Rapoarte de cercetare

ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ

A CADRELOR DIDACTICE TITULARE ŞI ASOCIATE

DE LA FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

 

            Facultatea de Teologie colaborează în domeniul cercetării cu Asociaţia pentru Dialog dintre Ştiinţă şi Teologie din România. În acelaşi timp, au fost organizate numeroase manifestări ştiinţifice – simpozioane şi conferinţe – naţionale şi internaţionale la care au luat parte cercetători de la alte Facultăţi de Teologie din ţară, de la centre de tradiţie din domeniul teologiei – Bucureşti, Cluj, Sibiu, Oradea, Arad etc. –, şi din străinătate – Atena, Sofia, Strasbourg, Regensburg, Chişinău. Referatele ştiinţifice susţinute în cadrul acestor manifestări au fost publicate în volume. În acelaşi timp, în cele două reviste ale Facultăţii – Analele universităţii „Ovidius”. Seria Teologie şi Revista de Teologie Sfântul Apostol Andrei –, la edituri locale – Editura Universităţii şi Editura Arhiepiscopiei Tomisului – dar şi din restul ţării şi din străinătate au fost publicate studii de înaltă ţinută academică ale cadrelor didactice titulare sau asociate ale Facultăţii.

Activitatea profesională a căpătat un plus informaţional prin deplasările în străinătate la universităţi cu tradiţie în învăţământul superior a cadrelor didactice din Facultatea de Teologie. Un număr important de cadre didactice au obţinut burse de cercetare de lungă sau scurtă durată. Dintre acestea, amintim:

·         Stagiu de pregătire la Universitatea din Birmingham, Marea Britanie (1992-1993) – IPS Prof. univ. dr. Teodosie Petrescu

·         Institutul ecumenic „S. Nicola di Bari” – Italia – Diplomă de specializare în Bizantinologie (1979 – 1980) – pr. prof. univ. dr. Alexandru Ioniţă

·         Institutul Catolic din Paris (1994-1996) – prof. univ. dr. Gheoghe Anghelescu

·         Bursă de cercetare la Ostkirkliches Institut din Regensburg-Germania (1990-1991) – pr. prof. dr. Adrian Niculcea

·      Studii de Masterat la Institutul Ecumenic de la Bossey-Elveţia (1989-1990); cursuri de limbă şi civilizaţie franceză la Universitatea din Geneva (1989); Cursuri de limbă şicivilizaţie germană la Ostlkirliches Institut din Regensburg, Germania (2002) – prof. univ. dr. Vasile Nechita

·      Stagiu de formare Muvement d’Echanges Reciproques des Savoirs – Evry, Franţa (1992); stagiu de formare, Centre National pour Maisons Familiales Rurales - Chaingy, Franţa (1993); stagiu Arion – Aubenas, Franţa (1998) – prof. univ. Dr. Gheorghe Bunescu

·      1976 – 1979 – Ca bursier la München (RFG) participant la mai multe întruniri şi simpozioane ca reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române – pr. lect. univ. dr. Dumitru Colotelo

·      Stagiu pentru Studii Aprofundate şi de doctorat la Strasbourg, Franţa (1994-2003) – pr. asist. univ. dr. Iulian Isbăşoiu

·      Studii de doctorat la Atena şi Tesalonic (2002-2005) – pr. lect. univ. dr. Nicuşor Tucă

·      Studii post-doctorale la Facultatea de Teologie din Atena (2005-2006) – lect. univ. dr. Ionuţ Holubeanu.

De asemenea, majoritatea cadrelor didactice participă anual la congrese, conferinţe,

seminarii pe probleme de specialitate în ţară şi străinătate. Acţiuni de prestigiu, mediatizate la vremea respectivă, au fost organizate în Constanţa, cu participarea valoroasă a unor oameni de cultură iluştri din ţară şi străinătate. De altfel, Facultatea de Teologie găzduieşte în fiecare an întâlniri internaţionale, cum ar fi: Interferenţe etnico-religioase în Dobrogea, Conferinţa Internaţională Teologie şi Religie, organizată în colaborare cu Asociaţia pentru Dialog între Ştiinţă şi Teologie din România, Întâlniri ecumenice, Simpozionul internaţional al Centrului de cercetări teologice, interculturale şi ecumenice „Sfântul Ioan Casian” şi Simpozionul internaţional al Centrului de studii şi cercetări istorico-religioase din spaţiul sud-est european „Sf. Ap. Andrei”.

           Anual, se organizează cursuri de vară pentru preoţi, iar cadrele didactice de la Facultatea de Teologie sunt implicate în programele Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru perfecţionare didactică (definitivatul în învăţământul preuniversitar şi gradele didactice II şi I la disciplina Religie) precum şi în programele de master organizate de alte Facultăţi sau departamente din cadrul Universităţii “Ovidius” sau ale altor centre universitare din ţară.

 

Reprezentări în comisii naţionale, uniuni, asociaţii, societăţi, alianţe, fundaţii:

     Formaţia profesională şi intelectuală a membrilor corpului profesoral se confirmă prin activitatea lor în următoarele structuri de activitate ştiinţifică:

 • prof. univ. dr. Gheorghe Anghelescu- inspector principal de specialitate (apoi referent de specialitate) la Ministerul Cultelor (astăzi Secretariatul de Stat pentru Culte), desemnat prin concurs consilier I A la aceeaşi instituţie (1990-1995); Preşedintele Fundaţiei Ecumenice “PRO AXE MUNDI” (Bucureşti) (din 1996); membru fondator al Ligii Cultural-Creştine “Andrei Şaguna” din Sfântul Gheorghe; expert internaţional I.R.L.A., Washington D.C., ales de către comisia centrală a Asociaţiei Internaţionale pentru Libertăţi Religioase (I.R.L.A., dotată cu statut consultativ pe lângă Organizaţia Naţiunilor Unite şi Consiliul Europei, are sediul mondial în S.U.A.), şi membru în comitetul de onoare al revistei “Conscience et liberté” a I.R.L.A. cu centrul la Berna, Elveţia;
 • pr. prof. univ. dr. Nechita Vasile- inspector de specialitate - Religie la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi (2003-2006); vicepreşedinte al Frăţiei Ortodoxe Române - Filiala Iaşi (din 1992); membru ASTRA  a  despărţământul ,,M. Kogălniceanu” Iaşi (din 1995); responsabil cu relaţiile ASTRA cu cultele religioase; membru al Adunării Naţionale Bisericeşti (Bucureşti) (2002-2006); membru al Asociaţiei pentru Dialogul dintre Ştiinţă şi Religie din România (Bucureşti) (2005); membru al Consiliului Naţional Bisericesc (Bucureşti) (2002-2006); membru al Asociaţiei „M. Viteazul” - Filiala Iaşi (din 2002).
 • pr. prof. univ. dr. Adrian Niculcea- fondator şi lider al Conferinţei Naţionale a Preoţilor din Biserica Ortodoxă Română (1990-1992); membru în comitetul de organizare al primei Conferinţe a Laicatului Ortodox din România (1992); membru fondator al Fundaţiei Anastasia din Bucureşti (1992); membru fondator al Asociaţiei împotriva avorturilor „Pro vita Brâncoveanu”, cu sediul la Biserica Sf. Gheorghe Nou din Bucureşti (1995); membru fondator al cenaclului literar Biserica de lemn din cadrul parohiei Titan din Bucureşti (1996); membru fondator al cercului de discuţii teologice, filozofice şi ştiinţifice Euxin din cadrul parohiei Titan din Bucureşti; membru fondator al Centrului de Cercetări Teologice, Interculturale şi Ecumenice – CCTIE „Sf. Ioan Cassian” înfiinţat pe lângă Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii Ovidius Constanţa (2005); coordonator ştiinţific (în colectiv) al Caietelor Centrului de Cercetări Teologice, Interculturale şi Ecumenice – CCTIE „Sf. Ioan Cassian” înfiinţat pe lângă Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii Ovidius Constanţa.pr. prof.
 • univ. dr. Nicolae Dură - Membru al „Asociaţiei de Drept a Bisericilor orientale” cu se­diul la Viena; Membru în Consiliul Director al Institutului Biografic American (American Biographical Institute); Membru în Colegiul de Redacţie şi Redactor-şef al revistei teologice „Sf. Apos­tol Andrei” (Facultatea de Teologie, Universitatea Ovidius Constanţa); Membru în Comitetul de Redacţie al Revistei Ortodoxia (Republica Moldova); Redactor-şef al Analelor Facultăţii de Dreptşi Ştiinţe Administrative, Universitatea Ovidius (Constanţa); Membru fondator al Centrului de Studii şi Cercetări privind drepturile omu­lui şi discriminarea (Facultatea de Dreptşi Ştiinţe Administrative- Universitatea Ovi­dius - Constanţa); Membru în Consiliul director al Institutului naţional pentru studierea totalitarismului – Bucureşti; Membru al Uniunii Juriştilor din România; Director şi membru fondator al Centrului de Studii şi Cercetări Religioase şi Juridico-Canonice al celor trei Religii Monoteiste (mozaică, creştină şi islamică).
 • pr. lect. univ. dr. Dumitru Colotelo - 1990 – 1997 – Membru în Comisia Consultativă cu probleme de învăţământ din Patriarhia Română; 1994 – 1996 – Membru în Comisia Naţională de învăţământ Teologic şi Religios din cadrul Ministerului Învăţământului
 • pr. lect. univ. dr. Gheorghe Istodor - membru fondator al Centrului Naţional de Studii Misionare şi Ecumenice cu sediul la Târgovişte (2006); preşedintele polului ADSTR Constanţa (2006).
 • conf. univ. dr. Ştefan Cucu- membru în Societatea de studii clasice – filialele Constanţa şi Craiova (din 1975 până în prezent); Alliance Française (1991); Academia Internaţională Mihai Eminescu - Romania-India (din 1977).
 • prof. univ. dr. Marin Petrişor- membru al Societăţii Române de Lingvistică Romanică; membru al Societăţii de ştiinţe Filologice din România; membru fondator al Romanian Studies Group, S.U.A.
 •  lect. univ. dr. Marinela Machidon - membru al Asociaţiei Slaviştilor  din România, filiala Constanţa (din 1996).

 

     Diferite foruri academice, naţionale şi internaţionale recunosc şi apreciază activitatea ştiinţifică desfăşurată de cadrele didactice ale Facultăţii de Teologie.

 • Doctor în Utriusque juris(Drept secular şi Drept Canonic) - Universitatea Pontificală din Toulouse (Franţa); Doctor Honoris Causa - Universitatea de Ştiinţe Umaniste din Ostrog (Ucraina); Doctor în Drept internaţional – Republica Moldova; Visiting profesor”la Universitatea Catolică din Paris, Toulouse şi la Uni­versitatea din Ostrog (Ucraina) – pr. prof. univ. dr. Nicolae Dură
 • Distincţia ,,40 de ani de învăţământ superior în Constanţa", 2000; Distincţia şi decoraţia ,,2000 de ani de creştinism pe pământul Dobrogei", Constanţa, 2000 - prof. univ. dr. Marin Petrişor.