Acte necesare

Actele necesare la înscrierea on-line la concursul de admitere 2017

Pentru înscrierea la concursul de admitere la ciclurile universitare de licență sau/și de master este necesară atașarea în format electronic (în format .jpeg sau .pdf) a documentelor solicitate la parcurgerea pașilor de pe platforma: https://admitereonline.univ-ovidius.ro/

Un ghid de completare a informațiilor solicitate pentru înscrierea on-line, poate fi consultat aici: https://admitereonline.univ-ovidius.ro/resources/front/img/uoc/Ghid-admitere.pdf

Ulterior, candidații declarați admiși au obligația să depună într-un dosar plic, la momentul înmatriculării, actele enumerate mai jos:

1.Actul de identitate, original și copie;

2. certificatul de naștere, original și copie;

3. certificatul de căsătorie, original și copie (în cazul schimbării numelui);

4. diploma de bacalaureat sau adeverință de bacalaureat, în original și copie.Candidații străini au obligația să prezinte la admiterea pentru toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, un Certificat de competență lingvistică/Atestat de cunoaștere a limbii române eliberat de către Departamentul de specialitate din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța;

5. foaie matricolă, original și copie;

6.diploma de licență, original și copie, pentru candidații la studii de masterat;

7.supliment la diplomă sau foaie matricolă, original și copie, pentru candidații la studii de masterat;

8. adeverință medicală eliberată, după caz, de către medicul de familie sau de către medicul școlar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează (eliberată cu cel mult 30 de zile înainte de data înscrierii la concurs);

9. binecuvântarea chiriarhului locului;

În vederea obținerii formei electronice a acestui document, se vor trimite de către fiecare candidat la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. în format electronic (scanate/fotografiate) în perioada 06-11 septembrie 2017, următoarele documente:

a)      cerere-tip;

b)      recomandarea preotului duhovnic– document original cu ștampila parohiei și numărul de telefon al semnatarului;

c)      certificat (sau adeverință)de Botez – copie simplă;

d)      actul de identitate– copie simplă;

e)      certificat de naștere (și de căsătorie în cazul schimbării numelui) – copie simplă;

f)       diplomă/adeverință de Bacalaureat(și de Licență, pentru candidații care au mai urmat o Facultate) – copie simplă.

Forma scrisă a binecuvântării chiriarhului va putea fi ridicată de către candidații declarați admiși, în vederea înmatriculării, de la Campus – corp A, sala 037 (lângă secretariatul Facultății de Teologie), după afișarea rezultatelor preliminare.

10. recomandare de la preotul duhovnic;

11. certificat de Botez, original;

12. patru fotografii color, tip buletin/carte de identitate, nelucioase;

13. chitanța de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverința sau documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;

14. dacă e cazul, adeverința din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la o instituție de învățământ superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la concursul de admitere și diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate);

15. copie certificată conform cu originalul de pe legitimația de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de licență (la care candidatul a predat originalele); certificarea copiei de pe legitimația de concurs se va face la secretariatul facultății unde are loc înscrierea, prin aplicarea ștampilei și a semnăturii șefului comisiei tehnice de admitere;

16. pentru candidații de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menționate, următoarele documente:

- recomandarea scrisă din partea președintelui unei organizații legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizații nu este luată în considerare;

- copie legalizată a hotărârii judecătorești, care atestă constituirea legală a organizației respective;

- declarație pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia rromă;

- cerere de intenție cu precizarea facultății și a domeniului pentru care respectivul candidat dorește să candideze, cerere depusă la rectoratul universității;

17. pentru candidații cetățeni străini cu altă cetățenie decât UE/SEE, dosarul va cuprinde, pe lângă actele sus-menționate, copie a pașaportului valabil la momentul înscrierii, iar pentru cetățenii UE/SEE, copie a actului de identitate valabil la momentul înscrierii.