Acte necesare

Actele necesare la înscrierea on-line la concursul de admitere 2019

 

Pentru înscrierea la concursul de admitere la ciclurile universitare de licență sau/și de master este necesară atașarea în format electronic (în format .jpeg sau .pdf) a documentelor solicitate la parcurgerea pașilor de pe platforma: https://admitereonline.univ-ovidius.ro/

Un ghid de completare a informațiilor solicitate pentru înscrierea on-line, poate fi consultat aici: https://admitereonline.univ-ovidius.ro/resources/front/img/uoc/Ghid-admitere.pdf

Ulterior, candidații declarați admiși au obligația să depună într-un dosar plic, la momentul înmatriculării, actele enumerate mai jos:

1. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere (se completează în platforma on-line);

2. Actul de identitate, original și copie;

3. certificatul de naștere, original și copie;

4. certificatul de căsătorie, original și copie (în cazul schimbării numelui);

5. diploma de bacalaureat sau adeverință de bacalaureat, în original și copie. Candidații cu diplomă de bacalaureat sau cu diplomă echivalentă sau cu adeverință de bacalaureat pentru promoția 2019 care nu au înscrisă în clar media generală (inclusiv mediile la probele susținute) a examenului de bacalaureat nu vor fi înscriși la concursul de admitere;Candidații străini au obligația să prezinte la admiterea pentru toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba româna, un Certificat de competență lingvistică/Atestat de cunoaștere a limbii române eliberat de către Departamentul de specialitate din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța;

6. foaie matricolă, original și copie;

7. diploma de licență, original și copie, pentru candidații la studii de masterat;

8. supliment la diplomă sau foaie matricolă, original și copie, pentru candidații la studii de masterat;

9. adeverință medicală tip M.S. 18.1.1., eliberată de cabinetele medicale școlare sau de medicii de familie - după caz - de care aparțin (din care să rezulte că sunt apți pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează). Adeverința respectivă va fi eliberată cu cel mult 30 de zile înainte de data înscrierii la concurs.

Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta adeverințe medicale vizate de Comisia medicală județeană de orientare școlară și profesională din Constanța. În adeverințele respective se va menționa - în mod expres – gradul deficiențelor, în funcție de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare școlară și profesională, din Ordinul Ministerului Sănătății nr.427/1979;

10. binecuvântarea ierarhului locului din eparhia de proveniență a candidatului (membru al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române) sau din partea ierarhului Arhiepiscopiei Tomisului;

În vederea obținerii formei electronice a acestui document, se vor trimite de către fiecare candidat la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.în format electronic (scanate/fotografiate) în perioada 5-9 septembrie 2019, următoarele documente:

***** pentru obținerea binecuvântării candidații vor trebui să prezinte următoarele documente:

  • cerere-tip;
  • recomandare de la preotul duhovnic  - document original cu ștampila parohiei și numărul de telefon al semnatarului;
  • certificat (sau adeverință) de Botez - copie simplă;
  • actul de identitate – copie simplă;
  • certificat de naștere (și de căsătorie în cazul schimbării numelui) – copie simplă;
  • diplomă/adeverință de Bacalaureat (și de Licență, pentru candidații care au mai urmat o Facultate) - copie simplă..

Forma scrisă a binecuvântării chiriarhului va putea fi ridicată de către candidații declarați admiși, în vederea înmatriculării, de la Campus – corp A, sala 037 (lângă secretariatul Facultății de Teologie), după afișarea rezultatelor preliminare.

11. patru fotografii color, tip buletin/carte de identitate, nelucioase;

12. chitanța de plată a taxei de înscriere eliberată de Casieriile UOC, virament bancar sau, unde este cazul, adeverință ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;

13. dacă e cazul, adeverința din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la o instituție de învățământ superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la concursul de admitere și diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate);

14. copie certificată conform cu originalul de pe legitimația de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de licență (la care candidatul a predat originalele); certificarea copiei de pe legitimația de concurs se va face la secretariatul facultății unde are loc înscrierea, prin aplicarea ștampilei și a semnăturii șefului comisiei tehnice de admitere;

15. pentru candidații de etnie rromă, care candidează pe un loc special, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menționate, următoarele documente:

  • recomandarea scrisădin partea președintelui unei organizații legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizații nu este luată în considerare;
  • copie legalizată a hotărârii judecătorești care atestă constituirea legală a organizației respective;
  • declarație pe proprie răspunderecă respectivul candidat face parte din etnia rromă;
  • cerere de intenție cu precizarea facultății și a domeniului pentru care respectivul candidat dorește să candideze, cerere depusă la rectoratul universității;;

16. pentru candidații cetățeni străini cu altă cetățenie decât UE/SEE, dosarul va cuprinde, pe lângă actele sus-menționate, copie a pașaportului valabil la momentul înscrierii, iar pentru cetățenii UE/SEE, copie a actului de identitate valabil la momentul înscrierii.

 

Nu se admit spre certificarea conformității acte de studii sau acte de stare civilă al căror original este deteriorat (rupt, tăiat, ilizibil), ori asupra căruia s-a intervenit în mod vizibil prin plastifiere sau în alt mod care poate crea suspiciuni asupra originalității documentului supus conformizării.

Candidații rromi care își probează statutul lor cu acte doveditoare se pot înscrie la concursul de admitere pe locurile alocate special, subvenționate de la bugetul de stat.