ANUNTURI IMPORTANTE ADMITERE 2024

 

APASĂ AICI PENTRU ÎNSCRIEREA LA FACULTATEA DE TEOLOGIE

 

VEZI REZULTATE

  

Acte necesare

2024

Acte necesare

Pentru înscrierea la concursul de admitere la ciclurile universitare de licență sau/și de master este necesară atașarea în format electronic (în format .jpeg sau .pdf) a documentelor solicitate la parcurgerea pașilor de pe platforma: https://admitereonline.univ-ovidius.ro/

 

Un ghid de completare a informațiilor solicitate pentru înscrierea on-line, poate fi consultat aici:  https://admitereonline.univ-ovidius.ro/resources/front/img/uoc/ro/Ghid-admitere.pdf

 

NOTĂ: Documentele din dosarul de candidatură vor fi depuse, în original, la înmatriculare (în cazul în care candidatul este declarat admis). Candidații admiși care nu își depun actele în original la înmatriculare vor fi declarați respinși și își vor pierde locul obținut în urma concursului de admitere.

 

!!! Nu se admit spre certificarea conformității acte de studii sau acte de stare civilă al căror original este deteriorat (rupt, tăiat, ilizibil), ori asupra căruia s-a intervenit în mod vizibil prin plastifiere sau în alt mod care poate crea suspiciuni asupra originalității documentului supus conformizării.

 

LICENȚĂ

Dosarul de candidatură pentru cetățenii români care se înscriu la concursul de admitere pentru studii de licență va conține următoarele documente ce vor fi scanate și încărcate în platforma on-line:

 • declarație RGDP;
 • declarație pe propria răspundere privind autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă şi cele originale (se completează în platforma on-line);
 • cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere (se completează în platforma on-line);
 • certificatul de naștere, în original;
 • actul de identitate, în original;
 • certificatul de căsătorie, în original, pentru candidații căsătoriți (care și-au schimbat numele)sau alt document care certifică schimbarea numelui;
 • diploma de bacalaureat, în original, sau, pentru promoția 2024, diploma sau adeverința de bacalaureat. Candidații cu diplomă de bacalaureat sau cu diplomă echivalentă sau cu adeverință de bacalaureat pentru promoția 2024 care nu au înscrisă în clar media generală (inclusiv mediile la probele susținute) a examenului de bacalaureat nu vor fi înscriși la concursul de admitere;
 • prin excepție, pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2023-2024, UOC se poate interconecta cu SIIIR, în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor candidați, caz în care nu este necesară adeverința eliberată de către instituția de învățământ;
 • adeverința din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, TX sau FTX pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituție de învățământ superior de stat sau particular, (dacă este cazul);
 • documentul care atestă distincția școlară obținutăla olimpiadele școlare, în cazul înscrierii la studii universitare de licență;
 • foaia matricolă;
 • adeverință medicală eliberată după caz de către medicul de familie sau de către medicul școlar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează;
 • fotografie color – tip buletin/carte de identitate;
 • dovada plății taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverință ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere**;
 • binecuvântarea din partea ierarhului Arhiepiscopiei Tomisului*;

 

 • pentru candidații pentru locurile destinate formării cadrelor didactice;
  • declarație că vor urma modul psihopedagogic nivel I, în perioada de școlarizare,
 • pentru candidații de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menționate, următoarele documente:
  • recomandarea scrisă din partea președintelui unei organizații legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizații nu este luată în considerare;
  • copie legalizată a hotărârii judecătorești care atestă constituirea legală a organizației respective;
  • declarație pe proprie răspunderecă respectivul candidat face parte din etnia rromă.
 • pentru candidații care participă la concursul de admitere pe locurile dedicate absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială:
  • adeverința care atestă proveniența din sistemul de protecție socială
 • pentru candidații care aparțin altor culte sau provin din alte Biserici surori sunt necesare următoarele:
  • acordul cultului/chiriarhului eparhiei din care provin; avizul Consiliului Facultății de Teologie - UOC;
  • acordul ierarhului Arhiepiscopiei Tomisului și
  • acordul Patriarhului României (conform Hotărârii Sfântului Sinod nr. 13879 din 22.12.2014). 

 

* pentru obținerea binecuvântării, candidații se vor adresa Biroului Cultural al Arhiepiscopiei Tomisului sau vor trimite următoarele documente scanate la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., urmând să primească răspuns tot prin e-mail:

cerere-tip;

- recomandare de la preotul duhovnic - document original cu ștampila parohiei și numărul de telefon al semnatarului;

- certificat (sau adeverință) de botez - copie simplă;

- actul de identitate – copie simplă;

- certificat de naștere (și de căsătorie în cazul schimbării numelui) – copie simplă;

- diplomă/adeverință de bacalaureat (și de licență, pentru candidații care au mai urmat o facultate) - copie simplă(față/verso).

 

** Următoarele categorii de candidați (cu vârsta de până la 26 ani) beneficiază de scutire de la plata taxei de înscriere, pe bază de acte doveditoare:

 1. orfani de unul sau ambii părinți – vor prezenta certificatul de deces al părintelui/părinților, în copie (format jpeg);
 2. copii din familii monoparentale – vor prezenta documente doveditoare (certificatul de naștere / hotărâre judecătorească etc.);
 3. salariați UOC – adeverință din care să rezulte calitatea de salariat al UOC;
 4. copiii personalului aflat în activitate – vor prezenta adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți este personal didactic sau didactic auxiliar în activitate;
 5. copiii personalului pensionat din sistemul de învățământ – vor prezenta talonul de pensie și adeverință de la locul de muncă unde a activat părintele;
 6. candidații proveniți din sistemul de protecție socială – vor prezenta adeverință eliberată de către Direcția Județeană pentru Protecția Copilului – la momentul înscrierii;
 7. persoanele aflate la risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie – vor prezenta documente doveditoare (documente medicale, documente de venit pe ultimele 3 luni anterioare sesiunii de admitere).

 

 

MASTERAT

Dosarul de candidatură pentru cetățenii români care se înscriu la concursul de admitere pentru studii de master va conține următoarele documentele care vor fi scanate și încărcate în platforma on-line:

 • declarație RGDP;
 • declarație pe propria răspundere privind autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă şi cele originale (se completează în platforma on-line);
 • cererea-tip de înscrierepentru concursul de admitere (se completează în platforma on-line);
 • certificatul de naștere, în original;
 • actul de identitate, în original;
 • certificatul de căsătorie, în original, pentru candidații căsătoriți (care şi-au schimbat numele)sau alt document care certifică schimbarea numelui;
 • diploma de bacalaureat și foaia matricolă, în original;
 • diploma de licență sau adeverința de licență (pentru promoția 2024)
 • adeverința din care să rezulte calitatea de masterand, cu precizarea regimului de studii, TX sau FTX pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituție de învățământ superior de stat sau particular, (dacă este cazul);
 • supliment la diploma de licență, cu excepția candidaților din promoția 2024;
 • adeverință medicală eliberată după caz de către medicul de familie sau de către medicul școlar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează;
 • fotografie color – tip buletin/carte de identitate;
 • dovada plății taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverință ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere**;
 • binecuvântarea din partea ierarhuluiArhiepiscopiei Tomisului;

 

 • pentru candidații de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menționate, următoarele documente:
  • recomandarea scrisădin partea președintelui unei organizații legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizații nu este luată în considerare;
  • copie legalizată a hotărârii judecătorești care atestă constituirea legală a organizației respective;
  • declarație pe proprie răspunderecă respectivul candidat face parte din etnia rromă.
 • pentru candidații care aparțin altor culte sau provin din alte Biserici surori sunt necesare următoarele:
  • acordul cultului/chiriarhului eparhiei din care provin; avizul Consiliului Facultății de Teologie - UOC;
  • acordul ierarhului Arhiepiscopiei Tomisului și acordul Patriarhului României (conform Hotărârii Sfântului Sinod nr. 358 din 13.02.2015).

 

* pentru obținerea binecuvântării, candidații se vor adresa Biroului Cultural al Arhiepiscopiei Tomisului sau vor trimite următoarele documente scanate la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., urmând să primească răspuns tot prin e-mail:

cerere-tip;

- recomandare de la preotul duhovnic - document original cu ștampila parohiei și numărul de telefon al semnatarului;

- certificat (sau adeverință) de botez - copie simplă;

- actul de identitate – copie simplă;

- certificat de naștere (și de căsătorie în cazul schimbării numelui) – copie simplă;

- diplomă/adeverință de bacalaureat (și de licență, pentru candidații care au mai urmat o facultate) - copie simplă(față/verso).

 

** Următoarele categorii de candidați (cu vârsta de până la 26 ani) beneficiază de scutire de la plata taxei de înscriere, pe bază de acte doveditoare:

 1. orfani de unul sau ambii părinți – vor prezenta certificatul de deces al părintelui/părinților, în copie (format jpeg);
 2. copii din familii monoparentale – vor prezenta documente doveditoare (certificatul de naștere / hotărâre judecătorească etc.);
 3. salariați UOC – adeverință din care să rezulte calitatea de salariat al UOC;
 4. copiii personalului aflat în activitate – vor prezenta adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți este personal didactic sau didactic auxiliar în activitate;
 5. copiii personalului pensionat din sistemul de învățământ – vor prezenta talonul de pensie și adeverință de la locul de muncă unde a activat părintele;
 6. candidații proveniți din sistemul de protecție socială – vor prezenta adeverință eliberată de către Direcția Județeană pentru Protecția Copilului – la momentul înscrierii;

persoanele aflate la risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie – vor prezenta documente doveditoare (documente medicale, documente de venit pe ultimele 3 luni anterioare sesiunii de admitere).

 

 

 

2023

Pentru înscrierea la concursul de admitere la ciclurile universitare de licență sau/și de master este necesară atașarea în format electronic (în format .jpeg sau .pdf) a documentelor solicitate la parcurgerea pașilor de pe platforma: https://admitereonline.univ-ovidius.ro/

 

Un ghid de completare a informațiilor solicitate pentru înscrierea on-line, poate fi consultat aici: https://admitereonline.univ-ovidius.ro/resources/front/img/uoc/Ghid-admitere.pdf

 

NOTĂ: Documentele din dosarul de candidatură vor fi depuse, în original, la înmatriculare (în cazul în care candidatul este declarat admis). Candidații admiși care nu își depun actele în original la înmatriculare vor fi declarați respinși și își vor pierde locul obținut în urma concursului de admitere.

 

!!! Nu se admit spre certificarea conformității acte de studii sau acte de stare civilă al căror original este deteriorat (rupt, tăiat, ilizibil), ori asupra căruia s-a intervenit în mod vizibil prin plastifiere sau în alt mod care poate crea suspiciuni asupra originalității documentului supus conformizării.

 

LICENȚĂ

Dosarul de candidatură pentru cetățenii români care se înscriu la concursul de admitere pentru studii de licență va conține următoarele documente ce vor fi scanate și încărcate în platforma on-line:

 • declarație RGDP;
 • declarație pe propria răspundereprivind autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă şi cele originale;
 • cererea-tip de înscrierepentru concursul de admitere (se completează în platforma on-line);
 • certificatul de naștere, în original;
 • actul de identitate, în original;
 • certificatul de căsătorie, în original, pentru candidații căsătoriți (care şi-au schimbat numele);
 • diploma de bacalaureat, în original,sau, pentru promoția 2023, diploma sau adeverința de bacalaureat. Candidații cu diplomă de bacalaureat sau cu diplomă echivalentă sau cu adeverință de bacalaureat pentru promoția 2023 care nu au înscrisă în clar media generală (inclusiv mediile la probele susținute) a examenului de bacalaureat nu vor fi înscriși la concursul de admitere;
 • prin excepție, pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2022-2023, UOC se poate interconecta cu SIIIR, în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor candidați, caz în care nu este necesară adeverința eliberată de către instituția de învățământ;
 • adeverințadin care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, TX sau FTX pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituție de învățământ superior de stat sau particular, (dacă este cazul);
 • documentul care atestă distincția școlară obținutăla olimpiadele școlare, în cazul înscrierii la studii universitare de licență;
 • foaia matricolă;
 • adeverință medicalăeliberată după caz de către medicul de familie sau de către medicul școlar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează;
 • fotografie color– tip buletin/carte de identitate;
 • dovada plății taxei de înscrieresau, unde este cazul, adeverință ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;
 • binecuvântarea din partea ierarhuluiArhiepiscopiei Tomisului*;

 

 • pentru candidații pentru locurile destinate formării cadrelor didactice;
  • declarațiecă vor urma modul psihopedagogic nivel I, în perioada de școlarizare,
 • pentru candidații de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menționate, următoarele documente:
  • recomandarea scrisădin partea președintelui unei organizații legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizații nu este luată în considerare;
  • copie legalizată a hotărârii judecătorești care atestă constituirea legală a organizației respective;
  • declarație pe proprie răspunderecă respectivul candidat face parte din etnia rromă.
 • pentru candidații care participă la concursul de admitere pe locurile dedicate absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială:
  • adeverința care atestă proveniența din sistemul de protecție socială
 • pentru candidații care aparțin altor culte sau provin din alte Biserici surori sunt necesare următoarele:
  • acordul cultului/chiriarhului eparhiei din care provin; avizul Consiliului Facultății de Teologie - UOC;
  • acordul ierarhului Arhiepiscopiei Tomisului și
  • acordul Patriarhului României (conform Hotărârii Sfântului Sinod nr. 13879 din 22.12.2014). 

 

***** pentru obținerea binecuvântării, candidații vor prezenta următoarele documente, scanate și trimise la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., urmând să primească răspuns tot prin e-mail:

- cerere-tip;

- recomandare de la preotul duhovnic - document original cu ștampila parohiei și numărul de telefon al semnatarului;

- certificat (sau adeverință) de botez - copie simplă;

- actul de identitate – copie simplă;

- certificat de naștere (și de căsătorie în cazul schimbării numelui) – copie simplă;

- diplomă/adeverință de bacalaureat (și de licență, pentru candidații care au mai urmat o facultate) - copie simplă.

 

 

MASTERAT

 

Dosarul de candidatură pentru cetățenii români care se înscriu la concursul de admitere pentru studii de master va conține următoarele documentele care vor fi scanate și încărcate în platforma on-line:

 • declarație RGDP;
 • declarațiepe propria răspundere privind autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă şi cele originale;
 • cererea-tip de înscrierepentru concursul de admitere (se completează în platforma on-line);
 • certificatul de naștere, în original;
 • actul de identitate, în original;
 • certificatul de căsătorie, în original, pentru candidații căsătoriți (care şi-au schimbat numele);
 • diploma de bacalaureat și foaia matricolă, în original;
 • diploma de licență sau adeverința de licență(pentru promoția 2023)
 • adeverința din care să rezulte calitatea de masterand, cu precizarea regimului de studii, TX sau FTX pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituție de învățământ superior de stat sau particular, (dacă este cazul);
 • supliment la diploma de licență, cu excepția candidaților din promoția 2023;
 • adeverință medicalăeliberată după caz de către medicul de familie sau de către medicul școlar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează;
 • fotografie color– tip buletin/carte de identitate;
 • dovada plății taxei de înscrieresau, unde este cazul, adeverință ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;
 • binecuvântarea din partea ierarhuluiArhiepiscopiei Tomisului;

 

 • pentru candidații de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menționate, următoarele documente:
  • recomandarea scrisădin partea președintelui unei organizații legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizații nu este luată în considerare;
  • copie legalizată a hotărârii judecătorești care atestă constituirea legală a organizației respective;
  • declarație pe proprie răspunderecă respectivul candidat face parte din etnia rromă.
 • pentru candidații care aparțin altor culte sau provin din alte Biserici surori sunt necesare următoarele:
  • acordul cultului/chiriarhului eparhiei din care provin; avizul Consiliului Facultății de Teologie - UOC;
  • acordul ierarhului Arhiepiscopiei Tomisului și acordul Patriarhului României (conform Hotărârii Sfântului Sinod nr. 358 din 13.02.2015).

 

***** pentru obținerea binecuvântării, candidații vor prezenta următoarele documente, scanate și trimise la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., urmând să primească răspuns tot prin e-mail:

- cerere-tip;

- recomandare de la preotul duhovnic - document original cu ștampila parohiei și numărul de telefon al semnatarului;

- certificat (sau adeverință) de Botez - copie simplă;

- actul de identitate – copie simplă;

- certificat de naștere (și de căsătorie în cazul schimbării numelui) – copie simplă;

- diplomă de Bacalaureat și diplomă/adeverință de Licență - copie simplă.