarea on-line, de către cadrul didactic titular de disciplină în mod fizic, pe cataloagele existente la secretariat. 
 
Consiliul Facultății, PV 09.03.2021
1. Scoaterea la concurs (promovare și titularizare) a posturilor didactice vacante conform referatelor și extraselor anexate.
 
Consiliul Facultății, PV 02.03.2021
1.Înființarea unui nou program de studii de licență, domeniul „Arte”, specializarea „Artă sacră” (direcția de studiu Conservare și restaurare);
2.Solicitare privind crearea unui nou standard specific la nivelul ARACIS în vederea înființării programului de studii universitare de licență „Teologie islamică pastorală (TIP)”, în contextul dezbaterilor avansate în acest sens cu factorii de decizie.
 
 
Consiliul Facultății, PV 16.02.2021
1.Se aprobă cererea de transfer a numitei Pelin M. Mariana de la specializare Teologie ortodoxă – Asistență socială, anul I, la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității din București, începând cu semestrul al doilea al anului universitar curent;
2.Se aprobă Planul strategic pe perioada 2021-2024;
3.Se aprobă componența Comisiei de cercetare la nivelul facultății: Pr. Prof. Univ. Dr. Nicușor Tucă – președinte; Pr. Conf. Univ. Dr. Dragoș Bălan și Pr. Lect. Univ. Dr. Iosif Gyulai Mureșan – membri; Pr. Conf. Univ. Dr. Vasile Adrian – membru supleant.
 
Consiliul Facultății, PV 26.01.2021
1.Cadre didactice propuse să beneficieze de gradație de merit în urma concursului susținut conform calendarului, începând cu 2021:
•Pr. Prof. Univ. Dr. Tucă Nicușor – 897.23 puncte;
•Pr. Conf. Univ. Dr. Bălan Corneliu Dragoș – 722,01 puncte;
•Pr. Prof. Univ. Dr. Runcan Nechita – 510,23 puncte;
•Pr. Conf. Univ. Dr. Mititelu Cătălina – 497,09 puncte;
•Lect. Univ. Dr. Stănescu Nina – 444,70 puncte;
•Pr. Lect. Univ. Dr. Gyulai Mureșan Iosif – 358.99 puncte;
•Pr. Lect. Univ. Dr. Dura Ioan – 356,84 puncte;
2.Referat privind cererile studenților care nu au putut susține forme de verificare din motive tehnice, cu propunerea de a fi examinați în sesiunea curentă;
 
3.Referat privind studenții de la specializarea Teologie ortodoxă pastorală care au frecventat cursurile și au participat la colocvii/examene la alte discipline opționale decât cele unde se aflau înscriși.
 
Consiliul Facultății, PV 23.12.2020
1.Stabilirea componenței comisiei de evaluare în vederea acordării gradațiilor de merit: președinte – IPS Prof. Univ. Dr. Teodosie Petrescu; membri – Pr. Conf. Univ. Dr. Ionuț Holubeanu; Pr. Lect. Univ. Dr. Ioan Valentin Istrati; supleant: Arhim. Conf. Univ. Dr. Vasile Miron.
2.Desemnarea unui cadru didactic responsabil cu colectarea, centralizarea si transmiterea datelor privind raportarea cercetării în vederea evaluării instituționale: Pr. Prof. Univ. Dr. Nicușor Tucă.
 
Consiliul Facultății, PV 18.11.2020
1.Completarea listei cu reînmatriculări, prelungiri de școlaritate, întreruperi de studii, exmatriculări, treceri în an superior, aprobată în CF din 20.10.2020 cu trecerea în anul al III lea a studentului Iliuc G. Serafim de la Teologie ortodoxă didactică.
2.Transformarea locului de rrom de la specializarea Teologie ortodoxă – Asistență socială, anul al III-lea, în loc de român bugetat, cu mențiunea că locul s-a eliberat prin exmatricularea studentului rrom care îl ocupa, în urma transformării fiind ocupat conform ierarhizării.
 
Consiliul Facultății, PV 19.10.2020

1.      Stabilirea coordonatorilor programelor de studii din cadrul FT, după cum urmează:

Nr. crt.

Programul

de studii universitare

de licență/master

Coordonator program de studii

(funcție, nume, prenume)

1

Teologie ortodoxă pastorală

Pr. conf. univ. dr. Vasile Adrian

2

Teologie ortodoxă didactică

Pr. prof. univ. dr. Runcan Nechita

3

Teologie ortodoxă-Asistență socială

Pr. prof. univ. dr. Tucă Nicușor

4

Muzică religioasă

Pr. prof. univ. dr. Moise Bogdan

5

Pastorație și viață liturgică

Pr. prof. univ. dr. Tucă Nicușor

6

Exegeză biblică

Pr. lect. univ. dr. Dragoș Bălan

7

Studii juridico-canonice ale celor trei religii monoteiste

Pr. prof. univ. dr. Tucă Nicușor

8

Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare

Pr. lect. univ. dr. Dragoș Bălan

9

Managementul turismului religios

Pr. lect. univ. dr. Iosif Gyulai Mureșan


 

2.      Stabilirea responsabililor domeniilor de masterat din cadrul FT, după cum urmează:

 

Nr. Crt.

Domeniul de masterat

Programul

de studii universitare

de masterat

Responsabil

domeniu de studii

(funcție, nume, prenume)

1.

Teologie

Teologie. Pastorație și viață liturgică

Pr. prof. univ. dr. Tucă Nicușor

2.

Teologie

Teologie. Exegeză biblică

Pr. lect. univ. dr. Dragoș Bălan

3.

Teologie

Teologie. Studii juridico canonice ale celor trei religii monoteiste

Pr. prof. univ. dr. Tucă Nicușor

4.

Teologie

Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare

Pr. lect. univ. dr. Dragoș Bălan

5.

Teologie

Teologie. Managementul turismului religios

Pr. lect. univ. dr. Iosif Gyulai Mureșan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Componența CEAC la nivelul Facultății de Teologie:

Președinte:                                Prof. Univ. Dr. Nechita Runcan;

Membri:                                    Lect. Univ. Dr. Ioan Dura;

       Lect. Univ. Dr. Florin Spanache;

Reprezentant studenți:             Matei Ionuț Vlăduț;

Reprezentant al angajatorului: Arhim. Cosma Mitu, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Tomisului.

 

4. Experți evaluatori interni – studenți:

 

-          Matei Ionuț Vlăduț, TOP II;

-          Manole Marius Daniel TOP IV;

-          Gherghe Angela TOD I;

-          Alexa Barzecu Elisabeta MTR I.

 

5. Stabilirea unui criteriu de departajare pentru situațiile de egalitate privind ocuparea ultimului loc bugetat în toți anii de studiu, cu excepția anilor I.

Se propune ca și criteriu de departajare media de la bacalaureat.

 

6. Îndrumători de an pe anul universitar 2020 – 2021:

Anul de studiu

Specializarea/programul de studii masterale

Îndrumător(i) de an

I

TOP

Pr. conf. univ. dr. Ionuț Holubeanu

TOD

Pr. lect. univ. dr. Murariu Marius

TOAS

Pr. lect. univ. dr. Varga Olimpia

MR

Pr. prof. univ. dr. Roman Valeriu

MASTER

Arhid. lect. univ. dr. Ioan |Dura

II

TOP

Pr. conf. univ. dr. Vasile Adrian

TOD

Pr. lect. univ. dr. Rusu Ioan

TOAS

Pr. asist. univ. dr. Maxim Vlad

MR

Arhid. asist. univ. dr. Alexiuc Bogdan

MASTER

Pr. lect. univ. dr. Popescu Gheorghe

III

TOP

Pr.prof.univ.dr.Popovici Dănuț

TOD

Conf. univ. dr. Mititelu Cătălina

TOAS

Pr. lect. univ. dr. Stănescu Nina

MR

Pr. prof. univ. dr. Moise Bogdan

IV

TOP

Pr. prof. univ. dr. Runcan Nechita

 

 

7.   Reînmatriculări, prelungiri de școlaritate, întreruperi de studii, exmatriculări, treceri în an superior, conform documentului din anexă.

8.   Repartizarea disciplinelor opționale s-a realizat după următoarele criterii, conform regulamentului și în condițiile programului cu publicul în modul on-line:

 

-          La anul I TOP, cele trei pachete de opționale au repartizate în ordinea disciplinelor din plan, pe grupe de studiu (1-3), situația fiind adusă la cunoștința studenților, după care s-au operat modificări în funcție de solicitările primite;

-          Anii II, III, IV TOP – pe bază de cerere datată trimisă pe mail-ul facultății.

 

Consiliul Facultății, PV 13.10.2020
1.Urmare solicitării conducerii UOC, CF al FT înaintează următoarele propuneri privind Concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe durată nedeterminată și examenul pentru promovarea cadrelor didactice:
-Departamentul de Teologie biblică și sistematică, poz. 8, conf. (promovare); poz. 15 lect. (concurs);
-Departamentul de Artă sacră și Teologie didactică, poz. 7 conf. (concurs); poz. 12 lect. (promovare).
2.Comisia de burse a Facultății de Teologie, an universitar 2020-2021:
Președinte: Pr. Prof. Univ. Dr. Bogdan Moise;
Membri: Mihaela Alina Hagea – secretar șef facultate;
   Lect. Univ. Dr. Olimpia Varga;
   Pr. Lect. Univ. Dr. Ioan Rusu;
   Matei Ionuț Vlăduț – student.
Supleant: Pr. Lect. Univ. Dr. Gheorghe Popescu;
    Ifrim Victor – student.
 
Consiliul Facultății, PV 02.10.2020
1. Se aprobă numirea în funcția de prodecan ca urmare a consultării Consiliului Facultății, conform art. 28, alin. 1 din Metodologia de desemnare a prorectorilor, de selectare și numire a decanilor și desemnare a prodecanilor din UOC, a PC Pr. Prof. Univ. Dr. Nechita Runcan.
 
Consiliul Facultății, PV 17.09.2020
1.CF aprobă ocuparea postului de conferențiar, poziţia 7, din statul de funcţii al Departamentului de Artă Sacră și Teologie Didactică în urma concursului de promovare susținut de Pr. lect. univ. dr. Holubeanu Ionuț.
 
Consiliul Facultății, PV 11.09.2020
1.Avizarea candidaturilor de participare la concursul pentru ocuparea funcției de decan în mandatul 2020 – 2024, conform metodologiei în vigoare;
2.Stabilirea modului de desfășurare a activității didactice începând cu 01.10.2020: on line.

 

Consiliul Facultății, PV 05.11.2018

 1. Se stabilesc criteriile pentru bursele de performanță, merit și sociale.

 

Consiliul Facultății, PV 25.10.2018

 1. Se aprobă deciziile de înmatriculare, înmatriculare în an superior, reînmatriculare, prelungire de școlaritate și întrerupere de studii.
 2. Se aprobă tabelele nominale cu ierarhizarea studenților.
 3. Se modifică comisia pentru burse.

 

Consiliul Facultății, PV 23.10.2018

 1. Se aprobă lista studenților promovați în an superior cf. propunerilor Comisiei de echivalare.
 2. Se aprobă cererile de reînmatriculare, prelungire de școlaritate, exmatriculare, întrerupere de studii și comasare.
 3. Se respinge cererea pentru comasare a stud. Mihăilescu Gheorghe.
 4. Se aprobă listele finale pentru anul I TP și TD, cu taxă și fără taxă.
 5. Se aprobă amânarea plăților taxelor de studii restante până la 1 decembrie a.c.

 

Consiliul Facultății, PV 10.10.2018

 1. Se stabilesc îndrumătorii de an.
 2. Se aprobă comisia pentru burse.
 3. Se aprobă comisia de echivalare a competențelor profesionale la TAS, cf. Ordinul 6521 din 2012.

 

Consiliul Facultății, PV 28.09.2018

 1. Se aprobă eliminarea erorilor materiale din Planurile de învățământ.

 

Consiliul Facultății, PV 25.09.2018

 1. Se aprobă rezultatele Comisiei pentru echivalarea disciplinelor.
 2. Se aprobă redistribuirea locurilor fără taxă de la specializarea Muzică către TP.
 3. Se aprobă redistribuirea locurilor de rromi.
 4. Se aprobă structura anului universitar 2018-2019.
 5. Se aprobă cuantumul taxelor din Facultate.
 6. Se aprobă reorganizarea activității Secretariatului.
 7. Se aprobă cererile pentru plata cu ora.

 

Consiliul Facultății, PV 17.09.2018

 1. Se aprobă Comisia pentru echivalarea disciplinelor.
 2. Se aprobă propunerea pentru acordarea titlului de DHC d-lui Prof. Hermann Pitters (Univ. din Sibiu).

 

Consiliul Facultății, PV 26.07.2018

 1. Se aprobă Comisia pentru reexaminări.
 2. Se stabilește o persoană responsabilă cu distribuirea voucherelor de vacanță.

 

Consiliul Facultății, PV 23.07.2018

 1. Se avizează dosarele de concurs pentru candidații înscriși pentru ocuparea celor două posturi de conferențiar.

 

Consiliul Facultății, PV 17.07.2018

 1. Se aprobă validarea dosarelor de concurs pentru candidații la funcția de Decan.
 2. Se aprobă cererea Institutului Național pentru cercetare și formare culturală.
 3. Se aprobă cererea pentru cursurile de formare profesională.

 

Consiliul Facultății, PV 14.06.2018

 1. Se aprobă Comisia pentru reexaminări.

 

Consiliul Facultății, PV 06.06.2018

 1. Se aprobă procentul de similitudini admis la Licență și Master.
 2. Se stabilește comisia pentru verificarea lucrărilor de Licență și Masterat.
 3. Se aprobă cererea absolventului Pistea Florin.
 4. Se aprobă lista celor care nu au susținut Licența sau Dizertația.
 5. Se aprobă repartizarea locurilor pentru rromi.
 6. Se ia act de demisia Pr. Prodecan D. Popovici.

 

Consiliul Facultății, PV 02.05.2018

 1. Se aprobă componența Comisiilor pentru posturile scoase la concurs.
 2. Se aprobă calendarul de finalizare al studiilor de licență și master.
 3. Se aprobă componența Comisiilor de finalizare studii de licență și master.
 4. Se aprobă componența Comisiilor pentru admitere.

 

Consiliul Facultății, PV 19.03.2018

 1. Se aprobă taxele de școlarizare 2018-2019.
 2. Se aprobă criteriile de admitere pentru studenții străini.
 3. Se aprobă numărul minim pentru programele de studii.
 4. Se aprobă calendarul de admitere.
 5. Se aprobă metodologia de promovare pe post.
 6. Se stabilește desemnarea dn-ei Lect. Claudia Popa pentru modulul psihopedagogic.

 

Consiliul Facultății, PV 23.02.2018

 1. Se aprobă scoaterea la concurs a posturilor vacante pentru sem. al II-lea (2-conf. poz. 8 și poz. 9).
 2. Se aprobă cererea Prof. Dr. Moise Bogdan.

 

Consiliul Facultății, PV 05.02.2018

 1. Se aprobă Comisia pentru verificarea tezei de doctorat a pr. Rusu Nicolae.

 

Consiliul Facultății, PV 16.01.2018

 1. Se aprobă lichidarea a 2 programe de master.
 2. Se aprobă alegerea cadrelor didactice în CF.
 3. Se aprobă alegerea studenților în CF.
 4. Se aprobă evaluarea internă DACIS pentru programele TP și TM.

 

Consiliul Facultății, PV 07.11.2017

 1. Se aprobă Comisia pentru acordarea burselor.
 2. Se aprobă structura anului univ.2017-2018 la Facultatea de Teologie.
 3. Se aprobă acordarea titlului de DHC d-lui Acad. Basarab Nicolescu.
 4. Se aprobă coordonatorii de programe.
 5. Se aprobă Comisia pentru evaluarea si asigurarea calității în Facultate.
 6. Se aprobă listele cu studenți reînmatriculați / exmatriculați.

 

Consiliul Facultății, PV 12.10.2017

 1. Se aprobă lista candidaților admiși în an superior.
 2. Se aprobă lista pentru reînmatriculări.
 3. Se aprobă cererile pentru prelungire de școlarizare.
 4. Se stabilesc îndrumătorii de an.
 5. Se aprobă regulament propriu pentru burse.
 6. Se aprobă Comisia pentru risc.
 7. Se aprobă criteriile de departajare a studenților de la MMT care au aceeași medie.
 8. Se modifică componența BE pentru studenți.
 9. Se aprobă decizia de înmatriculare la studii licență.

 

Consiliul Facultății, PV 20.09.2017

 1. Se aprobă propunerile pentru Senatul UOC din partea cadrelor didactice.
 2. Se aprobă componența BE pentru cadre didactice.
 3. Se aprobă componența BE pentru studenți.

 

Consiliul Facultății, PV 13.09.2017

 1. Se aprobă organizarea unei sesiuni de reexaminări.
 2. Se aprobă înlocuirea Prof. Dr. Ionescu Răzvan cu Prof. Dr. Tucă Nicușor în Comisia de admitere.
 3. Se aprobă Comisia pentru verificarea dosarelor în vederea promovării.

 

Consiliul Facultății, PV 06.09.2017

 1. Se aprobă Comisia pentru echivalări.
 2. Se aprobă cererea Prof. Dr. Nechita Vasile.
 3. Se aprobă cererile pentru PO.
 4. Se stabilește ca Pr. Conf. Dr. Vasile Adrian sa fie coordonator de program la TP.
 5. Se aprobă cererile de transfer de la TOD II la TP II.

 

Consiliul Facultății, PV 04.07.2017

 1. Se aprobă votul electronic pentru înlocuirea IPS Sale Prof. Teodosie Petrescu din funcția de Președinte al Comisiei de licență.
 2. Se aprobă înlocuirea Prof. Dr. Ionescu Răzvan cu Lect. Dr. Spanache Florin în Comisia de licență.
 3. Se aprobă înlocuirea Conf. Dr. Arhim. Cosma Mitu cu Lect. Dr. Negricea Doru în Comisia de licență.

 

Consiliul Facultății, PV 22.06.2017

 1. Se aprobă prelungirea înscrierilor la examenul de licență.
 2. Se aprobă comisia pentru echivalarea disciplinelor studiate anterior.

 

Consiliul Facultății, PV 31.05.2017

 1. Se stabilește comisia pentru verificarea lucrărilor de licență și master.
 2. Se aprobă Comisia pentru revizuirea planurilor de învățământ.
 3. Se aprobă Comisia pentru întocmirea statelor de funcții.

 

Consiliul Facultății, PV 08.05.2017

 1. Se stabilește perioada de finalizare studii.
 2. Se aprobă Comisiile de licență si de disertație.
 3. Se aprobă Comisia pentru concurs titularizare.

 

Consiliul Facultății, PV 13.03.2017

 1. Se aprobă scoaterea la concurs a postului de Lect. poz. 11 Departamentul Teologie Practică.
 2. Se aprobă revizuirea Metodologiei de admitere.

 

Consiliul Facultății, PV 22.02.2017

 1. Se aprobă Metodologia de admitere.
 2. Se stabilesc noi taxe pentru studenți.
 3. Se modifică criteriile de admitere la Master.
 4. Se stabilește comisia de analiză a dosarelor de performanță științifică.

 

Consiliul Facultății, PV 31.01.2017

 1. Se aprobă calendarul privind admiterea la studiile de licență și master.
 2. Se aprobă stabilirea unui responsabil cu admiterea.
 3. Se ia act de evaluarea cadrelor didactice.
 4. Consiliul constată că nu s-a depus nici un dosar de candidatură la funcția de Decan.

 

Consiliul Facultății, PV 20.01.2017

 1. Se stabilește comisia de analiză cu privire la cazul Chiriluță B.
 2. Se aprobă susținerea restanțelor cu plata taxelor aferente.

 

Consiliul Facultății, PV 18.11.2016

 1. Se aprobă eliminarea erorilor materiale din Planurile de învățământ.
 2. Se stabilește un responsabil pentru Compartimentul de informații.
 3. Se ia act de ridicarea binecuvântării stud. Leabu.
 4. Se aprobă acordul de colaborare cu Arhiepiscopia Tomisului pentru practică.
 5. Se aprobă contractul de comodat pentru spațiile de învățământ.
 6. Se aprobă regulamentul pentru echivalarea creditelor.
 7. Se aprobă acordul încheiat cu Facultatea de Litere pentru Laboratorul multimedia.
 8. Se aprobă contractul de comodat pentru spațiile de învățământ cu Seminarul teologic.
 9. Se aprobă încheierea unor convenții cu diferite parohii pentru practică.
 10. Se aprobă strategiile și politicile privind asigurarea calității în Facultate.

 

Consiliul Facultății, PV 03.11.2016

 1. Se aprobă îndrumătorii de an.
 2. Se aprobă criteriile de departajare.
 3. Se aprobă decizia de exmatriculare a studenților care nu întrunesc numărul de credite.
 4. Se aprobă decizia de înmatriculare la studii de licență.
 5. Se aprobă decizia de înmatriculare la studii de master.
 6. Se aprobă decizia de prelungire de școlaritate.
 7. Se aprobă decizia de întrerupere de studii.
 8. Se aprobă decizia de reînmatriculare la studii de licență și master.
 9. Se aprobă înscrierea unor studenți în an superior potrivit echivalărilor.
 10. Se ia act de decizia ISU.
 11. Se aprobă echipa pentru acreditări specializări.
 12. Se aprobă criteriile proprii pentru acordarea burselor.

 

Consiliul Facultății, PV 31.10.2016

 1. S-a hotărât stabilirea unui Decan interimar.
 2. Se aprobă Comisia pentru burse.

 

Consiliul Facultății, PV 21.09.2016

 1. Se aprobă Comisia pentru echivalarea disciplinelor.
 2. Se aprobă coordonatorii de programe.

 

Consiliul Facultății, PV 13.06.2016

 1. Se aprobă repartizarea locurilor bugetate.

 

Consiliul Facultății, PV 02.06.2016

 1. Se aproba scoaterea la concurs a următoarelor posturi: Lect. poz. 14 și 17, conf. poz. 6 Departamentul de Artă Sacră și Teologie Didactică; Conf. poz. 7 Departamentul de Biblice, Lect. poz. 15 Departamentul Teologie Practică.
 2. Se aprobă comisiile pentru ocuparea posturilor scoase la concurs

 

Consiliul Facultății, PV 30.05.2016

 1. Se aprobă propunerea la funcția de prodecan a Pr. Prof. Popovici Dănuț.
 2. Se aprobă comisia tehnică pentru concursul de admitere.

 

Consiliul Facultății, PV 16.05.2016

 1. Se aprobă următoarele candidaturi la funcția de Decan: Pr. Prof. Moise Bogdan și pr. Prof. Nechita Runcan.
 2. Se aprobă aplicarea adresei Departamentului Economic al OC.
 3. Se aprobă calendarul pentru finalizarea studiilor.
 4. Se aprobă metodologia proprie pentru finalizarea studiilor.
 5. Se aprobă calendarul pentru concursul de admitere.
 6. Se aprobă metodologia proprie pentru concursul de admitere.
 7. Se aprobă noile subiecte pentru concursul de admitere.

 

Consiliul Facultății, PV 05.05.2016

 1. Se desemnează Pr. Prof. Dănuț Popovici în vederea preluării dosarului de candidatură la ocuparea funcției de Decan

 

Consiliul Facultății, PV 18.04.2016

 1. Se avizează dosarul de concurs al candidatului Alexiuc Ioan Bogdan pentru ocuparea postului de Asist. Poz. 24 Departamentul de Artă Sacră și Teologie Didactică.
 2. Se aprobă propunerea pentru acordarea titlului de DHC d-lui Radu Ciuceanu.

 

Consiliul Facultății, PV 23.03.2016

 1. Se aprobă Comisia pentru postul de Asist. Poz. 24 Departamentul de Artă Sacră și Teologie Didactică
 2. Se aprobă conform tabelului exmatricularea unor studenți.

 

Consiliul Facultății, PV 04.02.2016

 1. Se aprobă tabelele de plata cu ora pentru semestrul al II-lea.

 

Consiliul facultății, PV nr.2/ 27.02.2013

 1. Se aprobă dosarele de titularizare.
 2. Nu Se aprobă înființarea unui forum al studenților de la Facultatea de teologie.
 3. Se aprobă numirea unor șefi de discipline.
 4. Se aprobă proiectul privind oferta educațională pentru specializarea Teologie-Asistență socială.
 5. Se aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. Cole Durham, JR. de la Brigham Young University, Provo, USA.

 

Consiliul facultății, PV nr.1/ 14.01.2013

 1. Se validează Comisiile pentru posturile didactice scoase la concurs.
 2. Se aprobă normele la plata cu ora pentru semestrul doi.

 

Consiliul facultății, PV nr.7/ 23.10.2012.

 1. Se aprobă posturile scoase la concurs pentru primul semestru al anului universitar 2012-2013.
 2. Se aprobă componența Comisiei pentru acordarea burselor.
 3. Se aprobă tabelul nominal cu bursierii din anul universitar 2012-2013.
 4. Se aprobă cererile de înmatriculare ale studenților de la programele de licență și masterat.
 5. Se aprobă solicitarea Secretarei șefe privind exmatricularea studenților de la programele de licență și masterat care nu îndeplinesc criteriile de promovare.
 6. Se aprobă cererile studenților privind întreruperea studiilor.
 7. Se aprobă cererile studenților privind prelungirea școlarizării.
 8. Se aprobă cererile de transfer ale studenților.
 9. Se aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa IPS Sale, dr. Hrisostom, Mitropolit de Kyrenia (Cipru).

 

Consiliul facultății, PV nr.6/ 20.09.2012

 1. Se avizează dosarele pentru titularizare.
 2. Se desemnează cadrele didactice care vor fi  îndrumători de an.
 3. Se aprobă planurile de învățământ și statele de funcțiuni pentru anul universitar 2012-2013.
 4. Se aprobă ca prima rată aferentă taxelor de studii să poată fi plătită până la 1 decembrie 2012.
 5. Se aprobă cererile de înmatriculare pentru studiile de licență și masterat.

 

Consiliul facultății, PV nr.5/ 11.09.2012

 1. Se aprobă Comisia pentru restanțele din anii terminali.
 2. Se aprobă rezultatele examenelor semnate de Comisia pentru restanțe.
 3. Se aprobă componența Comisiei de calitate.
 4. Se aprobă planurile de învățământ în noul format.
 5. Se aprobă cererile cadrelor didactice pensionate pentru desfășurarea activităților didactice în anul universitar 2012-2013.
 6. Se aprobă alocarea normelor în regim plata cu ora.
 7. Se aprobă calendarul manifestărilor științifice pentru anul universitar 2012-2013.
 8. Se desemnează lect. dr. pr. Popovici Dănuț și asist. Voicu Sebastian ca responsabili cu alocarea sălilor pentru cursuri și seminarii.
 9. Se aprobă Comisia pentru întocmirea orarului pentru anul universitar 2012-2013.

 

Consiliul facultății, PV nr.4/ 20.06.2012

 1. Se ia act de situația platformei RNCIS.
 2. Se aprobă Școala de vară de la Bisoca.
 3. Se aprobă înființarea unui Institut de cercetări biblice și patristice. Director va fi prof. univ. dr. +Teodosie Petrescu.
 4. Se aprobă sancționarea cu avertisment a studentului Panait Alexandru.

 

Consiliul facultății, PV nr.3/ 06.06.2012

 1. Se propune urgentarea întocmirii fișelor disciplinelor pentru programele de licență și masterat.
 2. Se aprobă modificarea Comisiilor de licență și masterat conform hotărârii CA al UOC din 29. 05.2012.
 3. Se desemnează Sebastian Voicu cu activitatea de prevenire a situațiilor de urgență.
 4. Se aprobă ca responsabil al Sălii de Consiliu Lect. dr. pr. Popovici Dănuț

 

Consiliul facultății, PV nr.2/ 02.05.2012

 1. Se aprobă desemnarea a doi prodecani ai Facultății.
 2. Se aprobă desemnarea a doi candidați pentru cele două locuri rămase vacante în Senatul UOC pentru Facultatea noastră.
 3. Se aprobă Comisiile de concurs pentru cele trei posturi didactice scoase la concurs.
 4. Se aprobă cererea profesorului Anghelescu.

 

Consiliul facultății, PV nr.1/ 03.04.2012

 1. Avizarea dosarelor de candidatură la postul de Decan.
 2. Se desemnează asist. univ. Sebastian Voicu responsabil cu evenimentele legate de „ziua porților deschise”.
 3. Se aprobă metodologia privind admiterea în anul universitar 2012-2013. Probă unică interviu.
 4. Se aprobă Comisia pentru alcătuirea Regulamentului de admitere.
 5. Se aprobă transformarea sălii 037 în Sală Consiliu și Școală Doctorală.
 6. Se aprobă termenul de 30 aprilie pentru predarea CV-urilor actualizate.
 7. Se aprobă norma științifică obligatorie pentru toate cadrele didactice ale Facultății de Teologie.
 8. Se aprobă organizarea unui simpozion în octombrie 2012 de care răspund conf. pr. V. Miron și lect. pr. N. Tucă.