Criterii de admitere

CRITERII DE ADMITERE

                                                                   

Studii universitare de licență

Teologie Ortodoxă Pastorală

 • Test psihologic – probă orală – interviu pentru evaluarea aptitudinilor de comunicare și a intereselor vocaționale (admis/respins);
 • Susținerea unei probe eliminatorii de dicție și aptitudini muzicale (pentru candidații care nu sunt absolvenți ai seminariilor teologice – admis/respins)
 • Test tip grilă, la disciplina Teologie Dogmatică Ortodoxă (Învățătura de credință); tematica, bibliografia și baza de date privind subiectele testului grilă sunt postate pe site-ul facultății, la secțiunea „admitere”;
 • Media generală a examenului de bacalaureat;
 • Media examenului de admitere se calculează astfel:
 • 50% nota testului grilă;
 • 50% media generală a examenului de bacalaureat.

Notă:

 1. Criteriile de departajare în cazul în care, după calcularea mediei finale, doi sau mai mulți candidați obțin aceeași medie vor fi:  a) nota obținută la testul grilă (Teologie Dogmatică Ortodoxă); b) nota de la bacalaureat la disciplina Limba și literatura română;
 2. Testul psihologic și proba eliminatorie de dicție și aptitudini muzicale se susțin conform Hotărârii Sfântului Sinod Nr. 8286/29.10.2012 (Anexa 1);
 3. Testul de dicție și aptitudini muzicale va fi susținut de către candidații la specializarea Teologie ortodoxă pastorală care nu sunt absolvenți ai seminariilor teologice. Acesta constă în două probe: recitarea unui text biblic sau liturgic (din Noul Testament sau carte de rugăciuni), verificarea aptitudinilor muzicale prin testarea auzului muzical și intonarea unui cântec religios la alegere.

 

Teologie ortodoxă asistență socială și Teologie ortodoxă didactică

 • Test psihologic – probă orală – interviu pentru evaluarea aptitudinilor de comunicare și a intereselor vocaționale (admis/respins);
 • Media generală a examenului de bacalaureat.

Notă:

Media de admitere este media obținută de candidat la examenul de bacalaureat. Media minimă de admitere este 5.00 (cinci). Departajarea candidaților care au mediile de admitere egale, pentru ocuparea ultimului loc la forma fără taxă sau la forma cu taxă se efectuează în funcție de următorul criteriu:

(1)nota obținută la bacalaureat la disciplina Limba și literatura română (proba scrisă);

(2)nota obținută la a doua probă scrisă a examenului de bacalaureat.

 

Muzică religioasă

 • Test psihologic – probă orală – interviu pentru evaluarea aptitudinilor de comunicare și a intereselor vocaționale (admis/respins);
 • Media generală a examenului de bacalaureat;
 • Verificarea aptitudinilor muzicale prin testarea auzului muzical și intonarea unui cântec religios la alegere (admis/respins).

Notă:

Media de admitere este media obținută de candidat la examenul de bacalaureat. Media minimă de admitere este 5.00 (cinci). Departajarea candidaților care au mediile de admitere egale, pentru ocuparea ultimului loc la forma fără taxă sau la forma cu taxă se efectuează în funcție de următorul criteriu:

(1)nota obținută la bacalaureat la disciplina Limba și literatura română (proba scrisă);

(2)nota obținută la a doua probă scrisă a examenului de bacalaureat.

 

 

Studii universitare de masterat

(1) Concursul de admitere constă în susținerea unei probe orale privind testarea cunoștințelor specifice domeniului, notată de la 1 la 10. Tematica și bibliografia sunt postate pe site-ul facultății, la secțiunea „admitere”– Anexa 1.

(2) Media de admitere se calculează pe baza mediei examenului de licență și a notei obținute la proba orală de concurs privind testarea cunoștințelor specifice domeniului, într-o pondere de 50% fiecare.

 (3) Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de masterat nu poate fi mai mică de 6,00 (șase).

(4) Departajarea candidaților care au medii egale pentru ultimul loc la forma fără taxă sau la forma cu taxă se efectuează în funcție de următoarele criterii:

1. Nota obținută în cadrul examenului de licență la proba de susținere a lucrării de licență;

2. Nota obținută în cadrul examenului de licență la proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate.