Criterii de admitere

CRITERII DE ADMITERE

 

Studii universitare de licență

Teologie Ortodoxă Pastorală

-          test psihologic*– probă orală – interviupentru evaluarea aptitudinilor de comunicare și a intereselor vocaționale – admis/respins;

-          susținerea unei probe eliminatorii de dicție și aptitudini muzicale** (pentru candidații care nu sunt absolvenți ai seminariilor teologice) – admis/respins;

-          test tip grilăla disciplina Teologie Dogmatică Ortodoxă (Învățătura de credință);

-          media examenului de bacalaureat.

Media examenului de admitere***se calculează astfel:

-          50% nota testului grilă;

-          50% media examenului de bacalaureat.

* Testul psihologic și proba eliminatorie de dicție și aptitudini muzicale se susțin conform Hotărârii Sfântului Sinod Nr. 8286/29.10.2012;

**Testul de dicție și aptitudini muzicale constă în două probe:

- recitarea unui text biblic sau liturgic (din Noul Testament sau carte de rugăciuni);

- verificarea aptitudinilor muzicale prin testarea auzului muzical și intonarea unui cântec religios la alegere.

*** Criteriile de departajare în cazul în care, după calcularea mediei finale, doi sau mai mulți candidați obțin aceeași medie:

a)       nota obținută la testul grilă (Teologie Dogmatică Ortodoxă);

b)       nota obținută de la bacalaureat la disciplina Limba și literatura română (proba scrisă).

Teologie ortodoxă asistență socială șiTeologie ortodoxă didactică

-          test psihologic – probă orală – interviupentru evaluarea aptitudinilor de comunicare și a intereselor vocaționale – admis/respins;

-          media examenului de bacalaureat (aceasta reprezintă și media de admitere. Media minimă este 5,00 /cinci/).

Criteriile de departajare ale candidaților cu medii egale, pentru ocuparea ultimului loc la forma fără taxă sau la forma cu taxă se efectuează în funcție de:

a)       nota obținută de la bacalaureat la disciplina Limba și literatura română (proba scrisă);

b)       nota obținută la a doua probă scrisă a examenului de bacalaureat.

Muzică religioasă

-           test psihologic – probă orală – interviu pentru evaluarea aptitudinilor de comunicare și a intereselor vocaționale – admis/respins;

-          verificarea aptitudinilor muzicale prin testarea auzului muzical și intonarea unui cântec religios la alegere – admis/respins;

-          media examenului de bacalaureat (aceasta reprezintă și media de admitere. Media minimă este 5,00 /cinci/).

 Criteriile de departajare ale candidaților cu medii egale, pentru ocuparea ultimului loc la forma fără taxă sau la forma cu taxă se efectuează în funcție de:

a)       nota obținută de la bacalaureat la disciplina Limba și literatura română (proba scrisă);

b)       nota obținută la a doua probă scrisă a examenului de bacalaureat.

 

 

Studii universitare de masterat

Concursul de admitere constă în susținerea unei probe orale privind testarea cunoștințelor specifice domeniului, notată de la 1 la 10. Tematica și bibliografia sunt postate pe site-ul facultății, la secțiunea „admitere”: http://teologie.univ-ovidius.ro/admitere/

Media de admiterese calculează astfel:

-          50% media examenului de licență;

-          50% nota obținută la proba orală de concurs privind testarea cunoștințelor specifice domeniului.

Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de masterat nu poate fi mai mică de 6,00 (șase).

Criteriile de departajare ale candidaților cu medii egale, pentru ocuparea ultimului loc la forma fără taxă sau la forma cu taxă se efectuează în funcție de:

a)       Nota obținută în cadrul examenului de licență la proba de susținere a lucrării de licență;

b)       Nota obținută în cadrul examenului de licență la proba de evaluare a cunoștințelor fundamentele și de specialitate.