Acte necesare

ACTE NECESARE 2016

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

ACTE NECESARE pentru înscrierea la concursul de admitere

Pentru înscrierea la concursul de admitere la ciclul universitar de licenta sunt necesare urmatoarele acte (într-un dosar plic):

1. cererea de înscriere pentru concursul de admitere în învatamântul universitar. Candidatii vor indica: forma de învatamânt la care doresc sa concureze (zi fara taxa, zi cu taxa) pentru fiecaredomeniu de studiu de licenta.

2. certificatul de nastere, în copie legalizata;

3. certificatul de casatorie, în copie legalizata, în  cazul schimbării numelui;

4. diploma de bacalaureat sau adeverinta de bacalaureat (pentru promotia 2016), în original si foaie matricola. Candidatii care se înscriu si la alte domenii de licenta vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizata; Candidatii straini au obligatia sa prezinte la admiterea pentru toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba româna, un Certificat de competenta lingvistica/Atestat de cunoastere a limbii române eliberat de catre Departamentul de specialitate din cadrul Universitatii „Ovidius” din Constanta;

5. adeverinta medicala tip M.S. 18.1.1., eliberata de cabinetele medicale scolare sau de medicii de familie - dupa caz - de care apartin (din care sa rezulte ca sunt apti pentru domeniul sau programul de studiu la care candideaza). Candidatii cu afectiuni cronice vor prezenta adeverinte medicale vizate de Comisia medicala judeteana de orientare scolara si profesionala din Constanta. În adeverintele respective se va mentiona - în mod expres – gradul deficientelor, în functie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala, din Ordinul Ministerului Sanatatii nr.427/1979.

6. binecuvantarea chiriarhului locului;

7. recomandare de la preotul duhovnic;

8. certificat de botez;

9. patru fotografii color, tip buletin/carte de identitate, nelucioase;

10. chitanta de plata a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinta sau documentele din care sa rezulte motivul pentru scutirea de taxa de înscriere;

11. daca e cazul, adeverinta din care sa rezulte calitatea de student (cu sau fara taxa) la o institutie de învatamânt superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la concursul de admitere si diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, în copie legalizata (originalul ramânând la prima facultate).

12. copie certificata conform cu originalul de pe legitimatia de concurs care atesta înscrierea la primul domeniu de studiu de licenta(la care candidatul a predat originalele); certificarea copiei de pe legitimatia de concurs se va face la secretariatul facultatii unde are loc înscrierea, prin aplicarea stampilei si a semnaturii sefului comisiei tehnice de admitere;

13. pentru candidatii de etnie rroma, dosarul va cuprinde, pe lânga actele mai sus mentionate, urmatoarele documente:

-recomandarea scrisa din partea presedintelui unei organizatii legal constituite a rromilor din care sa rezulte ca respectivul candidat face parte din aceasta etnie ; calitatea de membru al respectivei organizatii nu este luata în considerare;

-copie legalizata a hotarârii judecatoresti, care atesta constituirea legala a organizatiei respective;

-declaratie pe proprie raspundere ca respectivul candidat face parte din etnia rroma;

-cerere de intentie cu precizarea facultatii si a domeniului pentru care respectivul candidat doreste sa candideze, cerere depusa la rectoratul universitatii;

 

14. pentru candidatii cetateni straini cu alta cetatenie decât UE/SEE, dosarul va cuprinde, pe lânga actele sus-mentionate, copie a pasaportului valabil la momentul înscrierii, iar pentru cetatenii UE/SEE, copie a actului de identitate valabil la momentul înscrierii.

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

ACTE NECESARE pentru înscrierea la concursul de admitere - master

Pentru înscrierea la concursul de admitere la ciclul universitar de masterat sunt necesare urmatoarele acte (într-un dosar plic):

1. cererea de înscriere la studii universitare de masterat. Candidatii vor indica: forma de învatamânt la care doresc sa concureze (zi fara taxa, zi cu taxa) pentru fiecareprogram de studii masterale.

2. certificatul de nastere, în copie legalizata;

3. certificatul de casatorie, în copie legalizata, în  cazul schimbării numelui;

4. diploma de bacalaureat în original si foaie matricola în original.

5. diplomă de licență sau adeverință de licență, în original.

6. adeverinta medicala tip M.S. 18.1.1., eliberata de cabinetele medicale scolare sau de medicii de familie - dupa caz - de care apartin (din care sa rezulte ca sunt apti pentru domeniul sau programul de studiu la care candideaza). Candidatii cu afectiuni cronice vor prezenta adeverinte medicale vizate de Comisia medicala judeteana de orientare scolara si profesionala din Constanta. În adeverintele respective se va mentiona - în mod expres – gradul deficientelor, în functie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala, din Ordinul Ministerului Sanatatii nr.427/1979.

7. binecuvantarea chiriarhului locului;

8. recomandare de la preotul duhovnic;

9. certificat de botez;

10. patru fotografii color, tip buletin/carte de identitate, nelucioase;

11. chitanta de plata a taxei de înscrieresau, unde este cazul, adeverinta sau documentele din care sa rezulte motivul pentru scutirea de taxa de înscriere;

12. daca e cazul, adeverinta din care sa rezulte calitatea de student masterand (cu sau fara taxa) la o institutie de învatamânt superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la concursul de admitere si diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, în copie legalizata (originalul ramânând la prima facultate).

13. copie certificata conform cu originalul de pe legitimatia de concurs care atesta înscrierea la alt program masteral(la care candidatul a predat originalele); certificarea copiei de pe legitimatia de concurs se va face la secretariatul facultatii unde are loc înscrierea, prin aplicarea stampilei si a semnaturii sefului comisiei tehnice de admitere;

14. pentru candidatii de etnie rroma, dosarul va cuprinde, pe lânga actele mai sus mentionate, urmatoarele documente:

-recomandarea scrisa din partea presedintelui unei organizatii legal constituite a rromilor din care sa rezulte ca respectivul candidat face parte din aceasta etnie ; calitatea de membru al respectivei organizatii nu este luata în considerare;

-copie legalizata a hotarârii judecatoresti, care atesta constituirea legala a organizatiei respective;

-declaratie pe proprie raspundere ca respectivul candidat face parte din etnia rroma;

-cerere de intentie cu precizarea facultatii si a domeniului pentru care respectivul candidat doreste sa candideze, cerere depusa la rectoratul universitatii;

 

15. pentru candidatii cetateni straini cu alta cetatenie decât UE/SEE, dosarul va cuprinde, pe lânga actele sus-mentionate, copie a pasaportului valabil la momentul înscrierii, iar pentru cetatenii UE/SEE, copie a actului de identitate valabil la momentul înscrierii.