Arhivă admitere

2016

TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE LA SPECIALIZAREA TEOLOGIE  ORTODOXĂ

STUDII DE LICENȚĂ

 • TEOLOGIE ORTODOXĂ DIDACTICĂ (3 ANI) – INTERVIU (admis/respins), MEDIA DE BACALAUREAT (pondere 100%)
 • TEOLOGIE ORTODOXĂ ASISTENȚĂ SOCIALĂ(3 ANI) – INTERVIU (admis/respins), MEDIA DE BACALAUREAT (pondere 100%)
 • MUZICĂ RELIGIOASĂ (3 ANI) – PROBA DE APTITUDINI (admis/respins), INTERVIU (admis/respins), MEDIA DE BACALAUREAT (pondere 100%)
 • TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ(4 ANI) – PROBĂ DE APTITUDINI (admis/respins), INTERVIU(admis/respins) , EXAMEN SCRIS (TEST GRILĂ)- pondere 50%,  MEDIA  DE BACALAUREAT – pondere 50%

 

STUDII DE MASTER – CONCURS DOSARE

-         Teologie - Exegeză biblică – 4 semestre

-         Teologie - Pastorație și viață liturgică  – 4 semestre

-         Teologie - Studii juridico-canonice ale celor trei religii monoteiste (mozaică, creștină și islamică)– 4 semestre

-         Teologie - Managementul turismului religios – 4 semestre

-         Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare – 4 semestre

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

TAXE ADMITERE 2016

 - taxa de inscriere – 100 Ron

 - taxa de înmatriculare – 50 Ron

TAXE DE ȘCOLARIZARE ANUALE 2016

 

- TEOLOGIE ORTODOXĂ DIDACTICĂ – 2600 Ron

- TEOLOGIE ORTODOXĂ ASISTENȚĂ SOCIALĂ – 2600 Ron

- MUZICĂ RELIGIOASĂ – 5000 Ron

- TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ – 2800 Ron

- PENTRU TOATE PROGRAMELE MASTERALE TAXA DE SCOLARIZARE ESTE DE 1500 LEI / SEMESTRU

------------------------------------------------------------------------------------------

ACTE NECESARE 2016

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

ACTE NECESARE pentru înscrierea la concursul de admitere

Pentru înscrierea la concursul de admitere la ciclul universitar de licenta sunt necesare urmatoarele acte (într-un dosar plic):

1. cererea de înscriere pentru concursul de admitere în învatamântul universitar. Candidatii vor indica: forma de învatamânt la care doresc sa concureze (zi fara taxa, zi cu taxa) pentru fiecaredomeniu de studiu de licenta.

2. certificatul de nastere, în copie legalizata;

3. certificatul de casatorie, în copie legalizata, în  cazul schimbării numelui;

4. diploma de bacalaureat sau adeverinta de bacalaureat (pentru promotia 2016), în original si foaie matricola. Candidatii care se înscriu si la alte domenii de licenta vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizata; Candidatii straini au obligatia sa prezinte la admiterea pentru toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba româna, un Certificat de competenta lingvistica/Atestat de cunoastere a limbii române eliberat de catre Departamentul de specialitate din cadrul Universitatii „Ovidius” din Constanta;

5. adeverinta medicala tip M.S. 18.1.1., eliberata de cabinetele medicale scolare sau de medicii de familie - dupa caz - de care apartin (din care sa rezulte ca sunt apti pentru domeniul sau programul de studiu la care candideaza). Candidatii cu afectiuni cronice vor prezenta adeverinte medicale vizate de Comisia medicala judeteana de orientare scolara si profesionala din Constanta. În adeverintele respective se va mentiona - în mod expres – gradul deficientelor, în functie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala, din Ordinul Ministerului Sanatatii nr.427/1979.

6. binecuvantarea chiriarhului locului;

7. recomandare de la preotul duhovnic;

8. certificat de botez;

9. patru fotografii color, tip buletin/carte de identitate, nelucioase;

10. chitanta de plata a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinta sau documentele din care sa rezulte motivul pentru scutirea de taxa de înscriere;

11. daca e cazul, adeverinta din care sa rezulte calitatea de student (cu sau fara taxa) la o institutie de învatamânt superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la concursul de admitere si diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, în copie legalizata (originalul ramânând la prima facultate).

12. copie certificata conform cu originalul de pe legitimatia de concurs care atesta înscrierea la primul domeniu de studiu de licenta(la care candidatul a predat originalele); certificarea copiei de pe legitimatia de concurs se va face la secretariatul facultatii unde are loc înscrierea, prin aplicarea stampilei si a semnaturii sefului comisiei tehnice de admitere;

13. pentru candidatii de etnie rroma, dosarul va cuprinde, pe lânga actele mai sus mentionate, urmatoarele documente:

-recomandarea scrisa din partea presedintelui unei organizatii legal constituite a rromilor din care sa rezulte ca respectivul candidat face parte din aceasta etnie ; calitatea de membru al respectivei organizatii nu este luata în considerare;

-copie legalizata a hotarârii judecatoresti, care atesta constituirea legala a organizatiei respective;

-declaratie pe proprie raspundere ca respectivul candidat face parte din etnia rroma;

-cerere de intentie cu precizarea facultatii si a domeniului pentru care respectivul candidat doreste sa candideze, cerere depusa la rectoratul universitatii;

 

14. pentru candidatii cetateni straini cu alta cetatenie decât UE/SEE, dosarul va cuprinde, pe lânga actele sus-mentionate, copie a pasaportului valabil la momentul înscrierii, iar pentru cetatenii UE/SEE, copie a actului de identitate valabil la momentul înscrierii.

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

ACTE NECESARE pentru înscrierea la concursul de admitere - master

Pentru înscrierea la concursul de admitere la ciclul universitar de masterat sunt necesare urmatoarele acte (într-un dosar plic):

1. cererea de înscriere la studii universitare de masterat. Candidatii vor indica: forma de învatamânt la care doresc sa concureze (zi fara taxa, zi cu taxa) pentru fiecareprogram de studii masterale.

2. certificatul de nastere, în copie legalizata;

3. certificatul de casatorie, în copie legalizata, în  cazul schimbării numelui;

4. diploma de bacalaureat în original si foaie matricola în original.

5. diplomă de licență sau adeverință de licență, în original.

6. adeverinta medicala tip M.S. 18.1.1., eliberata de cabinetele medicale scolare sau de medicii de familie - dupa caz - de care apartin (din care sa rezulte ca sunt apti pentru domeniul sau programul de studiu la care candideaza). Candidatii cu afectiuni cronice vor prezenta adeverinte medicale vizate de Comisia medicala judeteana de orientare scolara si profesionala din Constanta. În adeverintele respective se va mentiona - în mod expres – gradul deficientelor, în functie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala, din Ordinul Ministerului Sanatatii nr.427/1979.

7. binecuvantarea chiriarhului locului;

8. recomandare de la preotul duhovnic;

9. certificat de botez;

10. patru fotografii color, tip buletin/carte de identitate, nelucioase;

11. chitanta de plata a taxei de înscrieresau, unde este cazul, adeverinta sau documentele din care sa rezulte motivul pentru scutirea de taxa de înscriere;

12. daca e cazul, adeverinta din care sa rezulte calitatea de student masterand (cu sau fara taxa) la o institutie de învatamânt superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la concursul de admitere si diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, în copie legalizata (originalul ramânând la prima facultate).

13. copie certificata conform cu originalul de pe legitimatia de concurs care atesta înscrierea la alt program masteral(la care candidatul a predat originalele); certificarea copiei de pe legitimatia de concurs se va face la secretariatul facultatii unde are loc înscrierea, prin aplicarea stampilei si a semnaturii sefului comisiei tehnice de admitere;

14. pentru candidatii de etnie rroma, dosarul va cuprinde, pe lânga actele mai sus mentionate, urmatoarele documente:

-recomandarea scrisa din partea presedintelui unei organizatii legal constituite a rromilor din care sa rezulte ca respectivul candidat face parte din aceasta etnie ; calitatea de membru al respectivei organizatii nu este luata în considerare;

-copie legalizata a hotarârii judecatoresti, care atesta constituirea legala a organizatiei respective;

-declaratie pe proprie raspundere ca respectivul candidat face parte din etnia rroma;

-cerere de intentie cu precizarea facultatii si a domeniului pentru care respectivul candidat doreste sa candideze, cerere depusa la rectoratul universitatii;

 

15. pentru candidatii cetateni straini cu alta cetatenie decât UE/SEE, dosarul va cuprinde, pe lânga actele sus-mentionate, copie a pasaportului valabil la momentul înscrierii, iar pentru cetatenii UE/SEE, copie a actului de identitate valabil la momentul înscrierii.

METODOLOGIE privind organizarea Concursului de Admitere la studii de licenta la FACULTATEA DE TEOLOGIE - sesiunile iulie si septembrie 2016

METODOLOGIE privind organizarea Concursului de Admitere la studii de masterat FACULTATEA DE TEOLOGIE - 2016

Proba de Interviu pentru specializarea Teologie Ortodoxa Didactica se va desfășura în ziua de 30 septembrie 2016, in Campus A, începand cu ora 12 in sala 034.
 
Proba de Interviu pentru specializarea Teologie Ortodoxa – Asistenta Sociala se va desfășura în ziua de 30 septembrie 2016, in Campus A, începand cu ora 12 in sala 034.
 
Proba de Interviu pentru specializarea Muzica Religioasa se va desfășura în ziua de 30 septembrie 2016, in Campus A, începand cu ora 12 in sala 034.
 
Proba de Aptitudini muzicale pentru specializarea Muzica Religioasa se va desfășura în ziua de 30 septembrie 2016, in Campus A, începand cu ora 12 in sala 033.

 

2015

OFERTA EDUCAŢIONALĂ

Admitere 2015

 

Ciclul de studii

Program de studii (specializare)

Capacitate ARACIS

Licenţă

Teologie ortodoxă pastorală

150

Teologie ortodoxă didactică

50

Teologie ortodoxă – Asistenţă socială

40

Muzică religioasă

40

Masterat

Teologie – Exegeză biblică

50

Teologie – Pastoraţie şi viaţă liturgică

50

Teologie – Studii juridico-canonice ale celor trei religii monoteiste (mozaică, creştină şi islamică)

50

Teologie – Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare

50

Teologie – Managementul turismului religios

50

 

----------------------------------------------------------------------

BAZA DE DATE SUBIECTE TEOLOGIE 2015

METODOLOGIE privind organizarea Concursului de Admitere la studii de licenta  la FACULTATEA DE TEOLOGIE sesiunile iulie si septembrie 2015

METODOLOGIE privind organizarea Concursului de Admitere la studii de masterat FACULTATEA DE TEOLOGIE - 2015

PROCEDURI privind Concursului de Admitere la studii de licenta si master FACULTATEA DE TEOLOGIE sesiunile iulie si septembrie 2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CRITERII DE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2015 – 2016

 

      I. Programul de studii universitare de licenţă: Teologie Pastorală

 • Evaluarea aptitudinilor socio-umane (interviu, admis/respins);*
 • Susţinerea unei probe eliminatorii de dicţie şi aptitudini muzicale – admis/respins (pentru candidații care nu sunt absolvenți ai seminariilor teologice);*
 • Test tip grilă, la disciplina Teologie Dogmatică Ortodoxă (50% din media examenului de admitere);
 • Media examenului de bacalaureat (50% din media examenului de admitere);
 • Calcularea mediei examenului de admitere se va face astfel : 50% nota testului + 50% media examenului de bacalaureat;

Precizări:

1. Candidaţii licenţiaţi vor susţine testul grilă la disciplina Teologie dogmatică ortodoxă, după aceeaşi tematică;

2. Evaluarea aptitudinilor socio-umane și proba eliminatorie de dicție și aptitudini muzicale se susțin conform Hotărârii Sfântului Sinod Nr. 8286/29.10.2012;**

3. Testul de dicție și aptitudini muzicale va fi susținut de către candidații la specializarea Teologie Pastorală care nu sunt absolvenți ai seminariilor teologice. Acesta constă în două probe:

 • lecturarea unui text biblic sau liturgic (din Noul Testament sau carte de rugăciuni);
 • verificarea aptitudinilor muzicale prin testarea auzului muzical și intonarea unui cântec religios la alegere.

  

    II. Programele de studii universitare de licenţă: Teologie Didactică şi Teologie Asistenţă Socială

 • Evaluarea aptitudinilor socio-umane (interviu, admis/respins);
 • Concurs de dosare;
 • La calcularea notei de admitere se va avea în vedere media examenului de bacalaureat.

   

   III. Programul de studii universitare de licenţă:  Muzică religioasă

 • Evaluarea aptitudinilor socio-umane (interviu, admis/respins);
 • Verificarea aptitudinilor muzicale prin testarea auzului muzical și intonarea unui cântec religios la alegere – admis/respins
 • Concurs de dosare;
 • La calcularea notei de admitere se va avea în vedere media examenului de bacalaureat.

 

NOTĂ:Nu se admit contestaţii la probele orale (interviu, aptitudini); se pot face contestaţii la proba scrisă (Teologie dogmatică ortodoxă - grilă).

 

* Evaluarea aptitudinilor socio-umane și proba eliminatorie de dicție și aptitudini muzicale se susţin în cadrul facultăţii;

** Hotărârea Sfântului Sinod prevede: „Generalizarea, la concursul de admitere, a testului psihologic (aptitudini socio-umane) și, pentru admiterea la specializarea Teologie Pastorală, obligativitatea probei eliminatorii de dicție și aptitudini muzicale”.

 

Prezentele condiţii au fost aprobate în şedinţa Consiliului facultăţii din 13.01.2015, fiind elaborate în conformitate cu normele în vigoare specifice învăţământului teologic şi în completarea procedurilor existente la nivelul UOC.

 

 
Pentru admiterea 2015, criteriile de ierarhizare și departajare sunt următoarele:
• Pentru programul de studiu Teologie ortodoxă pastorală, departajarea candidaților se face în următoarea ordine: media la bacalaureat; media anilor de studiu (liceu).
• Pentru programele de studii Teologie ortodoxă didactică, Teologie ortodoxă – Asistență socială, Muzică religioasă, departajarea candidaților se face în următoarea ordine: media anilor de studiu (liceu); media obținută la limba română la examenul de bacalaureat. 
• Pentru toate programele de studii de la masterat, departajarea candidaților se face în următoarea ordine: media anilor de studiu (licență); media la bacalaureat.
 

2014

OFERTA EDUCATIONALA

 

ADMITERE 2014-2015

 

I. CIFRE DE SCOLARIZARE LA STUDII DE LICENŢĂ

Specializarea

Fără taxă

Cu taxă

Teologie ortodoxă pastorală

29 români + 2  Rromi

119

Teologie  ortodoxă didactică

19 români + 1  Rrom

30

Teologie  ortodoxă asistenţă socială

19 români + 1  Rrom

20

Muzică religioasă

29 români + 1  Rrom

10

 

 

 

 

 

 

 

CIFRE DE SCOLARIZARE LASTUDII DE MASTERAT

Specializarea

Fără taxă

Cu taxă

Teologie - Studii juridico-canonice ale celor trei religii monoteiste (mozaică, creştină şi islamică)

10

40

Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare

10

40

Teologie – Exegeză biblică

10

40

Teologie – Pastoraţie şi viaţă liturgică

10

40

Managementul turismului religios

10

40 

 

 

 


 

PROGRAME DE STUDII DE LICENŢĂ (cursuri de zi) LA FACULTATEA DE TEOLOGIE

 • TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ – 4 ANI - tematică admitere
 • TEOLOGIE ORTODOXĂ DIDACTICĂ – 3 ANI
 • TEOLOGIE ORTODOXĂ ASISTENŢĂ SOCIALĂ – 3 ANI
 • MUZICĂ RELIGIOASĂ - 3 ANI

PROGRAME DE STUDII DE MASTERAT (cursuri de zi - 4 SEMESTRE) LA FACULTATEA DE TEOLOGIE

 • STUDII RELIGIOASE ŞI JURIDICO - CANONICE ALE CELOR TREI RELIGII MONOTEISTE (MOZAICĂ, CREŞTINĂ ŞI ISLAMICĂ)
 • TEOLOGIE PRACTICĂ (DREPT CANONIC, OMILETICĂ  CATEHETICĂ, LITURGICĂ ŞI MUZICĂ RELIGIOASĂ)
 • TEOLOGIE BIBLICĂ
 • TEOLOGIE SISTEMATICĂ
 • TEOLOGIE ORTODOXĂ. STRATEGII DE COMUNICARE
 • ISTORIA CULTURII ŞI CIVILIZAŢIEI CREŞTINE ÎN SUD-ESTUL EUROPEI
 • LITERATURĂ PATRISTICĂ, LIMBI CLASICE ŞI SLAVE
 • MANAGEMENTUL TURISMULUI RELIGIOS

PROGRAME DE STUDII DOCTORALE LA FACULTATEA DE TEOLOGIE

 • NOUL TESTAMENT
 • VECHIUL TESTAMENT
 • DREPT CANONIC
 • DOGMATICĂ
 • MISIOLOGIE ŞI ETICĂ SOCIALĂ
 • MISIOLOGIE
 • ISTORIA FILOSOFIEI
 • ISTORIE BISERICEASCĂ

---------------------------------------------------------------------

CRITERII DE ADMITERE

 

CRITERII DE ADMITERE 2014

Concurs de dosare, pe baza mediei de bacalaureat, la specializările Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă – Asistenţă socială, Muzică religioasă.

Departajările, în caz de egalitate de medii de admitere, se vor realiza pe baza notei de la probele de bacalaureat scrise la următoarele discipline: Învăţătură de credinţă, Limba română.

Pentru admitere la specializările Teologie Ortodoxă Pastorală şi Muzică religioasă se vor susţine probe de aptitudini, notate cu admis/respins.

Pentru admitere la specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală se vor lua în consideraţie media de la bacalaureat şi rezultatul de la proba scrisă (test grilă), susţinut la disciplina Învăţătură de credinţă (Dogmatica).

Tematică admitere TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ

CRITERII DE ADMITERE 2013

Domenii de Licenţă:

 • Teologie Ortodoxă Pastorală (4 ani, 280 de credite)
 • Teologie Ortodoxă Didactică (3 ani, 180 de credite)
 • Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială (3 ani, 180 de credite)

 

Criterii de admitere: Concurs de dosare (1. Examen medical; 2. Interviu eliminatoriu (test psihologic) - Admis/Respins; 3.  Media de bacalaureat.    

Programe de master:

 • Studii Religioase şi Juridico-Canonice ale celor trei mari Religii Monoteiste (Mozaică, Creştină şi Islamică)
 • Teologie Ortodoxă. Strategii de Comunicare
 • Teologie Biblică
 • Teologie Sistematică
 • Istoria Culturii şi Civilizaţiei Creştine în Sud-Estul Europei
 • Literatură Patristică, Limbi Clasice şi Slave
 • Managementul Turismului Religios
 • Teologie Practică

 

Criterii de admitere: Concurs de dosare – Interviu (Admis, Respins), Media de licență

 

--------------------------------------------------------------------

ACTE NECESARE

ACTE  NECESARE  PENTRU  DOSARUL DE  ÎNSCRIERE  2013

1. Cerere de înscriere*;
2. Binecuvântarea chiriarhului locului;
3. Certificat de naştere, în copie legalizată;
4. Certificat de căsătorie, în copie legalizată**;
5. Certificat de Botez;
6. Copie B.I. / C.I.
7. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original;
8. Foaie matricola
9. Adeverinţă medicală tip M.S. 18.1.1., eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de medicii de familie – după caz – de care aparţin;
10. Fotografii color, tip buletin de identitate (4 buc.);
11. Chitanţa de plată a taxei de înscriere;
12. Recomandare de la un preot ortodox. 
13. Dosar plic
 
* formular tipizat, care se obţine de la punctul de înscriere;
**doar pentru candidatele căsătorite.
 

ACTE  NECESARE  PENTRU  DOSARUL DE  ÎNSCRIERE  2013 - STUDII DE MASTERAT

1.Cerere de înscriere*;

2.Binecuvântarea chiriarhului locului;

3.Certificat de naştere, în copie legalizată;

4.Certificat de căsătorie, în copie legalizată**;

5.Certificat de Botez;

6.Copie B.I. / C.I.

7.Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original;

8. Diploma licenta sau diploma echivalentă cu aceasta, în original;

9. Foaia matricolă în original/copie legalizată;

10.Adeverinţă medicală tip M.S. 18.1.1., eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de medicii de familie – după caz – de care aparţin;

11.Fotografii color, tip buletin de identitate (4 buc.);

12.Chitanţa de plată a taxei de înscriere;

13.Recomandare de la un preot ortodox. 

14.Dosar plic

 

* formular tipizat, care se obţine de la punctul de înscriere;

**doar pentru candidatele căsătorite.

 

-----------------------------------------------------------------

ANUNTURI ADMITERE

ADMITERE 2014

PROGRAMUL DE INSCRIERI PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTERAT DIN CADRUL FACULTĂȚII DE TEOLOGIE S-A PRELUNGIT PÂNĂ ÎN ZIUA DE 21.09.2014.

ANUNT: Contestatiile pentru probele scrise la Facultatea de Farmacie, Facultatea de Litere, Facultatea de Teologie si Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei se vor depune in data de 26.07.2014, in intervalul orar 9-14.00, la Registratura Universitatii Ovidius din Constanta, B-dul Mamaia nr.124.

-----------------------------------------------------------------

CALENDAR ADMITERE

 

CALENDARUL PROBELOR DE CONCURS PENTRU ADMITEREA LA STUDII DE LICENȚA ȘI MASTER

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE

Studii de licență:

Specializarea Teologie pastorală (test grilă):

-          12.09.2014 – interviu și aptitudini

-          12.09.2014 – proba scrisă (grilă)

 

Specializările: Teologie didactică, Teologie ortodoxă – Asistență socială, Muzică religioasă (concurs de dosare):

   -12.09.2014 – interviu și aptitudini

 

 

CALENDARUL ADMITERII LA FACULTATEA DE TEOLOGIE 2014

Calendar admitere la specializarea Teologie pastorală (test grilă):

14 – 22.07.2014 – înscrieri;

23.07.2014 – interviu şi aptitudini;

25.07.2014 – proba scrisă (grilă) la Teologie dogmatică ortodoxă (temele sunt postate pe site-ul Facultăţii de Teologie);

 

Calendar admitere la specializarile Teologie didactică, Teologie ortodoxă – Asistenţă socială, Muzică religioasă (concurs de dosare):

14 – 24.07.2014 – înscrieri;

25.07.2014 – interviu şi aptitudini;       

 

Program secretariat (Campus 1, parter, sala 037):

luni – vineri:  9,00 – 17,00

sâmbătă şi duminică: 9,00 – 13,00

 

NOTA: La master se fac înscrieri în perioada 14 – 25.07.2014 şi 1 – 14.09.2014 (concurs de dosare).

 

LOCAŢIA CENTRULUI DE ÎNSCRIERE: SALA 037 – CAMPUS, CORP A, PARTER

 

-------------------------------------------------------------------

REGULAMENT ADMITERE

 

METODOLOGIE privind organizarea Concursului de Admitere la studii de licenta  la FACULTATEA DE TEOLOGIE sesiunile iulie si septembrie 2014

PROCEDURI Privind concursul de admitere la studii de licenta FACULTATEA DE TEOLOGIE sesiunile iulie si septembrie 2014

Metodologie privind organizarea Concursului de Admitere la studii de LICENȚĂ la Facultatea de Teologie

Metodologie privind organizarea Concursului de Admitere la studii de MASTERAT la Facultatea de Teologie

--------------------------------------------------------------------

TAXE

TAXE 2014-2015

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare

Ciclul de studii universitare

Specializarea /durata / nr. credite

Forma de învățământ (IF, ID, IFR)

Taxa de școlarizare

1.

Teologie

Licență

Teologie pastorală / 4 ani / 240 credite

IF

2600 ron

2.

Teologie

Licență

Teologie didactică / 3 ani / 180 credite

IF

2500 ron

3.

Teologie

Licență

Teologie ortodoxă – Asistență socială / 3 ani / 180 credite

IF

2500 ron

4.

Artă (Muzică)

Licență

Muzică religioasă / 3 ani / 180 credite

IF

2500 ron

5.

Teologie

Masterat

Teologie / 2 ani / 120 credite

IF

2800 ron

 

TAXA DE ÎNSCRIERE ADMITERE LICENŢĂ / MASTER – 100 RON.

 

TAXE 2013

Taxe Admitere

- taxa de înscriere pentru licență/masterat este de 100 RON
- taxa de înmatriculare pentru licență/masterat este de 100 RON

 Taxe de Școlarizare

- Teologie ortodoxă pastorală – 2600 RON/an

- Teologie ortodoxă didactică, Teologie ortodoxă asistenta socială, Muzica religioasa -  2500 RON / an

- Masterate – 2800 RON / an

 

-----------------------------------------------------------------------------

TESTE GRILA

 

BAZA DATE SUBIECTE TEOLOGIE-ADMITERE SEPTEMBRIE 2014

Disciplina: Teologie dogmatică și simbolică Sesiunea: Iulie 2014 - Răspunsurile corecte

BAZĂ DATE - SUBIECTE 2014